You are here

KOBİ’lerin yönetim ve organizasyon sorunları: Denizli’deki tekstil işletmelerinde bir araştırma

Share
Management and organization problems of small and medium sized enterprise’s: A research on textile firms in Denizli

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-27

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ); ülkeler için girişimciliğin gelişmesi, ekonominin canlanması, istihdam oluşturma, teknolojik gelişim ve yapısal değişim bakımından üzerinde durulması gereken önemli kuruluşlardır. KOBİ’lerin günümüz şartlarında varlıklarını sürdürebilmeleri için yönetim ve organizasyon konularını bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz iş ortamında, KOBİ’lerin ayakta kalabilmeleri ve gelişim gösterebilmeleri için karşılaştıkları yönetim ve organizasyon sorunlarının çözüm yollarını araştırmaları ve gerekli adımları atmalarının önemi büyüktür. Bu araştırmada, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan KOBİ niteliğindeki tekstil işletmelerinin yönetim ve organizasyon sorunları araştırılmaya çalışılmıştır. Bunun için anket ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; KOBİ yönetim ve organizasyon sorunları içinde yer alan, planlama, uyumlaştırma, denetim, yetki devri, karar alma, organizasyona ilişkin sorunlar, kurumsallaşmaya ilişkin sorunlar, insan kaynaklarına ilişkin sorunlar ve eğitime ilişkin sorunlara yönelik bulgular elde edilerek bazı öneriler üzerinde durulmuştur.
Abstract (2. Language): 
Small and Medium Sized Enterprises (SME) are important establishments for countries to evolve entrepreneurship, to refresh economy, to create employment, technological development and structural change. SME’s have to know and apply management and organization topics to continue their lifes in today’s circumstances. In today’s business environment that is intensified competition is lived, importance of investigating solution ways and taking necessary steps for management and organization problems which SME’s face is high for SME’s to survive and develop. At this investigation, it is aimed to search management and organization problems of textile enterprises which are considered as SME that is activating at Denizli Industrial Zone. For this, survey and interview method is used. By looking at investigation results; some suggestions are emphasized by gaining some findings about planning, harmonization, auditing, devolution of authority, decision making, organization related problems, institutionalization related problems, human resources related problems and education related problems that takes place in SME management and organization problems.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, Asuman (2000), “Aile İşletmelerinin Özellikleri ve Aile İşletmelerinde
Kurumsallaşma İhtiyacı”, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:16, s.17-30.
AKIN, H.Bahadır (1995), Büyüme Sürecinde Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yönetim-
Organizasyon ve Karaman Sanayisinde Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s.123.
AKIN, H.Bahadır (2002), “Küçük İşletmelerde Büyüme ve Örgütsel Sorunlar”, Selçuk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:3, s.13-27.
ANDERSEN, Jon Arum (2002), “Organizational Design: Two Lessons to Learn Before
Reorganizing”, International Journal of Organization Theory and Behavior, Vol: 5, Issue:3/4, January, pages:343-358.
ASLAN, İ.Yılmaz (1993), “Rekabeti Sınırlayıcı Uygulamalara Karşı Alınan Önlemler ve
Bunların Orta ve Küçük Boylu İşletmelere Etkisi” , Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 1-2, Mart-Kasım, s.67-78.
ASLAN, Ramazan (1998), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Stratejik Yönetimin Yeri ve
Geliştirilmesi”, Standart Dergisi, Sayı: 444, s.66-75.
AVRALIOĞLU, Zeki (1997), Buldan Yöresinin Tarihçesi, Ankara.
BÖRÜ, Deniz (1997), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Profesyonel Yönetici
Serinkan, C., Cabar, H. (2008). KOBİ’lerin yönetim ve organizasyon sorunları: Denizli’deki tekstil
işletmelerinde bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 5:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
26
Kullanımına İlişkin Bir Araştırma”, Öneri Dergisi, Cilt:1, Sayı:6, s.177-186.
CHLID, John ve McGRATH, Rita Gunther (2001), “Organizations Unfettered:
Organizational Form in an Information-Intensive Economy”, The Academy of Management Journal, Vol: 44, No:6, December, pages:1135-1148.
COFFEY, Robert E., COOK, Curtis W. ve HUNSAKER, Phillip L. (1994), Management
and Organizational Behavior, Publisher: Richard D. Irwin, December, pages:636.
CONKAR, Kemalettin (1994), “Afyon Küçük Sanayii’nin İşletme Fonksiyonları
Açısından Değerlendirilmesi” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:11, s.199-226.
ÇOLAKOĞLU, M. Hilmi (2002), KOBİ Rehberi, TOBB Genel Yayın No: 359-m:2,
Ankara, s.414.
DİKMEN, Çiğdem, ZEHİR, Cemal, KİTAPÇI, Hakan ve ALPKAN, Lütfihak (1997),
“Girişimci Yönetim Tarzının Astların Tatminine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, s.83-99.
EREN, Erol (1993), Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, s.454.
GÜMÜŞTEKİN, G. Eren (2005), “KOBİ Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim ve
Organizasyon Sorunları: Kütahya Seramik Sanayi Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi e İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2005. s.71-93
HAIR, J. F., vd., (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, NJ.
KOÇEL, Tamer (1993), “Büyüyen İşletmelerde Karşılaşılan Yönetim ve Organizasyon
Sorunları”, İTO Yayınları, No: 32, İstanbul.
KOÇEL, Tamer (2005), İşletme Yöneticiliği, Onuncu Baskı, Arıkan Basım Yayım
Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, s.759.
LEENDERS, Mark, WAARTS, Eric (2003), “Competitiveness and Evolution of Family
Businesses: The role of Family and Business Orientation” European Management Journal, Vol:21, No:6, s.686-697.
MÜFTÜOĞLU, Tamer ve Diğerleri (2004), Girişimcilik, Birinci Baskı, Anadolu
Üniversitesi Yayınları, No: 1567, Eskişehir. s.215.
O’GORMAN, Colm, DORAN, Roslyn (1999), “Mission Statements in Small and Medium
Sized Businesses” Journal of Small Business Management, Vol:37, Issue:4, October, pages.59-66.
ÖZALP, İnan, KOPARAL, Celil, BERBEROĞLU, Güneş (1999), Yönetim ve
Organizasyon, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 951, Eskişehir, s.367.
Serinkan, C., Cabar, H. (2008). KOBİ’lerin yönetim ve organizasyon sorunları: Denizli’deki tekstil
işletmelerinde bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 5:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
27
ÖZGEN, Hüseyin, DOĞAN, Selen (1997), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
Uluslararası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Yönetim Sorunları ve Çözümüne İlişkin Araştırma Yolları”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, Sayı: 1997-2, Ankara, s. 61-94.
ÖZGENER, Şevki (2003), “Büyüme Sürecinde KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon
Sorunları: Nevşehir Un Sanayii Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran, 2003, s.137-161;
TEKİN, Mahmut (2006), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, 5. Baskı, Günay
Ofset, Konya, s.252.
TÜGİAD (1999), 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına
Yaklaşımlar, XII-Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), s.73.
ULUDAĞ, İlhan, SERİN, Vildan (1991), Türkiye’de KOBİ’ler; Yapısal ve Finansal
Sorunlar, Çözümler, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1991-21, İstanbul, s.181.
http://www.tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?mthtmlcs&report=Metar...
=1340, 2002 Yılı Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, Şubat 2005 Ankara, (05/06/2007).
http://www.kosgeb.gov.tr/Yayinlar/duyuru.aspx?yID=132, (13/05/2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com