You are here

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği

Share
A study on immigration from rural to urban areas and the adaptation process of immigrants: Van example

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
427-498

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 1980 sonrasında bölgede yaşanan terör olayları ve terörün dolaylı etkilerine bağlı olarak Van kentine yapılan göçler, göçmenlerin sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları, kentsel hayata uyum süreçleri ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Van’da kırdan kente yönelik göçlerin hızlanması 1980 sonrasına rastlar. Çatışma ortamının yarattığı güvensizlik ve ekonomik dengenin bozulması, yörenin kırsal alanını tamamen itici hale getirmiştir. Kırsal alanı terk eden insanların bölge içerisinde en çok tercih ettiği kentlerden birisi de Van olmuştur. Çalışmada, tarama yöntemi uygulanmıştır. Bu amaçla, 50 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Anket, göçmenlerin demografik, sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri ile uyum süreçlerini ölçmeye yönelik olarak dört bölümden oluşturulmuştur. Anket, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yedi mahalleden 290 katılımcıya uygulanmış ve değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır. Van’daki göçmenler genellikle Hakkâri, Siirt, Bitlis ve Van’ın kendi kırsalından gelerek kentin kenar mahallelerine yerleşmişlerdir. Göçle birlikte, kentte var olan kentsel altyapı sorunları bu süreçte daha karmaşık bir hal almıştır. Ayrıca, göç, kentte pek çok sosyokültürel ve ekonomik sorunun da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Göçle birlikte kendi kültür ve yaşam tarzlarını da kente taşıyan göçmenler, kentte oluşturdukları gecekondularıyla kenti adeta köye dönüştürmüşlerdir. Göçmenlerin kendileri ise kırsal karakterlerinden uzaklaşırken, tam olarak kentli de olamamışlardır.
Abstract (2. Language): 
In this study, events terror which occurred in the region after 1980 and the migrations due to the effects of these events the socio-cultural and economic conditions of immigrants their adaptation to the city other problems was analyzed. Acceleration in the migrations from rural to urban areas in Van coincides with the years after 1980. The insecure environment and the broken economic balance has made rural are completely unpopular and repulsive. In this process, one of the cities which people leaving from rural areas chose to live first was Van. Screening method was used in the study. For this purpose a poll of 50 questions was prepared. The poll constituted with 4 parts for measuring the immigrants demographic, socialcultural and economic aspects and their adaptation process. The poll was applied to 290 subjects from 7 quarters where immigrants live intensely, and SPSS program was used in their evaluation. Immigrants usually come from the rural areas of Hakkari, Siirt, Bitlis and Van and are settled in sub-urban neighborhoods. The urban infrastructure problems which had already existed previously became much more complicated in the city with migrations. In addition, migrations caused many social-cultural an economic problem in the city. The immigrants who brought with themselves their own culture and lifestyles transformed the city into a village with the slums they constructed. Though they got rid of their rural habits, they still could not become accustomed to the civic environment.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Anonim.(1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Van. Van Valiliği Yayını, Van.
Anonim.(2006). Türkiye’de yerinden olmuş nüfus araştırması. Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.
Barut, M.(2002). Zorunlu göç araştırması. Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve
Kültür Derneği, http://www.gocder.com, erişim tarihi,11.7.2006.
Cuinet, V.(1892). La Turquie d’Asie. Cilt II, Paris.
Deniz, O.( 2008). Türkiye’nin doğu sınırı ve mülteci sorunu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı 2005-FED-B11 No.lu Proje Raporu, Van.
Deniz, O.(2009). “Van kent merkezine yapılan göçler ve göçün kentsel gelişim
üzerine etkisi”. TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008), Ankara,
175-186.
Dinçer, B. ve Özarslan, M.(2004). İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması
araştırması. D.P.T. Yayını, Ankara.
ECOSOC (Economic and Social Council)-UN Commission on Human Rights. (2002).
Specific groups and individuals: Mass exoduses and displaced persons. Addendum: Profiles in
Displacement: Turkey, report by Francis M. Deng, 59th sess., November 2002
(E/CN.4/2003/86/Add.2.).
Erman, T.(2002). “Kentteki göçmenin bakış açısından kent/köy kimliği, niçin
köylüyüz hala?”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı 1,
S. 289-304.
Gökçe, B.(2004). Türkiye’nin toplumsal yapısı ve toplumsal kurumlar. Savaş
Yayınevi, Ankara.
Kälin,W.(2005). “Birleşmiş Milletler ülke içinde yerinden olma konusunda yol
gösterici ilkeler. Açıklayıcı notlar”. Brooking Enstitüsü, Yerinden Olma Projesi, (Çeviren:
Kerem Altıparmak), İmaj Yayınevi, http:// www. brookings. edu/fp/ projects/idp /Annotations
Turkish.pdf.son erişim tarihi,15.10.2009.
Keleş, R.(1972). Türkiye'de şehirleşme, konut ve gecekondu. Gerçek Yayınevi,
İstanbul.
Deniz, O. ve Etlan, E. (2009). Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. [Bağlantıda]. 6:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
498
Kocaman, T.(2008). Türkiye’de iç göçler ve göç edenlerin nitelikleri (1965-2000).
Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara.
Komisyon.(1988). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları No: 549, Ankara.
Lynch, H.F.B.(1965). Armenia, travels and studies. Vol. II, Beirut.
McGee, T.C.(1975). “Malay migration to KuaIa Lumpur city: Individual adaptation to
the city”. Oit, RM. & Safa, H.I. (Eds.) Migration and Urbanbation içinde, Mouton, Paris,
143-178.
Relly, E.B.(1940). “Tilki tepedeki ilk kazılar”. Türk-Tarih-Arkeoloji ve Etnografya
Dergisi, Sayı 4, 145-152.
Şenyapılı, Ö.(1982). Kentlileşen köylüler, köylüleşen kentliler. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Yayını, Ankara.
Şenyapılı, T.(1978). Bütünleşmemiş kentli nüfus sorunu. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Yayını, Ankara.
TBMM.(1998). “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da boşaltılan yerleşim birimleri
nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin
tespit edilmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu raporu. Tutanak Dergisi 53,
Dönem 20.
TÜİK (DİE). (2000). (2007). Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları, Ankara
Tümertekin, E. ve Özgüç, N.(1998). Beşeri coğrafya (İnsan, kültür, mekân). Çantay
Kitabevi, İstanbul.
The United States Committee for Refugees (USCR).(2003). World refugee survey 2003.
Washington, D.C.
The United States of Department of State (USDOS).(2001). Bureau of democracy,
human rights and labor country report on human rights practices 2000, vol. I and II, USDOS,
Washington, DC.
Üstel, F.(2004). “Zorunlu iç göç sonrası köye dönüş-ön rapor”. Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), İstanbul (http://www.tesev.org.tr, 10.02.2007).
Yüceşahin, M. M. ve Özgür, E.M.(2006). “Türkiye’nin güneydoğusunda nüfusun
zorunlu yerinden oluşu: Süreçler ve mekânsal örüntü”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (2), 15-35.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com