You are here

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Share
THE PROBLEMS ENCOUNTERED DURING THE IMPLEMENTATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
85-105

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalıĢmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme anlayıĢına göre Ģekillendirilen yeni ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının uygulanması sürecinde karĢılaĢılan sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢlerini ortaya koymaktır. Bu çalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Verileri elde etmek için, 69 maddeden oluĢan Likert tipi “Fen ve Teknoloji Dersinde Yapılabilecek Etkinlikler ve KarĢılaĢılan Sorunlar Anketi” kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmanın örneklem grubunu, ondört il merkezinde bulunan yetmiĢ devlet ilköğretim okulundaki 429 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenler; etkinliklerin uygulanması için zamanın yetersiz olmasını, bakanlığın konuları belirlemesini, velilerin öğrencilerin çalıĢmalarıyla ilgilenmemelerini, sınıfların kalabalıklığını, laboratuvarların, sınıfların fiziki durumunun ve kütüphanelerin yetersizliğini önemli sorunlar olarak görmektedirler. Öğretmenlerin kendileri ve okul yönetimleri ile ilgili bazı sorunları içeren maddeleri cevaplarken kararsız kaldıkları, kendileriyle ilgili bazı sorunları içeren maddelere ise katılmadıkları ortaya çıkmıĢtır.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to reveal teachers' opinions on the problems encountered during the implementation of new primary science and technology curriculum tailored to the constructivist learning approach. The survey model was used in this study. Likert-type questionarie, “Practicable Activities in Science and Technology Course and Encountered Problems Questionnaire”, which is consisted of 69 items was used in order to collect data. Sample of this study is comprised of 429 science and technology teachers from seventy public elementary schools in fourteen provinces. Results from this study suggest that teachers regard time limitation for the implementation of activities, determination of curriculum by ministry, parents' unwillingness to be interested in students' activities, high student numbers in classrooms, lack of laboratories, and insufficient physical condition of the classrooms and libraries as important problems. Teachers are found to be indecisive while answering some of the items that are related to problems about themselves and school administration and they mostly disagree with the items which emphasize teacher incompetencies.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Acat, B. ve Demir, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme süreçlerine iliĢkin görüĢleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat, 5-7 Eylül.
Akınoğlu, O. (2003). Sınıfta Grup EtkileĢimi. Z. Kaya (Editör): Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Alkan, C., Deryakulu, D. ve ġimĢek, N. (1995). Eğitim Teknolojisine GiriĢ: Disiplin, Süreç, Ürün. Ankara: Önder Matbaacılık.
Alkove, L. D. and McCarty, B. J. (1992). Plain talk: recognizing positivism and constructivism in practice. Action in Teacher Education, 14(2), 16-22.
Arslan, M. (2000). Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları ve belli baĢlı özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 146.
Aydın, F. (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düĢünceleri ve uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli.
Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntem, Teknik ve Ġlkeler. (Dördüncü Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
Brooks, M. G. ve Brooks, G. J. (1999). The courage to be constructivist. Educational Leadership, 57(3), 18–24.
Bulut, Ġ. (2006). Yeni ilköğretim birinci kademe programlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. YayınlanmamıĢ doktora tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.
Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: Ġlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 99–114.
Çakır Ġ. ve Çimer S.O. (2007). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki yeterlilikleri ve uygulamada karĢılaĢılan problemler. I. Ulusal Ġlköğretim Kongresi. Ankara, 15–17 Kasım.
Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düĢünceleri üzerine bir araĢtırma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat.
De Vries, R. ve Zan, B. (1996). A Constructivist Perspective on the Role of the Sociomoral Atmosphere in Promoting Children’s Development. C. T. Fosnot (Editor): Constructivism: Theory, Perspectives and Practice. NY: TC Pres.
Demirel, Ö. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program GeliĢtirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Deryakulu, D. (2000). Yapıcı Öğrenme. A. ġimĢek (Editör): Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
Eerdal, H. (2007). 2005 Ġlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyonkarahisar.
Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. (Üçüncü Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karĢılaĢtıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
Gömleksiz, M. N. ve Bulut, Ġ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkinliğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(2), 339-384.
Gözütok, D., Akgün, Ö. ve Karacaoğlu, C. (2005). Ġlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni Ġlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.
Gürol, M. (2002). Eğitim teknolojisinde yeni paradigma: oluĢturmacılık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 159–183.
Ġzci, E., Özden, M. ve Tekin, A. (2006). Yeni ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programının değerlendirilmesi (Adıyaman ili örneği). XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Karasar, N. (2002). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Kindsvatter, R., Wilen, W. ve Ishler, M. (1996). Dynamics of Effective Teaching. (Third Edition). New York: Longman Publishers.
Koç, G. (2002). Yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımının duyuĢsal ve biliĢsel öğrenme ürünlerine etkisi. YayınlanmamıĢ doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Korkmaz, H. (2006). Yeni ilköğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan. Gazi Üniversitesi, Ankara.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2004). Ġlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4–5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
Oorbeyi, S. (2007). Ġlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüĢlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale.
Özkan, B. (2001). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında özgün etkinlik ve materyal kullanımının etkililiği. YayınlanmamıĢ doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Özmen, ġ. G. (2003). Fen bilgisi öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımına iliĢkin görüĢlerinin incelenmesi. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki iliĢki. Eğitim AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 14.
Perkins, D. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, 57(3), 6–11.
Selvi, K. (2006). Ġlköğretim programlarının sınıf öğretmeni görüĢlerine dayalı olarak değerlendirmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül. Muğla Üniversitesi, Muğla.
Semerci, M. (2001). Skinner’in Edimsel KoĢullanma Kuramı. http://www.ankara.edu.tr/faculties/educational/dersler/etke/etke/o_kuram.... 20 Kasım 2008 tarihinde alınmıĢtır.
Temiz, N. (2005). Ġlköğretim 4. sınıf matematik dersi yeni ilköğretim programının yansımaları. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi. Denizli, 28-30 Eylül Tezci, E. (2002). OluĢturmacı öğretim tasarım uygulamasının ilköğretim beĢinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarına ve baĢarılarına etkisi. YayınlanmamıĢ doktora tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.
Yangın, S. ve Dindar, H. (2007). Ġlköğretim fen ve teknoloji programındaki değiĢimin öğretmenlere yansımaları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 33,240-252.
YaĢar, S. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-ögretme süreci. Vll. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Selçuk Üniversitesi, 9–11 Eylül 1998: 695-701.
YaĢar, ġ., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N. ve Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına iliĢkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuĢluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yeni Ġlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com