You are here

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KEMAN ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN MÜZİKAL BOĞUMLAMA EĞİTİMİNİN TEMEL MÜZİKAL BOĞUMLAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Share
THE EFFECT OF THE MUSICAL ARTICULATION EDUCATION ON THE VIOLIN STUDENTS’ MUSICAL ARTICULATION ABILITY AT GAZİ UNIVERSITY GAZİ EDUCATION FACULTY FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT MUSIC EDUCATION BRANCH
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
149-163

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı keman öğrencilerine uygulanan müzikal boğumlama eğitiminin temel müzikal boğumlama özelliklerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Verilerinin toplanmasında iki bölmeli ölçekten oluşan gözlem formu ve onunla elde edilen nitel verilerin nicel veriye dönüştürülmesinde de beş bölmeli gözlem sonuçlarını puana dönüştürme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; uygulanan müzikal boğumlama eğitiminin, öğrencilerin temel müzikal boğumlama özelliklerini olumlu yönde etkilediği görülmektedir.
Abstract (2. Language): 
The purposes of this study are to determine the effect of the musical articulation education on the violin students’ musical articulation ability at Gazi University Gazi Education Faculty Fine Arts Education Department Music Education Branch. The data was collected through an observation form consisting of two sections, and a questionnaire consisting of five sections used to quantify the qualitative data. Yet, the study was determined that the musical articulation education applied affects the students’ musical articulation characteristics positively and meaningfully.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Auer, Leopold (1980), Violin Playing As I Teach It. Dover Publications, Inc., New York.
Bayraktar, Ertuğrul (1996), “Müzik Öğretimi ve Çağdaş Teknoloji”, Müzik Öğretimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
Galamian, Ivan (1962), Principles of Violin Playing and Teaching. Prentice-Hall.Inc., USA.
Günay, Edip ve Ali Uçan (1975), Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Mektup No:2. Mektupla Öğretim Merkezi, Ankara.
Menuhin, Yehudi (1986), The Compleat Violinist. Summit Boks, New York.
Özbay, Murat (2005), “Sesle İlgili Kavramlar ve Konuşma Eğitimi”, Milli Eğitim Bakanlığı Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 168.
Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük (1990), İstanbul: Arkın Yayınevi.
Say, Ahmet (1999), Müzik Ansiklopedisi, Başkent Yayınevi, Ankara.
Say, Ahmet (1998), Türkiye’nin Müzik Atlası. Borusan Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Sözer, Vural (1998), Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi Yayıncılık, İstanbul.
Şen, Ebru (2001), “Keman Eğitiminde Seslendiricilik/Yorumculuk Özelliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Taşer, Suat (2000), Örneklerle Konuşma Eğitimi, Papirüs Yayınevi, İstanbul.
Tura, Yalçın (1998), Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul.
Uçan, Ali (1996), İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com