You are here

5-Desiloksi-2-[[[4-Hekziloksifenil]İmino]Metil]Fenol’ Ün Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri

Bu çalışmada 5-Desiloksi-2-[[[4-hekziloksifenil]imino]metil]fenol’ün oktan, nonan, dekan, etil asetat, isobutil asetat ve butil asetat ile termodinamik etkileşimleri ters gaz kromatografi metoduyla incelendi. İlk olarak, sıvı kristal-çözücü sistemleri için çözücülerin spesifik alıkonma hacimleri belirlendi ve alıkonma diyagramları çizildi. Daha sonra, termodinamik dengenin oluştuğu 130–150 C derece sıcaklık aralığında, sonsuz seyreltiklikteki aktivite katsayıları, Flory-Huggins ve hal denklemi etkileşim parametreleri, etkin değişim enerji parametreleri, değişim entalpi ve entropi parametreleri hesaplandı.

İngilizce Özet: 

In this study, thermodynamic interactions of 5-decyloxy-2-[[[4-hexyloxyphenyl]imino]methyl]phenol with octane, nonane, decane, ethyl acetate, isobutyl acetate and butyl acetate were examined by inverse gas chromatography method. Firstly, the specific retention volumes of the solvents were determined and the retention diagrams were plotted for liquid crystal-solvent systems. And then, the weight fraction activity coefficient, Flory-Huggins and equation of state interaction parameters, effective exchange energy parameter, exchange enthalpy and entropy parameters were calculated at the temperatures between 130 and 150 degree C because thermodynamical equilibrium occurred at this temperature range.

Cilt: 
27
Sayfalar: 
39-48

Yıllar:

Share