You are here

Lise Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Puanlarının Disiplin Cezası Alıp Almama ve Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi

Bu çalışmada, öğrencilerin suçluluk ve utanç puanlarında, disiplin cezası alıp almama ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı ve disiplin cezası alan öğrencilerin görüşleri incelenmiştir. Araştırmaya, Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki resmi ortaöğretim kurumlarından seçkisiz seçilen 2 okuldaki 1500 öğrenci arasından 75 disiplin cezası almış ve 75 disiplin cezası almamış toplam 150 (60 kız ve 90 erkek) lise öğrencisi alınmıştır. Öğrencilerin suçluluk ve utanç durumlarını ölçmek için Şahin ve Şahin (1992) tarafından geliştirilen Suçluluk ve Utanç Ölçeği kullanılmıştır. Disiplin cezası alma ile ilgili daha açıklayıcı bilgi alabilmek için disiplin cezası almış 75 öğrenci arasından seçilen 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler bağımsız gruplar “t testi” yöntemi ile çözümlenmiştir. Öğrencilerin suçluluk ve utanç puanlarında, disiplin cezası alıp almamaları açısından anlamlı farklılıklar bulunurken, suçluluk puanlarında cinsiyetleri açısından anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Utanç puanlarında ise cinsiyetleri açısından anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Elde edilen bulgular ve disiplin cezası alan öğrencilerin görüşleri tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

İngilizce Özet: 

In this study students’ views and whether there is a significant difference between the students’ guilt and shame scores in terms of gender and students’ having or not having discipline punishment have been examined. The study included totally 150 (60 girls, 90 boys) high school students selected from 1500 students educating at the two official high schools chosen randomly in the border of Adana Municipal. 75 of these students had had discipline punishment and 75 of them hadn’t. The guilt and shame scale developed by Şahin and Şahin (1992) was used to measure the students’ guilt and shame conditions. 15 students chosen from 75 students who had discipline punishment were interviewed by using the Semi-structured Interview Schedule to gain more information about having discipline punishment. Collected data were analyzed through independent simple t test. Significant differences were found in the students’ guilt and shame scores in terms of their having or not having discipline punishment and significant differences were also found in guilt scores in terms of gender. On the other hand there weren’t significant differences in shame scores in terms of gender. The findings and views of the students who had discipline punishment were discussed and some suggestions were made.

Cilt: 
4
Sayı: 
2
Sayfalar: 
103-114

Makaleler İngilizce Anahtar Kelimeler:

Yıllar:

Share