You are here

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Share
VIEWS OF THE TEACHERS AND ADMINISTRATORS OF THE HIGH SCHOOL OF FINE ARTS AND SPORTS ON DIVERSITY MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
62-75

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin farklılıkların yönetimi konusundaki görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Elazığ, Uşak, Trabzon, Çorum ve Eskişehir illerinde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde görev yapan 12 yönetici ve 70 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem grubun görüşlerini belirlemek amacıyla Balay ve Sağlam (2004) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Çalışmada, yöneticilerin cinsiyete göre ayrımcılık yapmadıkları, yönetici ve öğretmenlerin yaşları arttıkça bireysel tutum ve davranışlar ile yönetsel uygulamalar ve politikaların olumlu yönetildiğine dair düşüncelerinde azalma olduğu, araştırma grubunun eğitim durumu, mesleki kıdem, yöneticilikte toplam hizmet süreleri, görev durumu ve mesleki alan değişkenlerine göre bulundukları okulda farklılıkların yönetimi anlayışındaki görüşlerinde fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, Bu eğitim kurumlarında yöneticiler ve öğretmenler arasındaki farklılıkların bu kurumların eğitim kalitesinin artırılması yönünde olumlu bir etki sağladığı, çalışanların inancı, kökeni, kültürel vb farklılıkların bu eğitim kurumları için bir avantaj sağladığı ve kurumların yönetsel anlayışında bir ayrımcılık yapılmadığı söylenebilir.
Abstract (2. Language): 
This study was conducted for the purpose of determining the views on management of diversity of the administrators and the teachers who work in Fine Arts and Sports High Schools. The sample group of the study consisted of 12 administrators and 70 teachers working in the fine Arts and Sports High Schools in province of Elazig, Usak, Trabzon, Corum and Eskisehir. In order to determine the views of the sample group, a scale developed by Balay and Saglam (2004) was used and the data obtained was analyzed in the SPSS package program. In this study it was determined that managers didn’t discriminate according to sexes, that there was a decrease in views of the managers and teachers that personal attitudes and behaviors and the administrative practices and principles were managed positively with their growing ages and that there was no difference in views of the study group regarding the diversity management in their schools according to their education status, vocational superiority, total service periods in management, service status and vocational field variants. In conclusion, it can be concluded that the differences between the administrators and the teachers in these educational institutions have a positive impact on the direction of improving the quality of education and that the employees’ beliefs, origins, cultural, etc. differences provide an advantage for these institutions and finally there were no discrimination in their administrative concepts.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Yönetimi ve Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi,
ss. 21-26, Bursa, 2008.
2. Ashkanasy N., Hartel C., Daus C., “Diversity and
Emotion: The New Frontiers in Organizational
Behaviorresearch” Journal of Management, C. 28, S. 3,
pp. 309, 2002.
3. Balay R., Sağlam M., “Eğitimde Farklılıkların Yönetimi
Ölçeğinin Uygulanabilirliği”, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi
Dergisi, C. 5, S. 8, ss. 32-46, Burdur, 2004.
4. Begeç. S., Farklılıkların Yönetimi ve Genel Kurmay
Başkanlığı Barış İçin Ortaklık Merkezinde Yapılan Bir
Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, ss. 6,
İstanbul, 2004.
5. Bhadury J., Mıghty J., Damar H., “Maximizing
Workforce Diversity in Project Teams: A Network Flow
Approach" The İnternational Journal of Management
Science, C. 28, pp. 143,2000.
6. Budak. G., Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları
Yönetimi, Barış Yayınları, 1. Baskı, ss. 398-400, İzmir,
2008.
7. Çetin N., Bostancı, AB., “İlköğretim Okullarında Okul
Yöneticilerinin Öğretmenler Arasındaki Farklılıkları
Yönetme Durumu”, Sakarya University Journal of
Education, SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Vol. 1, No. 2,
Sakarya, Sayfa: 1, 2011.
8. Ely R., “The Power in Demography: Women’s Social
Constructions of Gender İdentity at Work” Academy of
Management Journal, Vol: 38,No: 3, pp. 589-634, 1995.
9. Francesco. AM., Gold. BA., International
Organizational Behavior Text, Readings, Cases and
Skills, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, pp.
224, 1997.
10.Houkamau C., Boxall P., “The Incidence and Impacts
of Diversity Management: A Survey of New Zealand
Employees”. Asia Pacific Journal of Human Resources
49 (4), 440–460, 2011.
11. Kathryn HD ve.ark., “Organizational Stratejy and
Diversity Management: Diversity-Sensitive Orientation as
a Moderating Influence”, Healt Care Management
Review, 28, 3, s.244, 2003.
12. Lınnehan F., Konrad AM., “Diluting Diversity:
Implications For Intergroup Inequality In Organizations”,
Journal Of Management Inquiry, 8, (4), s.399–340, 1999.
13. Lorbiecki A., Jack G., “Critical Turns in The Evolution
of Diversity Management” British Journal of Management,
11(3), pp. 17–31, 2000.
14. Luthans. F., Organizational Behavior, The McGraw-
Hill Companies, Inc., Ninth Edition, pp. 70, New York,
2002.
15.Mcmahan G., Bell M., Vırıck M., “Strategic Human
Resource Management: Employee Involvement” Diversity
and International Issues, Human Resource Management
Review, 8 (3), pp. 199,1998.
16.Memduhoğlu. HB., Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine
Göre Türkiye’de Kamu Liselerinde Farklılıkların Yönetimi,
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora
Tezi, ss. 105-209, Ankara, 2007.
17.Mıllıken F., Martıns L., “Searchinf For Common
Threads: Understanding The Multiple Effects of Diversity
in Organzationl Groups” Academy of Management
Review, 21 (2), pp. 402-433, 1996.
18.Öncer. AZ., İşletmelerde Bireysel, Örgütsel, Yönetsel
Farklılık Kaynakları ve Farklılaşma Stratejileri: Unılever
Unıty Projesi Kapsamında Bir Araştırma, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
İstanbul, 2004.
19. Schermerhon. J., Hunt. J., Osbom. R., Organizational
Behavior, 7th ed. John Wiley & Sons Inc., pp. 62, New
York, 2000.
20. Sonnenscheın W., The Diversity Toolkit: How You
Can Build and Benefit From a Diverse Workforce, Mc
Graw Hill Companies, pp. 3, New York, 1997.
21. Sürgevil O., Budak G., “İşletmelerin Farklılıklar
Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına
Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 10, S. 4, ss. 66-69-91,
İzmir, 2008.
22. Sürgevil. O., Farklılık ve İşgücü Farklılıklarının
Yönetimine Analitik Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim
Dalı, Doktora Tezi, ss. 223, İzmir, 2008.
23.Ünalp. A., Küresel İşletmeler ve Küresel İşletmelerde
Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Farklılıkların Önemi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, ss. 5, İzmir,
2007.
24.Wıllıams. K., O’reılly. C., Demography and Diversity in
Organizations: A Review of 40 Years of Research,
Research in Organizational Behavior, 20, pp. 77-140,
1998.
25. http://www.bisorusor.com/soru/1875/farkliliklarinyonetimi-
kavrami-nedir--ne-degildir, Access Date:
(22.06.2010, 15:20pm).
26. http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-05-90, Access
Date: (20.04.2005), “United States Government
Accuntability Office, Diversity Management: Expert-
Identified Leading Practices and Agency Examples”,
Report to The Ranking Minority Member, Committee on
Homeland Security and Governmental Affairs, U.S.
Senate, GAO-05-90, pp. 1-5.
27. http://www.kalder.org/genel/Ankara/SunuCemAgin.pdf
, Access Date: (22.06.2010,16:10pm), “Farklılıkların
Yönetimi”, Cem AĞIN.
28. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr, Access Date:
(22.06.2010, 18:10pm), “Türkiye’de Farklılıkların
Yönetimi: Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Örnekleri”,
Meltem ÖZKAYA, Mustafa ÖZBİLGİN ve Muter ŞENGÜL,
1 Temmuz 2010, ss. 369-370.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com