You are here

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YERİ

Share
THE ROLE OF BRAIN-BASED LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
123
Page Number-Last: 
136

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Eğitim için zengin olanaklar sunan beyin temelli öğrenme ile ilgili çalışmalar son zamanlarda ön plana çıkmaktadır. Beyin temelli öğrenme insan beyninin işlev ve yapısına dayanan, nörobilim, nörodilbilim ve bilişsel psikoloji ile bağlantı kuran bir öğrenme yaklaşımıdır. Beyin temelli öğrenme stratejilerini kullanarak bireyler tam öğrenme düzeyinde anlamlı öğrenir ve kendi bilgilerini yapılandırırlar. Beyin temelli öğrenmenin yabancı dil öğretimindeki yerini belirlemek bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışma kapsamına 2001-2002 öğretim yılı ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinden birbirine denk bir deney grubu ve bir kontrol grubu alınmıştır. Deney grubu için beyin temelli öğrenme yaklaşımının temel ilkelerine dayalı olarak geliştirilen öğrenme yaşantıları düzenlenirken, kontrol grubu geleneksel öğretime devam etmektedir. Veriler nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile toplanarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrenciler için gözlem formu ve başarı testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda kalıcı izli öğrenmelerin sağlanması için öneriler sunulmuştur.
Abstract (2. Language): 
In recent years studies on brain-based learning offers rich opportunities for education. Brain-based learning is an approach that focuses on human brain function and structure and related with neuroscience, neurolinguistcs and cognitive physcology. Individuals learn meaningfully at mastery level and construct their own knowledge by using the brain-based learning strategies. The paper mainly aims at determining the role of brain-based learning in foreign language instruction. One experimental and one control group of the fourth grade of primary school in 2001-2002 academic year is taken as a sampling group in this study. Learning experiences for the experimental group are designed in accordance with the principles of the brain-based learning and conventional learning for the control group. Data collection is made by means of qualitative and quantitative research techniques. Data collection instruments are observation checklist and the achievement test for students. At the end of the study some remarks are given on individualized learning activities.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Atkinson
R.L
. and others. (Çev. Yavuz Alogan). Psikolojiye Giriş. Ankara: Arkadaş Yayınları, 1999.
Ausubel, D.
P
. and F. G. Robinson. School Learning: An Introduction to Educational Psychology,
New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969.
Brewer, J. "Braın-Based Learnıng: The New Learning Model?". ProSeminar A:Design Dr. Diane McGrath Fall 1999.http://www2.educ.ksu.edu/Faculty/McGrathD/Fall99/Brewer.htm (28.10.2001)
Caine R. N. And G. Caine. "Reinventing Schools Through Brain-Based Learning" Educational Leadership, April 1995, V.52, N.7
Caine R. N. And G. Caine. Making Connections: Teaching and The Human Brain. Menlo Park, California: Addison-Wesley, 1994.
Christison M. " Brain-Based Research and Language Teaching". English Teaching Forum, April 2002,
USA.
Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books
Publishers, Inc. 1983.
Jensen, E. Brain-Based Learning. USA: Turning Point Publishing, 1996.
Politano C. And J. Paquin. Brain-Based Learning With Class. Canada: Peguis Publishers, 2000.
Reardon, M.
"Navigatin
g The New Reality: An Exploration of Brain-Compatible Learning". Adult Learning, Winter 1999 V.10, N.2.
Solso, R. L. Cognitive Psychology. USA: Allyn and Bacon, 2001.
Ülgen, G. Kavram Geliştirme. Ankara: PegemA Yayınevi, 2001.
Ülgen, G. Eğitim Psikolojisi. Ankara: AlkımYayınevi, 1997.
Ün, K. "Yabancı Dil Sözcüklerinin Öğretilmesinde Bellek Destekleyici Anahtar Sözcük Yönteminin Etkileri".(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 1984.
Westwater A. and P. Wolfe. "The Brain Compatible Curriculum". Educational Leadership, November 2000, V. 58, N. 3.
136

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com