You are here

FEN LİSESİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Share
TEACHERS’, STUDENTS’ AND ADMINISTRATORS’ OPINIONS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED AT SCIENCE SCHOOL: A CASE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
396
Page Number-Last: 
412

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; Antalya Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yaşanan sorunları ve bu sorunlara ilişkin okulun öğretmen, öğrenci ve yöneticilerinin bakış açısıyla belirleyerek çözüm önerileri sunmaktır. Nitel olarak bütüncül tek durum desenli durum çalışması olarak tasarlanan araştırmanın katılımcılarını; 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında okulda görev yapan 4 öğretmen, 3 yönetici ve 4 farklı sınıf seviyesinde eğitim gören toplam 15 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiş ve araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmede veriler, araştırmacılar tarafından not alınarak elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik ve metafor analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okulda yaşanan sorunların belirlenmesi, en aza indirgenmesi ve daha etkin yönetilmesi için öneriler geliştirilmiştir.
Abstract (2. Language): 
This study aims to identify the problems of Antalya Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Science High School according to the students’, teachers’ and school administrators’ views as well as offering suggestions to these problems. The research is a qualitative study and also in pattern of holistic-single case study. The participants are 15 students attending four different grades, 4 teachers and 3 school administrators of the school during 2013- 2014 Academic Year. The attendants were determined among volunteers and structured interview forms were used as data collection instruments. The data of these interviews were obtained by note-taking by the researcher. Content and metaphor analysis methods were applied to the collected data. As an outcome of the research some suggestions have been offered in order to identify and minimize the problems at school as well as managing the school more effectively.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Bağran, Oğuz (2003) Fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin bu okullardan beklentileri (Trakya üniversitesi
açık erişim sistemi) http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/57
Cohen, L.,Mannion, L. And Morrıson, K. (2007). Research methods in education. UK: Routledge, Taylor & Francis
Group.
Doğan M. , Oruncak B., Günbayi İ., "Problems and solutions for high school physics In Turkey", Physics
Education, vol.37, pp.543-546 , 2002
Edirne Fen Lisesi (1999); Öğrenci Sorunları Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Rehberlik Servisi tarafından
yapılan 11.11.1999 tarihli çalışma, Edirne.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 40 ISSN: 2146-9199
412
Günbayı, İ. &Taşdöğen, B. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları
üzerine görüşleri: bir durum çalışması.İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 87-117
Halpin, A. (1967). Theoryandresearch in administration. New York:Macmillan.
MEB.(1999). Fen liseleri yönetmeliği.
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/54/01/868957/dosyalar/2014_10/...
yonetmeligi.pdf adresinden elde edildi.
MEB. (2001). Liseler Arası Faaliyetler. MEB fen liseleri daire başkanlığı. Faaliyet değerlendirme raporu Ankara.
MEB (2013a). Fen lisesinin kuruluşu tarihçesi.
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/119664/dosyalar/2013_07/...
hes.pdf adresinden 10.04.2015 tarihinde elde edilmiştir.
MEB. (2013b). MEB 2012-2013 istatistikleri.
http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_20... adresinden 10.04.2015
tarihinde elde edilmiştir.
MEB. (2013c). Antalya fen lisesi bilgileri. http://antalyafenlisesi.meb.k12.tr/ adresinden 10.04.2015 tarihinde
elde edilmiştir
Miles, M.B & Huberman,M.A. (1994) .Qualitative analysis: An expanded source book (2nd ed.).Thousand Oaks,
CA: Sage
Karataş S., Atici M., (2014). Sınavla öğrenci alan ortaöğretim okullarının pansiyonunda kalan öğrencilerin
pansiyonla ilgili görüşleri. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 4 (2): 167-177.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti.
Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Yin, R. K. (2012). Applications of case study research (Third Ed.). London: Sage Publications Ltd.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com