You are here

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÜNİVERSİTELERDEKİ FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Share
An Analysis Of The Organizational Justice Perception In Terms Of Diversity Management Concept At Universities

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
164
Page Number-Last: 
182

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Kırıkkale Üniversitesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin farklılık yönetimine ilişkin algılarının örgütsel adalet algıları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, bu üniversitede çalışan 165 akademik ve 164 idari personele anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak, frekans, t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; farklılık yönetimi boyutlarının tamamı (bireysel tutumlar ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar, yönetsel uygulamalar ve politikalar) ile örgütsel adalet boyutlarının tamamı (dağıtım prosedür ve etkileşim adaleti) arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise; farklılık yönetimi boyutunun (yönetsel uygulamalar ve politikalar) örgütsel adaletin tüm boyutlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca farklılık yönetimi boyutlarının (bireysel tutumlar ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar) ve örgütsel adalet boyutlarının (dağıtım ve etkileşim adaleti) akademisyen ve idari personel olarak görev yapmaya göre; farklılık yönetimi boyutlarının (bireysel tutumlar ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar) akademisyenlerin unvanlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
This study aimed to determine the effect of perception of diversity management on the perception of organizational justice with regard to the academic and administrative staff working at Kırıkkale University. For this purpose, a questionnaire was applied to space 165 academic and 164 administrative staff working in this university. Frequency, T-test, ANOVA, correlation and regression analysis were performed by using SPSS software on the data obtained from the questionnaire. According to the correlation analysis, a significant positive relationship was found between all dimensions of diversity management (individual attitudes and behavior, organizational values and norms, managerial practices and policies) and all dimensions of organizational justice (distributive, procedural and interactional justice). According to the results of regression analysis; a positive effect was determined on a dimension of diversity management (managerial practices and policies) on all dimensions of organizational justice. It was also determined that dimensions of diversity management (individual attitudes and behavior, organizational values and norms) and dimensions of organizational justice (distributive and interactional justice) vary significantly among working as academic and administrative staff variable; dimensions of diversity management (individual attitudes and behavior, organizational values and norms) vary significantly in accordance with the academics titles variable.

Keywords (Original Language):

JEL Codes:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.114

REFERENCES

References: 

Akduman, Gülbeniz., Hatipoğlu, Zeynep ve Yüksekbilgili, Zeki. (2015). “Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı”. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (1): 1-13.
Allen J. G. (1976). Migrants İn İndustry. Division of Occupational Health and Safety, Sydney, Australia: Health Commission of NSW.
Ardakani, Mohammad S., Abzari, Mehdi, Shaemi, Ali, Fathi Saied. (2016). “Diversity Management And Human Resources Productivity: Mediating Effects Of Perceived Organizational Attractiveness, Organizational Justice And Social İdentity İn Isfahan’s Steel İndustry”, Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 9 (2): 407-432.
Aybay, Rona ve Aybay, Aydın. (1991). Hukuka Giriş. İstanbul, Aybay Yayınları.
Balay, Refik. ve Sağlam, Miraç. (2004). “Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği”.
Burdur: SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8): 32-46.
Bhadury, Joyendu, Mighty, E. Joy ve Damar, Hario. (2000). “Maximizing Workforce Diversity İn Project Teams: A Network Flow Approach”. The International journal of management science, (28): 43-153.
Bies, Robert. J ve Moag, Joseph S. (1986). “Interactional Justice: Communication Criteria For Fairness”,
Research On Negotiation İn Organizations. Ed. B. H. Sheppard. Greenwich, CT: JAI Press, 1: 43-55.
Cohen-Charash, Yochi ve Spector, Paul. E. (2001). “The Role Of Justice İn Organizations: A Meta- Analysis”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86 (2): 278- 321.
Cox, Taylor. H ve Blake, Stacy. (1991). “Managing Cultural Diversity: Implications For Organizational Competitiveness”. Academy of Management Executive, 5:45-56.
Cropanzano, Russell ve Folger, Robert. (1991). “Procedural Justice And Worker Motivation”.
Motivation and Work Behavior, Ed. R. Steers, L. Porter. New York: McGraw–Hill, 131-143.
Cropanzano, Russell., Prehar, Cynthıa A ve Chen, Peter Y. (2002). “Using Social Exchange Theory To Distinguish Procedural From Interactional Justice”, Group and Organizational Management, 27: 324- 351.
Cropanzano, Russell., Bowen, David. E ve Gilliland, Stephen. W. (2007). “The Management Of Organizational Justice”. The Academy of Management Perspectives, 21 (4): 34-48.
Çetinkaya, Melek ve Çimenci, Sevcan. (2014). “Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi Ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12 (23): 237-278.
Deresky, Helen. (1997). International Management Managing Across Borders And Cultures. USA: Addison-Wesley.
Doğan, Soner., Uğurlu, Celal. T., Topçu, İhsan ve Yiğit, Yakup. (2015). “Farklılıkların Yönetimi İle Öğrenen Okul Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (2): 121-140.
Javstudies.com [email protected] International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598
180
Vol: 3, Issue: 9 pp. 164-182
Folger, Robert ve Greenberg, Jerald. (1985). “Procedural Justice: An İntexpretive Analysis Of Personnel Systems”. Research İn Personnel And Human Resources Management. Ed. K. Rowland, G. Fen-İs, Greenwich, CT: JAI Press, 3: 141-183.
Folger, Robert ve Cropanzano, Russell. (1998). Organizational Justice And Human Resource Management. Thousand Oaks, CA: Sage.
Greenberg, Jerald. (1990). “Organizational Justice: Yesterday, Today, And Tomorrow”. Journal of Management, 16: 399-432.
Greenberg, Jerald ve Bies, Robert J. (1992). “Establishing the Role of Empirical Studies of Organizational Justice in Philosophical Inquiries into Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 11: 433-444.
Greenberg, Jerald. (1996). The Quest For Justice On The Job: Essays And Experiments. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Gruber, James. E ve Bjorn, Lars. (1982). “Blue-Collar Blues: The Sexual Harassment Of Women Autoworkers”. Work and Occupations, 9: 271-298.
Gutek, Barbara. A., Cohen, Aaron. G ve Konrad, Alison. M. (1990). “Predicting Social-Sexual Behavior At Work: A Contact Hypothesis”. Academy of Management Journal, 33: 560-577.
Gürbüz, Sait ve Mert, İbrahim. S. (2009). “Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül Bir Çalışma”. Amme İdaresi Dergisi, 42 (3): 117-139.
Güriş Selahattin ve Astar, Melek. (2014). Bilimsel Araştırmalarda Spss İle İstatistik. DER Yayınları, İstanbul.
Harrison, David. A., Price, Kenneth. H., Bell, Myrtle. P. (1998). “Beyond Organizational Demography: Time And The Effects Of Surface-Versus Deep-Level Diversity On Work Groups”. Academy of Management Journal, 41: 96-107.
Hays-Thomas, Rosemary. (2004). “Why Now? The Contemporary Focus On Managing Diversity”. The Psychology and Management of Workplace Diversity, Ed. M. S. Stockdale, F. J. Crosby. 3-30. USA: Blackwell Publishing.
Hsiao, Aaron., Auld, Chris ve Ma, Emily. (2015). “Perceived Organizational Diversity And Employee Behavior”. International Journal of Hospitality Management. 48: 102–112.
İşcan, Ömer. F ve Sayın, Ufuk. (2010). “Örgütsel Adalet, İş Tatmini Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (4): 195-216.
Jackson, Susan E., Brett, Joan F., Sessa, Valerie I., Cooper, Dawn M., Julin, Johan A ve Peyronnin, Karl. (1991). “Some Differences Make A Difference: Interpersonal Dissimilarity And Group Heterogeneity As Correlates Of Recruitment, Promotion, And Turnover”. Journal of Applied Psychology, 76: 675-689.
Karasar, Niyazi. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (Kavramlar–İkeler–Teknikler), Ondördüncü Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Khan, Saima ve Usman Habib. (2012). “Procedural Justice & Organizational Performance”, Abasyn Journal of Social Science, 4 (1): 36-51.
Kılıçlar, Arzu. (2011). “Yöneticiye Duyulan Güven İle Örgütsel Adalet İlişkisinin Öğretmenler Açısından İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3 (3): 23-36.
Kirby, Susan L ve Richard, Orlando C. (2000). “Impact Of Marketing Work-Place Diversity On Employee Job Involvement And Organizational Commitment”. The Journal of Social Psychology, 3 (140): 367- 377.
Kurtulmuş, Mehmet ve Karabıyık, Hüseyin. (2016). “Farklılıkların Yönetiminin Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşmesine Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”. International Journal of Human Sciences, 13 (1): 1324-1341.
Loden Marilyn ve Rosener Judy. (1991). Workforce America: Managing Employee Diversity As A Vital Resource. Homewood, IL: Business One Irwin.
Javstudies.com [email protected] International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598
181
Vol: 3, Issue: 9 pp. 164-182
Loosemore, Martin ve Lee, Patrick. (2002). “Communication Problems With Ethnic Minorities İn The Construction Industry”. International Journal of Project Management, (20): 517-524.
Magoshi, Emiko ve Chang, Eunmi. (2009). “Diversity Management And The Effects On Employees’ Organizational Commitment: Evidence From Japan And Korea”. Journal of World Business, 44 (1): 31- 40.
Malatesta, Rebecca. M ve Byrne, Zinta. S. (1997). “The İmpact Of Formal And İnteractional Justice On Organizational Outcomes”. Paper presented at the annual meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, St. Louis, MO.
Mannix, Elizabeth ve Neale, Margaret A. (2005). “What Differences Make A Difference: The Promise And Reality Of Diverse Teams İn Organizations”. Psychological Science in the Public Interest, 6 (2): 31- 55.
Mansfield, Phyllis K., Koch, Patricia B., Henderson, Julie., Vicary, Judith R., Cohn, Margaret ve Young, Elaine W. (1991). “The Job Climate For Women İn Traditionally Male Blue-Collar Occupations”. Sex Roles A Journal of Research, 25: 63-79.
Masterson, Susan. S., Lewis, Kyle., Goldman, Barry M ve Taylor, M. Susan. (2000). “Integrating Justice And Social Exchange: The Differing Effects Of Fair Procedures And Treatment Of Work Relationships”. Academy of Management Journal, 43: 738-748.
McMahan, Gary C. Bell, Myrtle P ve Virick, Meghna. (1998). “Strategic Human Resource Management: Employee Involvement, Diversity, And International Issues”. Human Resource Management Review, 3 (8): 193-214.
Memduhoğlu, Hasan B. (2011). “Liselerde Farklılıkların Yönetimi: Bireysel Tutumlar, Örgütsel Değerler Ve Yönetsel Politikalar”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2): 37-53.
Moorman, Robert H. (1991). “Relationship Between Organizational Justice And Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions İnfluence Employee Citizenship?.” Journal of Applied Psychology, 76: 845-855.
Morrison, Marlene., Lumby, Jacky ve Sood, Krishan. (2006). “Diversity And Diversity Management: Messages From Recent Research”. Educational Management Administration ve Leadership, 34 (3): 277- 295.
Niehoff, Brian P ve Moorman, Robert H. (1993). “Justice As A Mediator Of The Relationship Between Methods Of Monitoring And Organizational Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, 36 (5): 527–556.
Northcraft, Gregory B., Polzer, Jeffrey T., Neale, Margaret A ve Kramer, Roderick M. (1995). “Diversity, Social İdentity And Performance: Emergent Social Dynamics İn Cross-Functional Teams”. Diversity in Work Teams: Research Paradigms for a Changing Workplace. Ed. S.E. Jackson, M.N. Ruderman. American Psychological Association,Washington, DC, US, 69–96.
Nunally, Jum C. (1978). Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York.
Okçu, Veysel. (2014). “Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Dönüşümsel Ve İşlemsel Liderlik Stilleri İle Okuldaki Farklılıkları Yönetme Becerileri Arasındaki İlişki”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (6): 2147-2174.
Olkkonen, Maria E ve Lıpponen, Jukka. (2006). “Relationship Between Organizational Justice, İdentification With Organization And Work Unit, And Group-Related Outcomes”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100: 202-215.
Özdevecioğlu, Mahmut. (2003). “Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21: 77-96.
Parker, Robert J ve Kohlmeyer, James M. (2005). “Organizational Justice and Turnonev in Public Accounting Firms. A Research Note”. Accounting, Organizations and Society, 30: 357-369.
Javstudies.com [email protected] International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598
182
Vol: 3, Issue: 9 pp. 164-182
Pless, Nicola M ve Maak, Thomas. (2004). “Building An İnclusive Diversity Culture: Principles, Processes And Practice”. Journal of Business Ethics, 54: 129-147.
Rollınson, Derek., Broadfıeld, Aysen ve Edwards, David J. (1998). Organisational Behaviour And Analysis: An Integrated Approach. Singapore: Prentice Hall.
Sürgevil, Olca. (2008). “Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyopsikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (20): 111-124.
Sweeney, Paul. D ve Mcfarlın, Dean B. (1993). “Workers’ Evaluations Of The “Ends” And The “Means”: An Examination Of Four Models Of Distributive And Procedural Justice”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 55: 23-40.
Töremen, Fatih. (2001). Öğrenen Okul. Nobel Yayınevi, Ankara.
Tsui, Anne S., Egan, Terri D ve O’Reilly, Charles A. III. (1992). “Being Different: Relational Demography And Organizational Attachment”. Administratiue Science Quarterly, 37: 549-579.
Ural, Ayhan ve Kılıç, İbrahim. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık,
4. Baskı, Ankara.
Watson, Warren E., Kumar, Kamalesh ve Michaelsen, Larry K. (1993). “Cultural Diversity’s Impact On Interaction Process And Performance: Comparing Homogeneous And Diverse Task Groups”. Academy of Management Journal, 36 (3): 590-602.
Williams, Katherine ve O’Reilly, Charles A. III. (1998). “The complexity of diversity: A review of forty years of research”. Research in organizational behavior, Ed. B. Staw, R. Sutton. 21: 77–140, Greenwich, CT: JAI Press.
Yanaşma, Gülizar. (2011). Farklılıklar Yönetiminin Yönetsel Etkinliğe Katkıları; Çorum’da Kamu Kurumu Örneği. Hitit Üniversitesi SBE, İşletme Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çorum.
Yavuz, Ercan. (2010). “Devlet Ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2): 302-312.
Yıldırım, Fatma. (2007). “İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (1): 253-278.
Yüksekbilgili, Zeki., Çöpoğlu, Mustafa ve Gür, Osman. (2015). “Örgütsel Adalet: Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55): 45-53.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com