You are here

YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

LOCAL POLITICS AND LOCAL CITIZEN’S VIEW OF MUNICIPALITY SERVICES: A RESEARCH ON THE LEVEL OF SATISFACTION FROM LOCAL SERVICES

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Democracy is a type of governance in where the governing power of governors stems from the people; while local democracy is a process and engagement of the use of power that comes from local people at local level. In democracies, since the public determines to whom the government power will be given among local political actors, these actors need to consider public satisfaction in order to come to power, and after they come to power, to stay at power. This can only be possible if the government achieves efficient, effective and productive provision of local services to citizens. It can be argued that the level of democracy is closely related to the importance of the role of public satisfaction in changing power in a country. We can easily say that this argument is true for all democratic countries, although the level of importance attributed to this fact may change among countries. This study examines the importance of public satisfaction considerations in local democracy implementations in Turkey. The change in the level of local citizens’ satisfaction is attempted to be determined comparatively by carrying out this research twice, in the years, 2004 and 2008.
Abstract (Original Language): 
Demokrasi, yönetenlerin yönetme yetkilerini halka dayandırdıkları bir yönetim biçimi; yerel demokrasi ise, yerel düzeyde iktidarı kullanma yetkisinin yerel halka dayandırılması uğraş ve sürecidir. Demokrasilerde, kamu gücünün yerel siyasal aktörler arasından hangisine verileceği konusunda belirleyici olan halk olduğuna göre, bu aktörler hem iktidara gelme, hem de iktidar sürecinde iktidarını koruyabilmek için halkın memnuniyetini gözetmek durumundadırlar. Bu ise, ancak yerel hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde halka ulaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Denilebilir ki, bir ülkedeki demokrasinin düzeyi, iktidarların el değiştirmesinde halkın memnuniyet düzeyinin ne kadar belirleyici olduğuna bakılarak anlaşılabilir. Bütün demokratik ülkelerde bu hususa, görece değişen biçimde dikkat edildiği söylenebilir. Bu çalışmada, Türkiye’de yerel demokrasi uygulamasında halkın memnuniyet düzeyinin ne oranda önemsendiğine ilişkin veriler elde etmeye olanak veren uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma, 2004 ve 2008 yıllarında tekrarlanarak, yerel halkın memnuniyet düzeyindeki değişim karşılaştırmalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır.