You are here

Girişimcilik Yönelimi ve Örgütsel Performans İlişkisi: Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

The Relationship between Entrepreneurial Orientation and Organizational Performance: Evidence from the Hotel Industry in Çanakkale Region

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
It is aimed in this study to present the relationship between the entrepreneurial orientation (i.e. managerial methods, practices and decision-making styles in a business to make competitive conditions in its favor and to meet the strategic objectives), an antecedent of the corporate entrepreneurship (i.e. “all formal and informal activities to develop new products, services, technologies, strategies and administrative techniques) and financial / nonfinancial success in scope of organizational performance. With a literature review, an empirical study has been conducted on hotels businesses in Çanakkale Region in Turkey with Pearson and Spearman Correlations as well as multiple linear regression analysis. The study reveals that there is a positive relationship between innovatiness and change in sales, net profit margin, and net profit level as well as between proactivity and change in sales, net profit margin, gross profit margin, net profit from operations and ability to fund growth. In addition, the competitive aggressiveness is in a similar relationship with change in sales, net profit margin, gross profit margin, and net profit level. Furthermore, the findings suggest that innovatiness and employee performance is positively related to each other as do proactivity, employee and customer performances in terms of nonfinancial performance.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, “işletme içerisinde yeni ürün, süreç, pazar, teknoloji, strateji ve yönetim tekniği geliştirmeye yönelik tüm faaliyetler” olarak tanımlanabilecek kurumsal girişimcilik olgusunun öncülü biçiminde görülebilecek olan girişimcilik yönelimi ile örgütsel performans arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, yazın taraması eşliğinde, “rekabet koşullarını kendi lehine değiştirmek ve stratejik amaçları gerçekleştirmek ile ilgili yönetsel yetenekleri yansıtan” girişimcilik yönelimi ile örgütsel performans ilişkisi Çanakkale Bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmeleri üzerinde görgül olarak incelenmiştir. Gerçekleştirilen Pearson, Spearman Korelâsyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri doğrultusunda, girişimcilik yöneliminin boyutları olarak yenilikçiliğin, finansal açıdan çeşitli büyüme ve kârlılık; proaktifliğin, büyüme, kârlılık ve büyüklük / likidite ve saldırgan rekabetçiliğin büyüme, kârlılık ve likidite ile ilgili yazına uygun biçimde pozitif bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında, ayrıca, yenilikçilik ile çalışan performansı; proaktiflik ile çalışan ve müşteri performansları arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır.
50-74