You are here

ATATÜRK DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞI VE TARİH ÖĞRETİMİ

UNDERSTANDING TO HISTORY AND TEACHING HISTORY IN ATATURK'S PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine and study, he understanding to history and education of history during the period of time Atatürk. In this respect, the researcher has examined this topic under the five subtopics which are the main causes of Atatürk's efforts to have Turkish history searched deeply, the institutions established during the Atatürk Time Period, 1st and 2nd Turkish History Assemblies and finally history curriculum of Turkish Education System during Atatürk's Period. A large amount of researches and studies were organized and planned impresively and productively in the Period of Atatürk and the all the required importance was given to the teaching history intensively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Atatürk dönemi tarih anlayışı ve tarih öğretimini incelemektir. Bu çerçevede, Atatürk'ün; tarihe karşı ilgisi, Türk tarihinin araştırılmasını istemesinin sebepleri, Atatürk dönemi kurulan Türk tarihi ile ilgili kuruluşlar, I. ve II. Türk Tarih Kongreleri, Atatürk dönemi tarih dersi müfredat programları ele alınmıştır. Atatürk döneminde tarih öğretimine gerekli önem verilmiş ve değerli çalışmalar yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

• AKÇURA, Yusuf, "Tarih yazmak ve Tarih okutmak usullerine dair", Birinci Türk Tarih Kongresi, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, İstanbul 1932, s.577-607.
• AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi, Ankara 2008.
• ATA, Bahri, "Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler", Türk Yurdu, 20(160), 2000, s.85-90.
• BAYMUR, Fuat, Tarih Öğretimi, Gazi Terbiye Enstitüsü Neşriyatı, Ankara 1941.
• BEHAR, Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, Türkiye'de "Resmi Tarih" Tezinin Oluşumu (1929-1937), Afa Yayıncılık, İstanbul 1996.
• CEBESOY, Ali Fuat, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1981.
• COPEAUX, Etienne, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul 1998.
• ERGİN, Osman, Türk Maârif Tarihi, Cilt V, Eser Matbaası, İstanbul 1977.
• ERGÜN, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara 1999
• GÜNALTAY, Şemsettin-TANKUT, Hasan Reşit, Dil ve Tarih Tezlerimiz Üzerine Bazı İzahlar,
Devlet Basımevi, İstanbul 1938.
• GÜNALTAY, Şemsettin, "Atatürk'ün Tarihçiliği ve Fahrî Profesörlüğü Hakkında Bir Hatıra", Belleten, III(10), 1939, s.273-274.
• İKİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ, Kongre Çalışmaları Kongreye Sunulan Tebliğler 20-25 Eylül 1937, Kenan Matbaası, İstanbul 1943.
• İNAN, Afet, "Atatürk ve Tarih Tezi", Belleten, III(10), 1939, s.243-246.
• İNAN, Afet, Kemal Atatürk'ü Anarken, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara 1956a.
• İNAN, Afet, "Türk Tarih Kurumunun Kuruluşunda Atatürk'ün Çalışmaları", V. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1956b.
• İNAN, Afet, "Türk Tarih Kurumu 40 Yaşında". Belleten, 35(140), 1971, s.519-529.
• İNAN, Afet, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1984.
• İZGİ, Özkan, "Atatürk'ün "Tarih İlmi" Hakkındaki Düşünceleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV(10), 1987, s.133-137.
• KARAL, Enver Ziya, "Atatürk'ün Türk Tarih Tezi". Atatürkçülük (İkinci Kitap) Atatürk ve Atatürkçülüğe İlişkin Makaleler, MEB Yayınları, İstanbul 1997.
• KARAL, Enver Ziya, Atatürk'ten Düşünceler, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayınları, Ankara 1998.
• KAYNAR, Reşat-SAKAOĞLU, Necdet, Atatürk Düşüncesi, Açı Yayıncılık, İstanbul 1995.
• KOCATÜRK, Utkan, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara 1984.
• MUMCU, Ahmet ve diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yükseköğretim Kurumu Yayınları,
Ankara 1992.
• OZANKAYA, Özer, Cumhuriyet Çınarı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999.
• ÖZTÜRK, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara 1996.
• SAYGINER, Hakkı, "Millî Mücadeleye Ait Tarihî Filmden İnönü Çıkarılmış", Dünya, 29.08.1959, s.1-
3.
• ŞENER, Erman, Kurtuluş Savaşı ve Sinemamız, Dizi Yayınları, İstanbul 1970.
• T.C. MAARİF VEKÂLETİ MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ, 1340 Tarihli Orta Mektep ve Lise Müfredat Programlarına Zeyl, Devlet Matbaası, İstanbul 1927.
• T.C. MAARİF VEKÂLETİ MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ, 03.08.1931 tarih ve 28 Sayılı Karar.
• T.C. MAARİF VEKÂLETİ MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ, 23.09.1931 tarih ve 140 Sayılı
Karar.
• T.C. MAARİF VEKÂLETİ MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ, 21.07.1934 tarih ve 137 Sayılı Karar.
• T.C. MAARİF VEKÂLETİ MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ, 23.12.1934 tarih ve 282 Sayılı Karar.
• T.C. MAARİF VEKÂLETİ MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ, 21.09.1935 tarih ve 177 Sayılı Karar.
• T.C. MAARİF VEKÂLETİ MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ, 03.09.1937 tarih ve 67 Sayılı Karar.
• TEKELİ, İlhan-İLKİN, Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1993.
• TÜFEKÇİ, Gürbüz, Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
1983.
107

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com