You are here

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİ ALGILARI

SCHOOL CLIMATE PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The goal of this study is to determine school climate from the point of the high school students’ perceptions and to develop solution offers according to the data obtained. The data collection tool that was used in the research, “The Questionnaire of School Climate”, consisted of 76 items and 15 dimensions and adapted into Turkish by Acarbay (2006), of these 51 items and 9 dimensions were used. The universe of research were determined general high schools in Sincan District. The sample, which consists of 1246 students, was selected randomly. While analyzing the secondary problems of the research, t-test, Single Factor ANOVA (analysis of variance) were applied and the values of frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation were calculated. A significant relationship was found among the general high school students’ positive perceptions levels regarding the school climate and the variances as “class level”, “The number of family members”, “economical level of the family” mother’s educational level”, and “ father’s educational level”. According to this finding it is expressed that as long as the levels of the related variances increase, the students’ positive perceptions level regarding the school climate increases. The views about the school climate is also varied related to “ Gender” variance and male students, compared to female students, evaluate the school climate positively in terms of “students’ relationships”.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okul iklimi algılarını belirlemek ve elde edilen verilere göre çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Acarbay (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 76 maddeden ve 15 boyuttan oluşan ”Okul İklimi Ölçeği”nin 51 maddesi ve 9 boyutu kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sincan ilçesinde bulunan liselerdir. Örneklem ise random örnekleme yöntemiyle seçilen 1246 öğrencidir. Araştırmanın alt problemleri çözümlenmesinde, t-testi, Tek Faktörlü Anova (varyans analizi) uygulanmış; frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Lise öğrencilerinin okul iklimi ile ilgili olumlu algılama düzeyleri ile “sınıf düzeyi”, “ailedeki birey sayısı”, “ailenin gelir düzeyi”, “annenin eğitim düzeyi” ve “babanın eğitim düzeyi” değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, ilgili değişkenlerin düzeyi arttıkça öğrenciler, okul iklimi ile ilgili olumlu algılama düzeylerinin arttığını belirtmektedirler. Okul iklimi konusundaki görüşler “cinsiyet” değişkenine göre de farklılaşmakta, erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre “öğrenciler arası ilişkiler” boyutunda okul iklimini daha olumlu değerlendirmektedirler.
55-92

REFERENCES

References: 

Acarbay, F. Y. (2006). Kapsamlı Okul İklimini Değerlendirme Ölçeği’nin (Öğrenci Formu) Türkçe Dilsel Eşdeğerlik Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Aydın, F. S. (2003) Bilgisayar Destekli Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Basarı ve Hatırlama Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
Barth, R. S. (2002). The Culture Builder. Educational Leadership. May 2002 7-11. www .pacificeducationalgroup.org/ 10.10.2010.
Bates, R. (1992). Leadership and School Culture. Paper Presented at the İnteruniverstity Congress of the Organızation of Teaching Faculty Pf Philosophy and Science of Education, Sevilla.
Bucak, E. B. (2002). “Abant İzzet Baysal Universitesi Eğitim Fakültesinde Örgüt İklimi: “Yönetimde Ast Üst İlişkisi” Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, (7), 10-27.
Baykal, İ. (2007). İlköğretim Okullarının Örgüt İkliminin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı Ankara: Remzi Kitabevi
Çolakkadıoğlu, O. (2003). Ergenlerde Karar Verme Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Çuhadaroğlu, F. (1985). Gençlerde Benlik Saygısı ile İlgili Bir Araştırma. XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmalar, Adana.
Dinç, D. (1992) Cinsiyetleri Farklı Lise Öğrencilerinin Benlik Algı Düzeylerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Donnely, C. (1999). School Ethos and Governor Relationships. School Leadership and Management,. 19(2), 223-239. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 12.11.2010.
Fontenot, R. (1993). “The Culture of School Violence.” Educational Resources Information Center, 13p. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 12.11.2010.
Freiberg, J. H. (1983). Improving School Climate--A Facilitative Process. Paper Presented at the Seminar in Organizational Developmenti in Schools, University of La Verne.
Gaziel, H. H. (1997). İmpact of School Culture on Effectiveness of Secondary Schools with Disadvantaged Students. The Journal of Educaional Research, 90(5), 310-318. www.eric.ed.gov/ ERICWebPortal/search 12.11.2010.
Goldhardt, J. (2004). The school experience from the students' perspective: A comparative case study analysis. University of Nevada, Las Vegas, ProQuest Dissertations and Theses, Publication Number: AAT 3176932, http://www.il.proquest.com/proquest 18.11.2009.
Goldring, L. (2002). The Power of School Culture. Leadership. November/December 32-35. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 10.10.2010.
Hernandez, T. J., ve Seem, S. R. (2004). A Safe School Climate: A Systemic Approach and the School Counselor. Professional School Counseling, 7(4), 256–62. www.biomedsearch.com/article/safe- 18.11.2009
Harris E. (1992). A Principaland and The Evolution of a School Culture: A Case Study. Planing and Changing, 1(23), 29-44. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 08.11.2010.
Howard, E., Howell, B., ve Brainard, E. (1987). Handbook for conducting school climate improvement project. Bloomington, IN: The Phi Delta Kappa Educational Foundation. Lam, S., Yim, P. ve Tom, W. (2002). Transforming School Culture: Can True Collaboration be Initiated? Educational Research, 44(2), 181-195. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 09.11.2010.
Marshall, M. L. (2003). Examining School Climate: Defining Factors and Educational İnfluences Center for Research on School Safety, School Climate and Classroom Management, Georgia State University 4p. http://education.gsu.edu/schoolsafety/. 03. 09. 2010.
Nind, M., Benjamin, S., Sheehy, K., Collins, J. ve Hall, K. (2004). Methodological Challenges in Researching İnclusive School Cultures. Educational Review. 56(3), 259-270. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 09.11.2010.
Noonan, J. (2004). School Climate and the Safe School: Seven Contributing Factors Educational Horİzons, Fall, 61-65. http://harvard.academia.edu/JamesNoonan/Papers. 09.11.2010.
Norton M. S. (1984). What is so İmportant about School Climate? Contemporary Education, 56, 43-45. http://education.gsu.edu/schoolsafety. 09.11.2010
Okçu, V. (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması Millî Eğitim, (179), 283-292.
Omay, H. (2008). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul İklimi Algıları İle Saldırganlık Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Peterson, K.D. and Terrence, E.D. (1998). How Leaders Influence the Culture of Schools. Realizing a Positive School Climate. 56 (1), 28-30. http://www.ascd.org/ascd/pdf. 09.11.2010
Piet, C. (2005). Turning Schoo into Learning Organizations. Europan Journal of Teacher Education. 28(2), 129-139. http://www.tandfonline.com/ 09.11.2010. Raywid M. A. (1998). Alternetif Schools: The State of the Art. Educatinol Leadership. 52 (1), 26-31. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 09.11.2010.
Rivers, W. J. (2003). Relationships Between Teacher-Perceived School Climate and School Climate Outcomes. Waldosta State University. ProQuest Dissertations and Theses, AAT 0807730. http://www.il.proquest .com/proquest 18.11.2009
Shaw J. J. ve Reyes, P. (1990). Comparison of High School And Elemantary School Cultures. This Paper Presented at the Annual Meeting of The American Educational Research Assocation, Boston.
Sandy, W. Kimberlee, J. S., Cassandra, M.C. ve Robinson, J. (2007). Improving School Climate and Student Behavior: A New Paradigm for Indiana Schools. Center For Evaluation and Education Policy, 5(9), 8p. www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search 09.11.2010.
Saphier, J. ve King, M. (1985). Good Seeds Grow in Strong Cultures. Educational Leadership, 42(6), 67- 74. http://www.ascd.org/ASCD/pdf. 11.11.2010.
Şahan, M. (2007). Lise Öğrencilerinde Saldırganlığı Yordayan Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Şişman, M. (1994). Örgüt Kültürü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi,
Vail, K. (2005). Greate School Climate. The Education Digest, December, 4-11. www.eric. ed.gov/ERICWebPortal/search 09.11.2010.
Yenidünya, A. (2005). Lise Öğrencilerinde Rekabetçi Tutum, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Yalçın, İ. (2004). Ailelerinden Algıladıkları Destek Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yılmaz, H. (1994). 21.Yüzyıl Esiğinde Ülkemizde Aile Okul işbirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (6).
Wwc Intervention Report. (2006). Skills for Adolescence. U.S Department of Educatıon. 13p.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com