You are here

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

PERCEPTIONS OF 8th GRADE ELEMENTARY STUDENTS ABOUT SPEAKING CONCEPT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Curriculum of Elementary Turkish Lesson (Grade 6, 7, 8) consists of listening/watching, reading, writing abilities with learning grammar area. However, exercises about speaking ability are restricted. The main purpose of this study is to expose perceptions of students of elementary 8th grade about “speaking” concept by the means of metaphors. The participants for this study included 83 students from Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Elementary School and Kanuni Sultan Süleyman Elementary School both located in Elazığ. To collect the study data, each participant was asked to complete the prompt “Speaking is like … because …” The content analysis technique was used to analyze study data. According to the results, a big amount of students (96.4%) have developed positive metaphors about speaking; 3.6% have developed negative metaphors.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar) dinleme / izleme, konuşma, okuma, yazma becerileriyle dil bilgisi öğrenme alanından oluşmaktadır. Söz konusu becerilerden konuşma üzerinde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “konuşma” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Elazığ ili Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç İlköğretim Okulu ile Kanuni Sultan Süleyman İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 83 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri her öğrencinin “Konuşma… gibidir; çünkü…” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%96,4) konuşmayla ilgili olumlu metaforlar geliştirdiği %3,6’sının ise olumsuz metaforlar geliştirdiği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Arslan, M.M. ve Bayrakçı M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 171, 100-108.
Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006/2, 269-283.
Gökkaya, H. (2008). Konuşma Becerisinin Sağaltılmasında Tekerlemelerin Kullanımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
Groth, R. E. andBergner J. A. (2005). Pre-Servıce Elementary School Teachers’ Metaphors For The Concept Of Statistical Sample.4Statistics Education Research Journal. Erişim Tarihi: 20.06.2011 http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/serj/SERJ4(2)grothbergner. pdf
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Gürel, E., Alem, J. (2010). Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Erişim Tarihi: 20.06.2011 http://www.sosyalarastirmalar. com/cilt2/sayi10pdf/gurel_emet_alemjale.pdf
Kara, Ö. T. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Konuşma Dersinde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Dramanın Kullanılması ve Bir Uygulama Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 151-163.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Nikitina, L., Furuoka F., (2008). A Language Teacher is Like… Examining Malaysian Students’ Perceptions of Language Teachers through Metaphor Analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching. Erişim Tarihi: 18.06.2011 http://e-flt.nus.edu.sg/v5n22008/nikitina.pdf
Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının ‘Öğretmen’ Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(2), 131-155.
Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online. 7(2), 421-455. Erişim Tarihi: 27.07.2011 http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say2/v7s2m15.pdf
Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. 4.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Tansel, F. A. (1987). İyi ve Doğru Yazma Usûlleri III. 3. Baskı, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com