You are here

ADIYAMAN’DAKİ ESKİ TEKEL İŞÇİLERİNİN ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ VE SONRASI ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF LABOUR RELATIONS OF WORKERS OF FORMER TEKEL IN ADIYAMAN BEFORE AND AFTER ITS PRIVATIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Monopoly, Turkey's oldest and is a well-established as a public enterprises has a presence for many years. This business more tobacco production, has control processes related processing and selling. The Monopoly enterprises has become a major source of income for both agricultural producers and labor. In this article, before and after privatization labour relations of the Adiyaman the former Monopoly workers were examined in a comparative perspective. According to the findings of the study area; Adiyaman closure of the Monopoly, workers and their families, economic, social, and psychological extremely negative affect. Satisfaction from the current operating conditions is very low compared to the Monopoly period. Losses incurred in the period compared with the monopoly is the main reason for this dissatisfaction. When considering the intervening four years, more than half of the interviewees (62.8%) were found to continue the difficulties of labor. The main difficulties of employees in the status of temporary staff, lacks a built of permanent jobs and they do not receive a wage to live a more humane.
Abstract (Original Language): 
Tekel, Türkiye’nin en eski ve köklü bir kamu işletmesi olarak uzun yıllar varlık göstermiştir. Bu işletme daha çok tütünün üretimi, işlenmesi ve satılması ile ilgili süreçleri kontrol etmiştir. Tekel işletmeleri hem kurulduğu bölgenin tarım üreticileri hem de işgücü için temel bir geçim kaynağı olmuştur. 2008 yılında özelleştirilen Tekel’in işçileri, geçici personel statüsü ile kamu kurumlarına dağıtılmıştır. Bu makalede, yaklaşık dört yıldır yeni kurumlarında çalışan Adıyaman eski Tekel işçilerinin özelleştirme öncesi ve sonrası çalışma ilişkileri karşılaştırmalı bir perspektifte incelenmiştir. Alan araştırmasının bulgularına göre; Adıyaman Tekel’in kapatılması, işçileri ve ailelerini ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan son derece olumsuz etkilemiştir. Tekel dönemi ile karşılaştırıldığında çalışma koşullarından memnuniyet düzeyi oldukça düşüktür. Tekel dönemine göre uğradıkları kayıplar, bu memnuniyetsizliğin temel nedenidir. Aradan geçen dört yıllık süre dikkate alındığında, görüşmecilerin yarıdan fazlasının (% 62.8) çalışma yaşamındaki sıkıntılarının devam ettiği görülmüştür. Geçici personel statüsünde çalışan eski Tekel işçilerinin temel sıkıntıları kadrosuzluk ve daha insanca yaşayacak bir ücret almamalarıdır.
1025
1055

REFERENCES

References: 

Akat, İ. (1984). Endüstri toplum bilimi. İzmir: Ege Basım.
Aysu, A. (2010). “Tekel ve Tütünün Öyküsü.” Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi. (Der.) Gökhan Bulut. Ankara: Notabene Yayınları. 201-209.
Gazanfer KAYA
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 21, Aralık 2015
1050
Bauman, Z. (1999). Çalışma, tüketicilik ve yeni yoksullar. Çev., Ümit Öktem, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
Bilton, T., Bonnett, K., Jones,p., Lawson, T., Skinner, D., Stanworth, M., Webster, A., (2009). Sosyoloji. Çev., Nurgök Özkale, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Boratav, K. (1974). Türkiye’de devletçilik. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
Cemal, N. (2012). Tekel’in elleri, mücadele ve yordam. İstanbul: H2O Yayıncılık.
Doğruel, F. ve Doğruel, A. S. (2000). Osmanlı’dan günümüze tekel. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
Emiroğlu, K., Danışoğlu, B., Berberoğlu B., (2006). Ekonomi sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Günaydın, G. (2010). Tarım ve kırsallıkta dönüşüm. Ankara: Tan Kitabevi.
Harold, W.D. (1998). “The Political Future of Privatization.” The Privatization Of Human Services. (Der.) Margaret Gibelman and Harold W. Demone. New York: Springer Publishing Company. 205-244.
Harvey, David (2008). Yeni emperyalizm. İstanbul: Everest Kitapları.
Kaya, G. (2014). Kentleşmenin toplumsal boyutları (Adıyaman örneği). Ankara: Ütopya Yayınevi.
Kaymakçı, M. ( 2009). Türkiye tarımı üzerine notlar. Antalya: Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları.
Kepenek, Y. ve Yentürk. N. (2007). Türkiye ekonomisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Keskin, N.E. ve Yaman, M. (2013). Türkiye’de tütün, reji’den Tekel’e Tekel’den bugüne. Ankara: Notabene Yayınları.
Koç, N.K (2012). “Türkiye’deki Yazılı Basında Tekel İşçi Eyleminin Sunumu.” Çalışma ve Toplum Dergisi, 35 (4): 189-216.
Lordoğlu, K. ve Özkaplan, N. (2005). Çalışma iktisadı. İstanbul: Der Yayınları.
Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. Çev., Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Adıyaman’daki Eski Tekel İşçilerinin Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Çalışma İlişkilerinin…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 21, Aralık 2015
1051
Megginson. W.L. and Netter. J.M. (2001). “From State To Market: A Survey Of Empirical Studİes On Privatızatıon.” Journal of Economic Literature, 39(2): 1-66.
Mütevellioğlu, N. (2010). “Özelleştirmenin Krizine Karşı Toplumsal Olanı Savunmak.” Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi. (Der.) Gökhan Bulut. Ankara: Notabene Yayınları. 159-181.
Orman, T. (2011 ). 2000-2010 Döneminde Tütüne Yönelik Uygulamaların Adıyaman Tütün Üreticisi Ailelere Yansıması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Ören, K. (2013). Çalışma sosyolojisi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Sallangül, S. ve Kahraman, F. (2010, Eylül). Çalışma hakkı ekseninde 4/c’nin düşündürdükleri ve burdur şeker fabrikası işçileri, 5. Karaburun Bilim Kongresinde sunulan bildiri, İzmir.
Silah, M. (2005). Endüstride çalışma psikolojisi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Suğur, N. (2012). “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Sorunları.” Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. (Der.) Zerrin Sungur. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 208-226.
Şaylan, G. (1995). Değişim, küreselleşme ve devletin yeni işlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
Tatar, M. (2013). Adıyaman işgücü piyasası analizi (2013). Adıyaman: İŞKUR.
Topak, O. (2007). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Refah Devleti, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
TÜİK (2013), Seçilmiş göstergelerle Adıyaman 2012. Ankara: TÜİK Matbaası.
Türk-İş Haber Bülteni, Nisan 2014 Açlık Ve Yoksulluk Sınırı, 28 Nisan 2014, http://www.turkis.org.tr/dosya/VDG2vt8h2YoJ.pdf.
Türkmen, N. (2012). Eylemden öğrenmek tekel direnişi ve sınıf bilinci. İstanbul: İletişim Yayınları.
Gazanfer KAYA
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 21, Aralık 2015
1052
Uznay, F 82014). Türkiye’de sarmalık kıyılmış tütün üretim ve ticaret durumu, sorunları ve çözüm yolları, Adıyaman ili örneği. İzmir: Meta Basım Matbaacılık.
Uzun, Ö. (2010). Tütün ve sigaranın iktisadı. Bursa: Ekin Yayınevi.
Yarrow, George. (1995). “A Theory of Privatization or Why Bureacrats are Still in Business.” World Development, 27 (1): 157-168.
Yeldan, E. (2010). Tekel işçilerinin öğrettikleri, Cumhuriyet, 03.02.2010.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pd.
www.beyazgazete.com/haberler, “4-C'ye Tekel İşçilerin Yüzde 90'ı Müracaat Etti”, 08.11.2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com