You are here

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE ARAŞTIRMA

IMPACT ON CAREER MANAGEMENT PRACTICES OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE TYPES ESTABLISHED: RESEARCH ON HOTEL MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The organizational culture, which forms a framework for the employees’ presence within decision-making process in organizations, and steers the organizational structure, is an important factor that affects the decisions on human resources management practices. The existance of an active career management practice of the organisation is related to the organisation’s cultural values. Accordingly; this study represents an attempt to answer the following question: “What is the relation between organizational culture types and career management types?” and to “what extent do organizational culture types affect career management practices?” The data for the study have been collected through Wallach’s index (1983), which was translated into Turkish by Yahyagil (2004), in respect of the organizational culture, and through the indices set forth within Gonca Kilic’s study (2008) in respect of career management practices. The findings of the study are based on the data gathered from the target population of the study, comprised of some 639 workers of the four- and five-star hotels, operating in Eastern and Southeastern Anatolian Regions. A multiple linear regression model between career management and Bureaucratic Innovative and Supportive Culture has been found significant (F=55.927; p<0,001). It has been found that bureaucratic culture type affects career management practices negatively, while innovative and supportive culture types affect the same positively.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerde karar almada çalışanlara bir çerçeve çizen örgüt kültürü insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin kararları etkileyen önemli bir faktördür. Örgütlerde etkin bir kariyer yönetim uygulamalarının varlığı örgüt kültürü değerlerine bağlıdır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı “Örgüt kültür tipleri ile kariyer yönetim uygulamaları arasında nasıl bir ilişki var” ve örgüt kültürü tipleri kariyer yönetim uygulamalarını ne derecede etkilemektedir?” sorusuna cevap verebilmektir. Araştırmada veriler, örgüt kültürü tipi için, Türkçe’ye Yahyagil (2004) tarafından çevrilen Wallach’ın (1983) ölçeği ve kariyer yönetim uygulamaları içinse Gonca Kılıç’ın (2008) tarihli çalışmasındaki ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. 639 çalışandan elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Kariyer yönetimi ile Bürokratik, Yenilikçi ve Destekleyici Örgüt Kültürü arasındaki çoklu doğrusal regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=55.927; p<0,001). Bürokratik örgüt kültür tipi kariyer yönetim uygulamalarını negatif yönde etkilerken, destekleyici ve yenilikçi örgüt kültür tipi kariyer yönetim uygulamalarını pozitif yönde etkilemektedir.
349
389

REFERENCES

References: 

Aldemir, C., Ataol, M., Solakoğlu, A. ve Budak, G. (1993). Personel yönetimi. İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.
Altay, H. (2006). “Kariyer ve Kültür: Kariyer Geliştirmede Temel ve Destekleyici Fonksiyonlar.” İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 8(1): 33-34.
Alvesson, M. (2002). Understanding organizational culture. London: Sage Publications.
Amoah, V. A., & Baum, T. (1997). “Tourism Education: Policy Versus Practice.” International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(1): 5-12.
Arslan, M. (2001). Örgüt kültürü.(Ed. Salih Güney). Yönetim ve organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Aswathappa, K. (2009). Human resource management text and cases. Fifth Edition, London: McGraw-Hill Education Private Limited.
Aytaç, S. (1997). Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması geliştirilmesi sorunları. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Bakioğlu, A. ve Pekince, D. (2011). “Araştırma Görevlilerinin Kariyer Gelişimlerine Bölümlerindeki Destek Kültürünün Etkisi”. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; 2. Cilt/Bölüm XI/Sayfa 1272-1280.
Örgüt Kültürü Tiplerinin Kariyer Yönetim Uygulamalarına Etkisi…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 25, Nisan 2017
381
Bayraktaroğlu, S. (2003). İnsan kaynakları yönetimi.1. Baskı. Sakarya: Sakarya Kitabevi Yayınları.
Bingöl, D. (2003). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Burack, E. H., & Mathys, N. J. (1988). Career management in organizations: A Practical Human Resource Planning Approach. Illinois: Brace-Park Press.
Cameron, K. S., & Quinn, E. R. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. Revised Edition, San Fransisco: Jossey-Bass.
Can, H., Aşan, Ö. A. ve Aydın, M. E. (2006). Örgütsel davranış. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
Çalık, T. ve Ereş, F. (2006). Kariyer yönetimi: Tanımlar, kavramlar, ilkeler. Ankara: Gazi Kitabevi.
De Cenzo, D., & Robbins, S. (2005). Fundamentals of human resource management, Eight Edition, New Jersey: John Wiley&Sons, Inc.
Deal, T. E.,&Kennedy, A. (2000). The new corporate cultures: revitalizing the workplace after downsizing, mergers and reengineering. Cambridge: Perseus Publishing.
Derin, N. (2008). Çalışanların Algılamalarına Göre Yalın Yönetimin İç İmaja Etkisi: Türkiye’deki Özel Hastanelerde Bir Araştırma. Yayınlanmamış doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Malatya.
Dessler, G. (2003). Human resource management. International Edition, 9. Edition, New Jersey: Prentice Hall.
Doğan, B. (2007). Örgüt kültürü. İstanbul: Beta Yayınları.
Eren, E. (1993). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Basım Yayım.
Eren, E. (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi.7. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
Gül GÜN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 25, Nisan 2017
382
Fındıkçı, İ. (1999). İnsan kaynakları yönetimi.6. Basım, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Florentina, P., & Maxim, R. (2012). “Organizational Culture and Its Way of Expression Within The Organization.” Annals of Faculty of Economics, 1(2): 371-376.
Geert, H. (1997). Cultures and organizations software of the mind. First Edition, New York: McGraw-Hill.
Gibson, L. J., Ivancevich, M. J. & Donnely, J.H. (1997). Organizations behaviour structure processes. 9. Edition, New York: McGraw-Hill.
Gordon, J. (1992). A Diagnostic approach to organizational behaviour. 4. Edition, New Jersey: Prentice Hall.
Greenhaus, J. H.,Callanan, G. A. & Godshalk, V. M. (2007). Career management. London: Sage Publications.
Gunkel, M., Schlagel, C.,Langella I. M.,Peluchette, J.V. & Reshetnyak, E.(2013). “The Influence of National Culture on Business Students’ Career Attitudes an Analysis of Eight Countries.” Zeitschriftfur Personal Fors Chung, 27(1): 47-68.
Gutteridge, T. G. (1986). “Organizational Career Development Systems: The state of Practice”, Editor: D. T. Hall, Career Development in Organizations. San Fransisco: Jossey-Bass Inc.
Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Harris, C.M., Pattie, M. W. & McMahan, G. C. (2015). “Advancement along a Career Path: The Influence of Human Capital and Performance.” Human Resource Management Journal, 25(1): 102-115.
Hayton, J. & Macchitella, U. (2013). “HRM Organizational Culture and Entrepreneurial Capabilities: The role of Individual and Collective Knowledge Processes.” ERC Research Paper. No. 5, June.
Örgüt Kültürü Tiplerinin Kariyer Yönetim Uygulamalarına Etkisi…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 25, Nisan 2017
383
Hellriegel, D., Slocum J., & Woodman R. (1986). Organizational behaviour. Fourth Edition, Minnesota: West Publishing Company.
Hitt, M. A., Middlemist, D. R, & Mathis, R. L. (1983). Management (Concepts and Effective Practice). Second Edition. St. Paul: West.
Hjalager, A. M., & Andersen S. (2001). “Tourism Employment: Contingent Workor Professional Career?” Employee Relations, 23(2): 115-129.
Jerome, N. (2013). “Empirical Investigation of the Impact of Organizational Culture on Human Resource Management.” International Journal of Business and Social Science, 4(5), 84-93.
Kalaycı, Ş. (2010). "Faktör analizi". (Editör: Şeref Kalaycı), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 5. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi.
Kılıç, G. (2008). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
Klatt, L., Murdick, R. G. & Schuster, F. E. (1985). Human resource management. Florida: A. Bell and Howell Company.
Kozak, M. A. (2001). “Konaklama Sektöründe Kariyer Planlama Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi. 10(1): 53-66.
Ladkin, A. (2002). “Career Analysis: A Case Study of Hotel General Managers in Australia”. Tourism Management. 23(4): 379-388.
Leibowitz, Z. B., Farren, C. & Kaye, B. L. (1986). Designing career development systems. First Edition, San Francisco: Jossey-Bass.
Lumpkin, A. (2014). “The Role of Organizational Culture on and Career Stages of Faculty.” The Educational Foru, 78(2): 196-205.
Gül GÜN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 25, Nisan 2017
384
Martin, J. (2002). Organizational culture, mapping the terrain. London: Sage Publications.
Mcdermotts, C. & Stock, G. (1999). “Organizational Culture and Advance Manufacturing Technology Implementation.” Journal of Operations Management, 17(5), 521-533.
Moorhead, G. & Griffin, W. R. (1989). Organizational behaviour. Second Edition, New York: Houghton Mifflin.
Nebel, E.C., Lee,J.S. & Vidakovic, B. (1995). “Hotel General Manager Career Paths in The United States.” International Journal of Hospitality Management. 14(3-4): 245-260.
Noe, R. (2009). İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi. Çev., Canan Çetin. İstanbul: Beta Yayınları.
Okakın, N. (2009). Çalışma yaşamında insan kaynakları yönetimi. İşletme Ekonomi Dizisi, İstanbul: Beta Yayınları.
Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Genişletilmiş 5. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Özden, M. C. (2001). Bireysel kariyer yönetimi. Ankara: Ümit Yayıncılık.
Pelit, N. & Pelit, E. (2014). Mobbing ve örgütsel sinizm (Teori-süreç ve örgütlere yansımaları). Ankara: Detay Yayıncılık.
Prajogo, D. & Mcdermott, C. (2011). “The Relationship Between Multidimensional Organizational Culture and Performance.” International Journal Operations of Operations & Production Managemen,. 31(7): 712-735.
Reigle, R. F. (2003). Organizational culture assessment: Development of a descriptive test ınstrument. Alabama:Hunstville
Robbins, S. (2001). Organizational behaviour. 9.Edition, New Jersey: San Diego State University.
Örgüt Kültürü Tiplerinin Kariyer Yönetim Uygulamalarına Etkisi…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 25, Nisan 2017
385
Sabuncuoğlu, B. (2003). Hizmet Sektöründe Örgütsel Kariyer Yönetimi: Bir Uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Erzurum.
Seymen, A. O. (2008).Örgütsel bağlılığı etkileyen örgüt kültürü tipleri üzerine bir araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
Soysal, A. (2006). “Kariyer Yönetiminde Yeni Strateji Arayışları Türkiye Ölçeğinde Bir Değerlendirme.” Çimento İşverenler Dergisi. 20(5), 1-25.
Sönmez, M. A. (2006). “Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (45): 85-108.
Torun, G. (2012). Örgüt kültürünün çalışan bağlılığı üzerindeki etkisi: Turizm sektöründe bir araştırma. Ankara: T. C. Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Yayın No:724.
Türkay, O. veEryılmaz, B. (2010), “Kariyer Değerleri ve Kariyer Yolu Tercihleri İlişkisi: Türk Turizm Sektöründen Örnekler”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24): 179-199.
Vural Akıncı, B. Z. (1998). Kurum kültürü ve örgütsel iletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
Wallach, E. J. (1983). “Individuals and Organizations: The Cultural Match”. By Training and Development Journal, 37(2): 28-36.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com