You are here

Müfettişlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

The Level of The Organizational Commitment of Inspectors

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, it has been tried to determine the Level of The Organisational Commitment of Inspectors who work in the Ministry of Education. The research in the screening model has been employed on 337 inspectors who work within the scope of education directorates of each 81 cities in Turkey. The data of the research has been obtained utilizing ''Organisational Commitment Scale'' developed by Allen and Meyer (1990). In the analysis of the research data ,arithmetic mean (), standard deviation (SS) t-test and analysis of one-dimensional variance (ANOVA) have been used. According to the results of unilateral variance analysis, in determination of the resource of meaningful distinction, Scheffe Test has been employed. It has been established that organizational commitment and such sub-dimensions as affective, continuity and normative commitment of the investigators were at medium-level and in terms of the educational situation of the investigators' organizational commitment and their commitment level at normative lower dimension, professional seniority and service area dimension they work in, significantly meaningful distinctness has been determined.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan müfettişlerin örgütsel bağlılık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelindeki araştırma, Türkiye'de 81 ilde il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde görev yapan 337 müfettiş üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde; aritmetik ortalama (X), standart sapma (ss), t-testi ve tek boyutlu varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılığın kaynağının belirlenmesinde ise Scheffe Testi uygulanmıştır. Araştırmada müfettişlerin örgütsel bağlılıklarının ve örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal, devam ve normatif bağlılıklarının "orta" düzeyde olduğu, müfettişlerin örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlığın normatif bağlılık alt boyutundaki bağlılık düzeylerinin öğrenim durumu, mesleki kıdem ve görev yaptıkları hizmet bölgesi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
1
16

REFERENCES

References: 

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Yayıncılık.
Akyıldız, S. (2007). İlköğretim denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
Allen, N. J. and Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
Altıntaş, R. (1992). İlköğretimin teftişi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 403-422.
Arabacı, İ. B. ve Akar, H. (2010). Eğitim müfettişlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökap Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 78-91
Aslan, Ş. (2008). Örgütsel Vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Yönetim ve Ekonomi, 15(2), 163-178.
Ateş, F. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin denetim sürecinden beklentileri ve bunların gerçekleşme düzeyleri, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Aydın, M. (2000). Çağdaş Eğitim Denetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi
Balcı, A.; Aydın, İ.; Yılmaz, K.; Memduhoğlu, H.B.; Apaydın, Ç. (2007). Türk eğitim sisteminde ilköğretimin yönetimi ve denetimi: mevcut durum ve yeni perspektifler. Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (ss. 126-185), (Edt: S. Özdemir, H. Bacanlı ve M. Sözer), Ankara: Türk Eğitim Derneği.
Başar, H. (1998). Eğitim denetçisi rolleri,yeterlikleri, seçilmesi,yetiştirilmesi, Ankara: Pegem Özel Eğitim Hizmetleri.
Başar, H. (2010). Bilimsel ve teknolojik denetim. II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu. (ss. 223-231), Tüm Eğitimciler ve Müfettişler Sendikası (TEM-SEN), Kütahya
(23-25 Haziran 2010).
Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel davranış insanın üretim gücü, Ankara: Siyasal Basın Yayın.
12
Journal of
Educational
Sciences
Adnan Menderes
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2014, 4(1), 1-16
http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
Başyiğit, A. (2006). Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık. Sayıştay Dergisi, 59, 125-139.
Burgaz, B. (1995). İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görülen bazı denetim rolleri ve nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 11, 127-134.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegam Akademi Yayınları.
Can, N. (2004).İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Mili Eğitim, 161, 112- 122.
Çelebi, M. A. (2009). Örgütsel bağlılığın sağlanılmasında bir araç olarak personel güçlendirme, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.
Çöl, G. (2004). Personel güçlendirme kavramının benzer yönetim kavramları ile karşılaştırılması.
İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(2).
Dağlı, A. (2001). İlköğretim öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim denetmenlerinin liderlik davranışlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 26, 211-219.
Dağlı, A. (2006). İlköğretim denetmenlerinin eğitim ve yaşamları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 1-8.
Danış, A. (2009). Anadolu teknik ve anadolu meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri (İzmit örneği), yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Demir, C. ve Öztürk, U. C. (2011). Örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 17-41.
Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61.
Doğanay, E. (2006). Taşra birimlerindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yürütülen teftiş hizmetlerinin karşılaştırılması (Van il örneği), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Van.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.
Engin, A (2006). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim müfettişlerinin tükenmişlik duygusu üzerine bir araştırma, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
Erdem, A.R. (2006). Öğretimin denetiminde yeni bakış açısı: "sürekli geliştirme" temeline dayalı öğretimin denetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 275-294.
Erdem, H. B. (2010). İlköğretim müfettişlerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştığı sorunlar (Kahramanmaraş ii örneği), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Gökçe, F. (1994). Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73-78.
İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık, Konya: Çizgi Kitabevi.
Katz, D. ve Kahn, R. L. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi. (H. Can ve Y. Bayar, Çev.), Ankara: TODAİ Yayınları.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, U. (2009). İlköğretim müfettişlerinin iş tatminleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (İstanbul ili örneği), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
13
Journal of
Educational
Sciences
Adnan Menderes
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2014, 4(1), 1-16
http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
Kayıkçı, K. (2004). Milli eğitim bakanlığı denetmenlerinin denetim alt sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri, yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Korkmaz, M. ve Özdoğan, O. (2005). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 431-443.
Köroğlu, H. (2011). Eğitim müfettişlerinin rehberlik rollerine yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişi görüşleri (Samsun ili örneği), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Köroğlu, H. ve Oğuz, E. (2011). Eğitim müfettişlerinin rehberlik rollerine yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişi görüşleri, Eğitim Biimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 9-25.
Köse, S. ve Gönüllüoğlu, S. (2010). Örgütsel desteğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Biimler Dergisi, 27, 85-94.
Kunduz, E. (2007). İlköğretim müfettişlerinin çağdaş eğitim denetimi ilkelerine ve kliniksel denetime yönelik davranışlarına ilişkin öğretmen algıları, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Mahmutoğlu, A. (2007). Milli eğitim bakanlığı merkep örgütünde iş doyumu ve örgütsel bağlılık, yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Memduhoğlu, H. B. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye'de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Biimleri, 12(1), 135-156.
Memişoğlu, S. P. (2004). İlköğretim müfettişlerinin davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Biim, 29(131), 30-39.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2011). Milli eğitim bakanlığı eğitim müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği, www.meb.gov.tr adresinden edinilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). 2013 il eğitim denetmenleri yer değiştirme kılavuzu, www.meb.gov.tr adresinden edinilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Millî eğitim bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname. www.meb.gov.tr_adresinden edinilmiştir.
Oliver, N. (1990). Rewards, ınvestments, alternatives and organizational commitment: empirical evidence and theoretical development. Journal of Occupational Psychology, 63, 19-31.
Oktar, A. N. (2010).
Eğitim
denetimi sisteminin yasal dayanaklara göre değerlendirilmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Öz, F. (2003). Türkiye cumhuriyeti milli eğitim sisteminde teftiş, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Yayınları.
Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Biimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.
Özmen, F. ve Şahin, Ş. (2010). İlköğretim müfettişlerinin soruşturma görevini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 92-109.
Öztürk, Ş. (2009). İlköğretim okullarının kurum denetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş ve okul müdürü görüşleri (Kütahya ili örneği), yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Muğla Üniversitesi,
Muğla.
Özyer, K. (2010). Etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılık ve iş tatmininin düzenleyici rolü, yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
14
Journal of
Educational
Sciences
Adnan Menderes
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2014, 4(1), 1-16
http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
Pekmezci, G. U. (2010). Hemşirelerin örgütsel bağlılıkları ile özyeterlilik algıları arasındaki ilişkiler, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Polat, S. ve Uğurlu, C. T. (2009). İlköğretim müfettişlerinin örgütsel bağlılık, mesleki tükenmişlik ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 1150¬1159.
Renklier, A. (2005).
İlköğretim
denetmenlerinin
ilköğretim okullarında öğrenme öğretme süreçleri ve yönetim görevleriyle ilgili etkililik düzzeyleri (Kayseri ili örneği), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Sabancı, A. ve Şahin, A. (2007). Denetmenlerin, öğretmenlik yeterlik alanları açısından devlet ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerine rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Eğitim ve Biim, 32(145), 85-95.
Sabuncuoğlu, E. T. (2007). Eğitim, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Ege Akademik Bakış, 7(2), 613-6238.
Sağlamer, E. (1975). Eğitimde teftiş ve teknikleri, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 114-129.
Seçer, İ. (2013). SPSS ve lirsel ile pratik veri analizi, Ankara: Anı Yayıncılık.
Söbü, A. (2005). İlköğretim müfettişlerinin sorunları (IV. hizmet bölgesi), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
Şahin, S., Çek, F. ve Zeytin, N. (2011). Eğitim müfettişlerinin mesleki memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 221-246.
Şama, E. ve Kolamaz, C. (2011). Destekleyici ve geliştirici liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Türk Eğitim Biimleri Dergisi, 9(2), 313-342.
Şenyüz, H. (2006). İlköğretim müfettişlerinin görevleri ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi sırasında karşılaştıkları sorunlar, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Tanrıverdi, L. (2008). İlköğretim müfettişlerinin iş tatmini ile tükenmişlik düzenlerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği), yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Taşar, H. H. (2000). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerine ilişkin sorunları (Gaziantep ve Adıyaman illeri örneği), yayımlanmamış, yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
Taşkın, F. ve Dilek, R. (2010). Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık üzerine bir alan araştırması.
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 37-46.
Taymaz, H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş kavramlar, ilkeler, yöntemler, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Taymur, A. (2010). Türk eğitim sistemi denetim alt sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir model önerisi, yayımlanmamış, yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Tella, A., Ayeni, C.O. and Popoola, S.O.
(2007)
. Work motivation, job satisfaction and organizational commitment of library personnel in academic and reserach libraries in oyo
state. Library Philosophy and Practice.
Tok, T. N. (2007). İlköğretim müfettişlerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları, Ankara: TEMSEN Yayınları. Tok, T. N. (2013). Türkiye'de eğitim denetmenlerinin profili. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 33, 119-138.
Topçu, İ. (2010). Devlet ve özel ilköğretim okullarında yöneticilerin öğretimin denetimi görevlerini yerine getirme biçimleri. C.Ü. Sosyal Biimler Dergisi, 34(2), 31-39.
15
Journal of
Educational
Sciences
Adnan Menderes
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2014, 4(1), 1-16
http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
Turan, F. (2010). İlköğretim müfettişlerinin etik rol davranışlarına ilişkin algıları, Ankara: TEMSEN Yayınları.
Türk, A. (2004). Müfettişleri mesleğe iten sebep, beklenti ve gereksinimler ile bunların karşılanma düzenleri, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Uğurlu, C, Yıldırım, M.C, Sincar, M, Özer, N ve Beycioğlu, K. (2012). Eğitim denetmenlerinin iletişim becerileri ile empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(3), 91-106.
Uludüz, S. (1996). İlköğretim kurumlarında sınıf içi etkinliklerin denetiminde müfettiş davranışları, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Ünal, U. (2011). Örgütsel iletişim ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkisellik-bir yükseköğretim kurumu olarak KTMÜ uygulama örneği, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
Yalçın, A. ve İplik, F. N. (2005). Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: adana ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 395-412.
Yavuz, Y. (1995). Öğretmenlerin denetim etkinliklerini klinik denetim ilkeleri açısından değerlendirmeleri, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Yavuz, E. ve Tokmak, C. (2009). İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies, 1(2), 17-35.
Yıldırım, A. (2006). İlköğretim müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 715-728.
Yıldırım, N. (2012). Eğitim denetmeni ve bakanlık denetmeni imajları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 143-166.
Yıldırım, M. C., Beycioğlu, K., Uğurlu, C. ve Sincar, M. (2012). Eğitim müfettişlerinin görev alanları açısından karşılaştıkları sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-21.
Yıldırım, M. C., Ekinci, A. ve Öter, Ö. M. (2012). Eğitim müfettiş yardımcılarının örgütsel adalet algılarının mesleki tükenmişlik düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 327-345.
Yüceler, A. (2009). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 446-458.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com