You are here

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknogerçekçiliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Examination of Preservice Information Technology Teachers’ Technorealism in Terms of Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the status of preservice IT teachers' technorealism in respect to class, gender and technology using the competencies. For the purpose of study, researchers developed a questionnaire consisting of three section and 23 items. The questionnaire was developed at Anadolu University, Faculty of Education, Computer Education and Instructional Technology with 120 IT preservice teachers at 2010-2011 academic year. One-way ANOVA, independent sample t-test and descriptive statistics were used in analysis of the data obtained in this study. Research results show that IT preservice teachers have high levels of optimism against technology, but have low levels of technorealism. However, it has been found that male preservice IT teachers are more technorealis than female preservice teachers. As a result, based on preservice teachers' levels of technorealism, some practical implications and recommendations for future research are presented.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknogerçekçilik düzeylerini sınıf, cinsiyet ve teknoloji kullanım yeterlikleri açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından 3 bölüm ve 23 maddeden oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Geliştirilen anket formu Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinde 2010-2011 öğretim yılında öğrenim gören 120 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Tek yönlü ANOVA, bağımsız iki örneklem t-testi ve betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarakBilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknolojiye karşı iyimserlik düzeylerinin yüksek olduğu ancak teknogerçekçilik düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte erkek öğretmen adaylarının teknolojiye karşı bayan öğretmen adaylarından daha gerçekçi oldukları görülmüştür. Araştırma sonucunda Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknogerçekçilik düzeyleri açısından uygulamaya dönük ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Barnes, B. (1982). The science-technologyrelationship: A model and a query, Social Studies of Scienc,12, pp. 166-172.
Boon, R. T., Fore, C. and Rasheed, S. (2007). Students' attıtudes and perceptıons toward technology based applıcatıons and guıded notes ınstructıon ın hıgh school world hıstory classrooms, Reading improvement, 44 (9), 23–31.
Creswell, J. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Firat, M. and Kabakçı Yurdakul, I. (2012). Analysis of Internet Metaphors: Case for Information Technology Students. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 36(2), 263-273.
Forman, P. (2007). The Primacy of Science in Modernity, of Technology in Postmodernity, and of Ideology in the History of Technology, History and Technology 23(1-2), 1-152.
Gök, B. & Erdoğan, T. (2010). Investigation of pre-service teachers’ perceptions about concept of technology through metaphor analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 145-160.
Holmes, N. (2003). Revising the principles of technorealism, Computer, 36(1), 126-128.
Kabakçı, I. ve Odabaşı, F. (2004). Teknolojiyi Kullanmak ve Teknogerçekçi Olabilmek. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1601, 4/1, 19-28.
Kapoor, R. (2001). Future as fantasy: forgetting the flaws. Futures, 33(2), 161–170.
Karaca, F. (2011). İlköğretim öğretmenleri derslerinde ne tür araç ve gereçleri kullanmaktadırlar? Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 131-148.
Kline, S.J. (1985). What is technology? Bulletin of Science, Technology and Society, 5(3), 215–219.
Lebert, M. (2009). A short history of eBooks. University of Toronto, Canada
Lin, C. Y. (2008). Beliefs about using technology in the mathematics classroom: interviews with pre-service elementary teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4 (2), 135-142.
Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 14, Sayı 3, Aralık 2013 207
MEB, (2008). Bilişim teknolojileri özel alan yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.07.2008 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.02.04./005583 sayılı yazısı. Milli Eğitim Bakanlığı. Namlu-Gürcan, A. (2002). Teknoloji Korkusu Ve Bunu Etkileyen Etmenler: Öğretmen Adayları Üzerinde Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2(1), 223-246.
Naughton, J. (1988). What is Technology?. F. Banks (ed), Teaching Technology, pp. 7-12. London: Routledge. Odabası, H. F. (2002). Internet ve Çocuk. Istanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.S.
UNESCO, (2003). What is Technology. In Technology Education Guide (Unit 1). Division of Secondary, Technical and Vocational Education Section for Science and Technology Education.
Ural, Ş. (2000). Teknik, Teknoloji ve Değerler. Cumhuriyet Bilim Teknik, 708, 20-21.
Walker, T. & White, C. (2002). Technorealism: The Rhetoric and Reality of Technology in Teacher Education. Journal of Technology and Teacher Education, 10(1), 63-74. Norfolk, VA: AACE.
White, C. & T. Walker. (1999). Technorealism: Addressing the issues of technology integration in social studies. Computers in the Social Studies. 7 (3).
Shenk, D., Shapiro, A.L. & Johnson., S. (1998). “Principles of Technorealism.”. The Nation, (6 April): 20.
Walker, T. ve White, C. (2001). Technorealism: The rheotaric and reality of technology in teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 10, 63-74.
West, J. (2007). Technophobia, technostress and technorealism. In: R.S. Gordon (ed.), Information Tomorrow: Reflections on Technology and the Future of Public and Academic Libraries, 203–215.
Woodhead, R. (2012). What is Technology?. International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD), 4(2), 1-13. doi:10.4018/jskd.2012040101.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com