You are here

Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

The Effects of Educational Games based on Science Stories on Students’ Academic Achievements in Science and Technology Classroom

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, the importance of training all individuals equipped with inquiry is accepted by the authorities. In this respect, approaching students’ classroom learning and everyday learning, both facilitate students’ better understanding and as it was aimed before, will make it possible to teach students with inquiry ability and help students to easily adapt changing scheme of the world. The main purpose of this study is to investigate the academic effect of educational games based on science stories in. the academic success of students in 7th grade elementary science class. In order to achieve that, an experimental study with pre-post tests was administered to an experiment group (N=15) and a control group (N=15) of middle school students. In conclusion, results of the study were analyzed with SPPS 17.00 version software. As a result of study, educational games with science stories revealed some significant differences between each group.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde sorgulayabilen bireyler yetiştirmenin önemi bütün otoriteler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu doğrultuda öğrencilerin günlük hayatlarında elde ettikleri deneyimleri ders içi öğrenmeler ile bütünleştirmek, hem öğrenmeyi kolaylaştıracak hem de hedeflendiği üzere sorgulayabilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi mümkün kılacaktır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı; ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde işlenen “Yaşamımızdaki elektrik” ünitesinin öğretiminde bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır Bu doğrultuda ön test- son test yönteminin esas alındığı, bir deney ve bir kontrol grubuyla yürütülen deneysel bir çalışma uygulanmıştır. Çalışmaya 15 deney ve 15 kontrol grubu olmak üzere 30 öğrenci katılmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen veriler SPPS 17.00 paket programı ile analiz edilmiştir. İşlem sonucunda bilimsel öyküler içeren eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık yarattığı gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41–61.
Bakar, A. Tüzün, H. & Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: Sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 27–37.
Bertiz, H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
Çalışkan, S. (1996). Almanca öğretiminde oyun tekniği ile öğretim yöntemleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya,
Çankaya, S. ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4 (2), 115–127.
Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul öncesi eğitimde eğitsel oyunlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 18–23,29.
Dincel, M. (2005). Öyküleme ve deney tekniğinin fen bilgisi dersinde öğrencilerin kavramsal anlama ve başarılarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
Dündar, H. & Ayan, S. (2009). Eğitimde okulöncesi yaratıcılığın ve oyunun önemi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 63–74.
Engelhardta, P. V. ve Beichner, E.(2004), Students’ understanding of direct current resistive electrical circuits. American Journal Of Physics. 72 (1), 77- 86.Kaptan, F. Korkmaz, H. (1999), İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
Kara, Y. (2009). Biyoloji eğitimi için hazırlanmış eğlenceli eğitim yazılım değerlendirmeleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 17–30.
Küçükyılmaz, E. A. (2003). Fen bilgisi derslerinde öğrenme halkası yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir.
Maskan, A, K. & Maskan, M, H. (2007), İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji ders kitabının değerlendirme ölçütleri yönünden incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 9, 22–32.
Milne, C. (1998). Philosophically correct science stories? Examining the implications of heroic science stories for school science. Journal Of Research In Science Teaching. 35(2), 175-187.
MEB (2006). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı: Ankara.
Obut, S. (2005). İlköğretim 7.sınıf, maddenin iç yapısına yolculuk ünitesindeki atomun yapısı ve periyodik çizelge konusunun eğitsel oyunlarla bilgisayar ortamında öğretim ve buna yönelik bir model geliştirme (Yüksek Lisans Tezi), Manisa.
Ören, F. Ş. & Avcı, D. E. (2004). Eğitimsel oyunla öğretimin fen bilgisi dersi “Güneş Sistemi Ve Gezegenler” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67–76.
Özden, M, Y., Çağıltay, N. ve Çağıltay, K. “Teknoloji ve Eğitim: Ülke Deneyimleri ve Türkiye için Dersler”. http:// 144122,53,200/ myozden/ teknosan.htm.
Özer, A., Gürkan, C. & Ramazanoğlu, O. (2006). Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 5 (6), 67 -79.
Pisa-Schock (2002). Nach dem pladoyer für eine bildungsreform pisa schock, (Hrsg: Peter Müler, Hoffmann Und Campe Verlag Gmbh): Hamburg.
Ødegaard, M. (2002). Dramatic science: A critical review of drama. Science Education Periodicals. ss. 75.
Sakallı, M. Hürsen, Ç. & Özçınar, Z. (2009). Öğretmen adaylarının gözlemine göre öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma sıklıkları. Cypriot Journal Of Educational Sciences. 6 (8), 56–67.
Şahhüseyinoğlu, D. (2007). Eleştirel düşünme ve eğitsel oyunlar: İngiliz dili aday öğretmenlerinin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 266–273.
Şen-Gümüş, B. (2009). Bilimsel öykülerle fen ve teknoloji eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve bilim insanı imajlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
Taşlı, F. (2003). İlköğretimde İngilizce öğretiminde oyun tekniğinin erişiye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Niğde Üniversitesi, Niğde,
Tao, P. (2002). A study of students’ focal awareness when studying science stories designed for fostering understanding of the nature of science. Research in Science Education, 32, 97- 120.
Yeşilyurt, S. (2004), İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerinin Terazi dengesi ve çözünmeye hazırlayarak analiz ve sentez yapımında deney ve oyunun etkisi, İlköğretim-online, 3 (1),11-19
Yurt, E. (2007). Eğitsel oyun tekniği ile fen öğretimi yeni ilköğretim müfredatındaki yeri ve önemi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Muğla.
Uluğ, M. (1999). Niçin Oyun Çocuğun Gelişiminde ve Çocuğu Tanımada Oyunun Önemi. 1., İstanbul: Özne ve Göçebe Yayınları, 7-12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com