You are here

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Kırşehir İli Uygulaması)

A Study on the Problems faced by Physical Education Teachers in their Profession (An Application of Kırşehir Province)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to identify the problems faced by physical education teachers, who work in Kırsehir province and its districts, in their day-to-day working in terms of problems faced in relation to School Management, problems in relation to the School and physical conditions, problems in relation to the training received by Teachers, problems in relation to the Students and their families, and problems that lead to stress. The focus group of the study consists of 84 Physical education teachers who work in Kırsehir and its districts during 2011-2012 school year. Within the scope of the study, “Problem screening" scale, which is developed by Doğanay (2006) was used as a tool for data collection, the alpha reliability coefficient of the scale is 71. A package program was used in analyzing the data obtained through the study and 0.05 significance level stood out with regard to relation and differences among variables. In consequence of the study, the problems faced by gym teachers in their day-to-day working are found to be at an average level at all sub-dimensions according to the average points they got from the scale. According to the sex variable, while the problems relating to School Management sub-dimension appear to have a significant difference, there was no significant relationship at sub-dimensions of problems in relation to School and physical conditions, problems in relation to trainings received by Teachers, problems in relation to Students and their families and problems that lead to stress.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; Kırşehir il ve ilçelerinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin görev yaparken meslekte karşılaştıkları sorunları; Okul yönetimi ile karşılaşılan sorunlar, Okul ve fiziki şartlar ile karşılaşılan sorunlar, Öğretmenlerin aldıkları eğitim yönünden karşılaşılan sorunlar, Öğrenci ve ailesi ile karşılaşılan sorunlar ve Strese neden olan sorunlar bakımından tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında, Kırşehir il ve ilçelerinde görev yapan toplam 84 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Doğanay (2006) tarafından geliştirilen “Problem tarama” ölçeği kullanılmış olup, ölçeğin alfa güvenirlilik katsayısı .71’dir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayarda SPSS 15 istatistik paket program ile yapılmış olup, Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırmanın sonucunda; Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların tespitinde puan ortalamalarına göre, tüm alt boyutlarda orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre, Okul yönetimi ile ilgili sorunlar alt boyutunda anlamlı farklılığa rastlanırken, Kıdem değişkenine göre okul ve fiziki şartlar ile ilgili sorunlar ve strese neden olan sorunlar alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Aras, A., E. (2000) “İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar”. Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir
Arslan, C. Ve Sünbül, A. M. (2006) Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2) 217-231
Aydın, N., A.(2002) “Ankara’daki Özel ve Resmi Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bazı Mesleki Nitelikleri ve Ders Dışı Çalışmalara Katılmalarının Karşılaştırılması”. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara
Baykoçak, C. (2002) “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Tükenmişlik Düzeyleri ( Bursa İli Uygulaması)”. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya
Bozkurt, N. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinde, Stres Yaratan Yaşam Olayları Ve Stresle Başa çıkma Tarzlarının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
Çalgın, R, E. (2003) “Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları tespiti üzerine bir araştırma (Niğde ili uygulaması)”. Niğde üniversitesi, Sosyal bilimleri enstitüsü, yüksek lisans tezi, Niğde
Çelik, A. (2008) “Beden Eğitimi Öğretmenlerin Okul içi Okul Dışı faaliyetlerde Karşılaştıkları sorunların İncelenmesi (Trabzon İli Uygulaması)”. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara
Çetin, M. (2007) “Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması (Kırşehir Örneği)”. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Çolakoğlu, T. (2004) “Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Açısından Okul Sporları”. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi. Ankara
Çumralıgil, B. (1995) “Seçilmiş Bazı İllerdeki Orta Öğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yapısı ve Sorunları”. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara
Demirel, Ö., Esed, Y. (2001) Öğretim İlke ve Yöntemleri., Milli Eğitim Basım Evi. Ankara
Doğanay, H. (2006) “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunlar”. (Trabzon ili Uygulaması), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Erkmen, N. Çetin, M. Ç. (2008) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Selçuk üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19).
Gencay, Ö., A. (2007) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2).
Göktaş, Z., Özmaden, M., Yetim, A, A. (2011) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunlar (Balıkesir İli Uygulaması). Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (1), 112-118
Ilkım, M. (2006) “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çalışma Şartlarına Göre Beden Eğitimi Dersinin Nasıl İşlediklerinin Değerlendirilmesi (Malatya ili Uygulaması)”. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.MalatyaKarasar, N. (1999) Bilimsel Araştırma yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Nobel Yayınevi. Ankara
Kırımoğlu, H., Yıldırım, Y., Temiz, A. (2011) İlk ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi (Aydın İli Örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı:2. 113-114
Kul, M. (2008). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sorunları ve Performanslarına Etkileri (Sakarya İli Örneği)”. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.
Milli Eğitim Bakanlığı. (1997). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışma Rehberi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Ankara.
Öncü, E., Güven, Ö. (2011) Ana-Babaların Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımına Yönelik Tutumları. Spor ve Performans Dergisi, Cilt 2, Sayı:2. 28-27
Pehlivan, İ. (2002) İş Yaşamında Stres, Pagem Yayınları, Ankara.
Sönmez, T., Sunay, H. (2004) Ankara’daki Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Sorunlarına İlşkin Bir İnceleme. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:162. 270-280
Tamer, K., Pulur, A. (2001) Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Kozan Ofset Mat. San ve Tic. Ltd. Ankara
Taymaz, H. (2011) “Devlet ve Özel Sektör İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunlarının Araştırılması (Antalya ili örneği)”. Mehmet Akif Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Burdur.
Uğur. A. O. (2006) “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma (Ankara ili Örneği)”. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara
Yılmaz, P., Tabak, R.S (2002) Samsun İli Havza İlçesi Merkez ve Köylerde Görevli Öğretmenlerin İş Stres Faktörleri. Sağlık Eğitim Dergisi, Yıl:3, Sayı:3-4

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com