You are here

13-15 Yaş Arası Erkek Futbolcuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi

The Examination of the State-Trait Anxiety Levels of the Male Football Players at the Age of 13-15 in Terms of Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study is a screening model research that aims to examine the state-trait anxiety levels of the male football players at the age of 13-15 in terms. The participants of the study include 61 volunteer footballers chosen randomly among the 80 footballers in Nike Premier Cup U-15 Turkey Championship held in Kırşehir in 2008. The State-Trait Anxiety Inventory by Spielberger et al. (1970) is utilized to measure the footballers' anxiety levels. Its translation into Turkish and validity and reliability studies on it were implemented by Öner and Le Compte (1983). In the analysis of the data, their arithmetic mean, standard deviations, frequency (f) levels and percentage (%) values are calculated. As a result of these calculations, Mann Whitney U and Krusukal Wallis analyses are applied for the nonparametric groups and the significance level of all the data is found. As a result, at the end of the study, it is found that the participants have high anxiety levels, that the sport year and the fathers' perceived house management attitude variables cause no significant difference in state-trait anxiety levels of the footballers and that the fathers' high education levels affect the participants' anxiety levels negatively.
Abstract (Original Language): 
Araştırma Türkiye’deki 13-15 yaş grubu futbolcuların sürekli ve durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesini amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 2008 yılında Kırşehir’de düzenlenen Nıke Premier Cup U-15 yıldızlar Türkiye birinciliği müsabakasına katılan 80 sporcudan, rastgele seçim yöntemi ile seçilen 61 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Futbolcuların kaygı düzeylerini ölçmek için Spielberger ve ark. tarafından geliştirilen Durumluk ve Süreklik Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Türkçeye çevrilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalamaları, Standart sapmaları, sıklık (f) dereceleri ve yüzde (%) değerleri bulunmuştur. Elde edilen sonuçlarının analizinde parametrik olmayan gruplar için kullanılan Mann Whitney U ve Krusukal Wallis analizleri yapılarak anlamlılıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırma grubunu oluşturan sporcuların yüksek kaygı düzeyine sahip olduğu, spor yılı ve babanın algılanan ev yönetim tutumu değişkenlerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeylerinde anlamlı farklılık yaratmadığı, baba eğitim düzeyinin yüksekliğinin kaygı düzeyini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
243-253

REFERENCES

References: 

Adalı, F. (2006). 14-18 Yaş kız ve erkek basketbolcuların atılganlık ile sürekli kaygı düzeylerinin sosyodemografik yapılarına göre karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2003). Çocukların kaygı düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
. Eğitim ve Bilim, 28 (128),65-71.
Altıparmak, E. (1997).Takım sporları yapan bayan sporcuların yarışma sonrası durumluk kaygı puanlarının araştırılması, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul.
Akandere, M., Bedir, R. (2001). Taekwondo milli takım sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,13 (1): 119-124.
Arseven, A. ve Güven, Ö., (1992). Sporcuların müsabaka ortamındaki anksiyete düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi: Ankara,
Aydemir, Ö. ve Köroğlu, E., (2000). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler, Hekimler Yayın Birliği: Ankara.
Bacanlı H., (2005). Gelişim ve öğrenme. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
Başaran, M.H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A. ve Taşkın, A.K. (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 534-542.
Bingöl, H., Çoban, B., Bingöl, Ş. ve Gündoğdu, C. (2012). Üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,14 (1): 121-125.
Coşkun, Y. ve Akkaş, G. (2009). Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1);213-227.
Düzgün, Ş, (2003). Öğrencilerin psikolojik belirtileri ile ana-baba tutumları arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1-2); 10.08.2012 tarihinde http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/view/25/14 adresinden alınmıştır.
Erbaş, M,K., (2005).Üst düzey basketbolcularda durumluluk kaygı düzeyleri ve performans ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez,. Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kütahya.
Erkan, Z., Gürçay, S. ve Çam, S. (2002). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(10):64-75. 20.08.2012 tarihinde http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi/dosyalar/2002.10.10.90.pdf adresinden alınmıştır.
Finkenauer, C., Engels, R.C., & Baumeister, R.F. (2005). Parenting behaviour and adolescent behavioural and emotional problems: The role of self-control. International Journal of Behavioural Development, 29 (1), 58-69.
Gülşen, D. (2008). Farklı lig düzeyinde oynayan futbolcuların oynadıkları mevkilere, öğrenim durumu ve spor yaşlarına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi: Adana.
Gümüş, M. (2002) . Profesyonel futbol takımlarında puan sıralamasına göre durumluluk kaygı düzeylerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sakarya .
Gümüş A. (1997). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara
İkizler, C. (1993). Sporda başarıyı etkileyen psikolojik faktörler ve psikolojik antrenman. Yayınlanmamış Doktora Tezi Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
İnternet Kaynak: Anne baba tutumunun çocuk davranışları üzerine etkisi. 20.09.2012 tarihinde. http://www.psikologum.org/index.php?option=com_content&view=article&id adresinden alınmıştır
Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik psikolojisi, Remzi Kitabevi, (s. 17-31, 59-72): İstanbul.
Kuru, E. (2000). Sporda psikoloji. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi: Ankara.
Öğüt, R. (2004). Sporda sürekli kaygı düzeyi ile benlik saygısının karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sporda Psikol-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Programı: İzmir.
Öncül, R. (2000) Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü, M.E.B. Yayınları: Ankara.
Öner, N. ve Le Comte, A. (1983). Süreksiz durumluk /sürekli kaygı envanteri el kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s.1,3: İstanbul.
Özgüven, İ.E. (2000). Psikolojik testler , Pdrem Yayınları: Ankara.
Selya , H. (1998). Stres without distress . (ed Barbora Woods) Applyine Psycpologyto sport .Hodder-Stoughton; 98-109.
Şahin, N.H., Batıgün, A.D. ve Uğurtaş, S. (2002). Kısa semptom envanteri (KSE), ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör Yapısı, Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2). Yavuzer, H. (2010). Çocuk psikolojisi 20.basım, Remzi Kitabevi: İstanbul.
Yücel, E.O. (2003). Taekwondocuların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve müsabakalardaki başarılarına etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com