You are here

HASTANE MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL STRES FAKTÖRLERİNE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

A STUDY FOR DETERMINING THE LEVEL OF THE MANAGERIAL STRESS FACTORS OF HOSPITAL DIRECTORS: A CASE OF SANLIURFA

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to identify the level of managerial stress factors of Hospital Managers. In this study, 12 out of 17 surveys were conducted to Hospital Managers of Sanliurfa Public Hospital. In order to determine the level of managerial stress, a questionnaire including 43 questions has been conducted to find which causes the stress factors in the institution. SPSS (Statistical Package for Social Science) statistical program was conducted to analyze managerial stress factor assessment of 12 employees. Reliability analysis was applied to the data in the first place. Reliability analysis (Alpha Values) measured the internal consistency of the questions. Secondly, questions which they cared the most in level of significance have been interpreted in the tables. Then, the average andfrequency distribution of the managerial stress factors has also been interpreted. Correlation analysis was applied and reviewed between demographic characteristics of employees and stress creating factors.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Hastane müdürlerinin yönetsel stres faktörlerine maruz kalma düzeylerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Şanlıurfa Kamu hastanelerinde çalışan idari düzeyde yöneticilik yapan hastane müdürleri örneklem olarak belirlenen toplam 17 yöneticinin 12'sine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yönetsel stres düzeylerini belirlemeye yönelik olarak, çalışanlara kurumdaki stres yaratan faktörleri belirlenmeye yönelik toplam 43 sorudan oluşan soru formu uygulanmıştır. On iki çalışanla yapılan yönetsel stres faktörleri değerlendirme analizi, SPPS (Statistical Package for Social Science) 16,0 İstatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilere ilk etapta güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi, (Alpha Değerleri) ile soruların içsel tutarlılıkları ölçülmüştür. İkinci olarak; önem verdikleri soruların önem düzeyleri tablolar halinde yorumlanmıştır. Daha sonra yönetsel stres faktörlerinin ortalamaları ve frekans dağılımları alınarak yorumlanmıştır. Stres yaratan faktörler ile çalışanların demografik özellikleri arasında korelasyon analizi uygulanmış ve yorumlanmıştır.
55
74

REFERENCES

References: 

Altınışık, R. vd. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitapevi, Adapazarı.
Akdemir B. (2010). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39, 1, 125 129
Aytaç,S.(2006).http://www.ugurzel.com/Makaleler/Makaleler/isyerindekikronik _stres kaynakları.htm /31/05/2006
73
Akademik
Araştırmala
r ve
Çalışmalar Dergisi
Yıl:2016, Cilt:8, Sayı:14
Journal of Academic
Researches and Studies
Year:2016, Vol:8, No:14
Aytaç, S. (2002) İş Yerindeki Kronik Stres Kaynakları. http://www.isguc.org/printout.php?id= 117
Balcı, A. (2000) Öğretim Elemanlarının İş Stresi, Kuram ve Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Baltaş, A., Baltaş, Z. (2000) Stres ve Başa Çıkma Yolları. 20. Basım. Remzi Kitabevi. İstanbul.
Bingöl, D., Naktiyok, A. (2001) "Yönetici Akademisyenlerin Temel stres Kaynakları ve Stresle Mücadele Teknikleri",9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Yayın No:10, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 24-26 Mayıs.
Cartwright, S., Cooper, C.L. (1997) Managing Workplace Stress. Sage Publication. London.
Ertekin, Y. (1993)
Stre
s ve Yönetim, TODAİE, Ankara.
Gadzella, B. M.
(1991)
. Student-life Stress Inventory. Commerce, TX: Copyright.
Gadzella,B. M. ve Masten, W. G. (2005). An analysis of the categories in the Student-life Stress Inventory. American Journal of Psychological Research, 1(1), 1-10.
Güngör,
B
. (1993). Stressiz Çalışma Ortamı. İşinizde Duygusal ve Fiziksel Rahatlığınız İçin Pratik Bir Rehber. Öteki Yönetim Dizisi. 1. Kitap. Ankara.
Gürçay, C., Seçer, Ş (1999) "Stres altında yaşam kalitesini artırmada bireysel çözüm araçlarından biri olarak zaman yönetimi". 7. Ergon omi Kongresi. 14-16 Ekim. s.144-160.
Kıev,
A.
, Kohn, V. (1979) Executive Stress. AMA Survey Report, NewYork.
Marshall, M. (2001) Discipline Without Stress Punishments or Rewards. How Teachers and Parents Promote Responsibility & Learning. Piper Press. Los Alamitos. California.
Steesr, R.(1981) Introduction to Organizatonal Behaviour, Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
Ubrin, Andrew.J. (1978) Fundamental of Organizational Behavior An Applied Perspective. Pergamon Press, Inc. NewYork.
Kenyon, A., & Lekhi, R. (2007). Stress at work: a report prepared for The Work Foundation's principal partners. Project Report. The Work Foundation, London. Bosma, H., Peter, R.,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com