You are here

REKLAMLARIN MARKA BİLİNİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ

EVALUATION OF COMMERCIALS IN TERMS OF BRAND RECOGNITION: FRUIT JUICE PRODUCTS SAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this article; the effect of advertisement, which is one of the promotional factors of marketing mix, on fruit juice consumption and brand choice are examined. It is analyzed that the cross-sectional data obtained from 389 consumers in Antalya province by face-to-face survey method. Recollection level of commercial applications for fruit juice products is found 34%, new brand or product buying level was found about 9%, consumer rate that can be defined as absolute mass in the frames of loyalty level was found 36.3%. Results reflect the effect of brand commercial applications on promotional element of the marketing mix factors. From the findings, moreover, it can be implied that commercials are important tools to compose consumer awareness.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede; pazarlama karmasının tutundurma elemanı unsurlarından biri olan reklamın, meyve suyu tüketimi ve marka tercihine olan etkileri incelenmektedir. Antalya il merkezinde toplam 389 tüketiciden yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen yatay kesit verileri analiz edilmiştir. Meyve suyu ürünlerinde yapılan ticari reklam uygulamalarının hatırlanma düzeyi %34, yeni marka veya ürün çeşidi satın alma oranı da %9'lar seviyesinde, sadakat düzeyi açısından mutlak kitle olarak tanımlanacak tüketici oranı da %36,3 seviyesinde bulunmuştur. Sonuçlar, marka bazında ticari amaçlı reklam uygulamalarının pazarlama karması unsurlarından tutundurma elemanı üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra reklam uygulamalarının tüketici bilinci oluşturulmasında önemli bir araç olduğuna işaret edecek bulgulara rastlanmıştır.

REFERENCES

References: 

AKDENİZ AR, A. (2007). Marka ve Marka Stratejileri, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
AYDIN, D. (2010). Reklam Hafızası ve Reklam Beğenirliği İlişkisi: Televizyon Reklamlarına İlişkin Deneysel Bir Çalışma, Doktora Tezi, T.C. Selçuk
208
Akademik
Araştırmala
r ve
Çalışmalar Dergisi
Cilt: 8, Sayı: 15, Yıl: 2016 ı
Journal of Academic
Researches and Studies
Vol: 8, No: 15, Year: 2016
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı, Konya
BIRTVVISTLE, G.,
CLARKE
, I. and FREATHY, P., (1998). Customer Decision Making infashidon Fashion Retailing: A Segmentation Analysis, International Journal of Retail&Distribition Management, 26 (4).
DİLBER, F. ve DİLBER, A. (2013). "Üniversite Öğrencilerinin Gıda Ürünleri
Tüketiminde Medyanın Etkisi: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(1): 64-82.
EKİCİ, K.M. ve ŞAHIM, T.Z. (2013). Reklamcılık, Savaş Yayınevi, Ankara.
ELDEN, M. ve ULUKÖK, Ö. (2006). "Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim ve Etik", Küresel İletişim Dergisi, 2(Güz): 1-23.
ERGÜVEN, M.S. (2011). "Reklam Yaratıcılığını Değerlendirmede Kullanılan Farklılık Faktörleri: Türk Reklam Sektörüne Yönelik Bir İnceleme", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, e-gifder,
1(Mart): 1-22.
FAIRCLOUGH, N. (1995). Media Discourse, London: Arnold Publishers.
FOKER, O.D. and WARD, R.W. (1993). "Commodity Advertising: The Economics and Mecrusement of Generic Programs" Lexington Books, Maxwell Macmillan International, New York, Akt. E. Yılmaz, İ. Yılmaz ve H. Turan (2007), "Gıda Maddeleri Tüketiminde Medyanın Rolü: Tekirdağ İli Örneği", GTED-EJFT Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi (http://www.teknolojikarastirmalar.com/), 2007(3): 9-14.
GÜLMEZ, M. ve DÖRTYOL, İ.T. (2013). Açıklamalı Pazarlama Sözlüğü, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
LEVVISON, D. M.
(1997)
. Retailing, 6. Edition, Englervood Cliffs. NJ: Prentice
Hail.
KARAÇOR, S. ve CERAN, Y. (2012). "Etkili Bir Tutundurma Politikası ve İletişim Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Etkisini Ölçme, Reklâm Bütçeleme ve Reklâm Maliyeti Hesaplama", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS),
Ankara SMMMO, 5(3): 47-67.
KURTULUŞ, K., (1998), Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş Altıncı Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
NETELLHORST, S.C. and BRANNON, L.A.
(2012)
. The effect of advertisement choice on attention, Computers in Human Behavior, 28:683-
NUGROHO, A.P. and SUROTO, K.S. (2015). "The Relationships of Reputation, Advertisement Attractiveness, Community Effect with Customer Value and Positive Words of Mouth of Bear Brand Milk Consumers in Malang", International Journal of Management, Accounting and Economics, Online ISSN 2383-2126, 2(7): 620.
687.
209
Akademik
Araştırmala
r ve
Çalışmalar Dergisi
Cilt: 8, Sayı: 15, Yıl: 2016 ı
Journal of Academic
Researches and Studies
Vol: 8, No: 15, Year: 2016
OLUÇ, M. (2006). Temel Pazarlama Kavramları, Beta Yayınevi, İstanbul.
ÖZTÜRK, M.C. ve TOPUZ SAVAŞ, A. (2014). "Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamlarının Markaya Yönelik Tutum ve Satın Alma Niyetine Etkisi: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Bir Uygulama", Journal of Yasar University, 9(35): 6109-6128.
SCHIFFMAN, L.G. and KANUK, L.L.
(2000)
. Consumer Behavior, 7th Edition, Prentice Hall.
WARD, R.W. (1992). "The Beef Checkoff: It's Economic Impact and Producer Benefits", Institute of Food and Agricultural Sciences University of Florida and Beef Promotion and Research Board National Cattlemen's Association, USA, Akt.: Yılmaz, E., Yılmaz, İ. ve Turan, H., (2007), "Gıda Maddeleri Tüketiminde Medyanın Rolü: Tekirdağ İli Örneği", GTED-EJFT Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
(http://www.teknolojikarastirmalar.com/), 2007(3): 9-14.
YÜKSEL, Ü. ve YÜKSEL-MERMOD, A. (2005). Marka Yönetimi ve Marka
Değerinin Ölçülmesi, Beta Yayınevi, İstanbul.
210

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com