You are here

ALFRED DÖBLİN'İ N "BERLİN ALEXANDER MEYDANI" VE ARAS ÖREN'İN "BERLİN SAVIGNY MEYDANI" ADLI ESERLERİNDE BÜYÜK KENT SORUNSALI

THE PROBLEMATİC OF THE BİG CİTİES İN THE PİECES "ALFRED DÖBLİN'S BERLİN ALEXANDER SQUARE" AND "ARAS ÖREN' S BERLİN SAVİGNY SQUARE"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
First o f all, we intend to give common information about the problematic of the big cities in literary perspective. Then Berlin, which is an example of this problematic and the main element of two pieces, is researched to find traces by analyzing in terms of history and culture. These traces, based on the periods in which the pieces were written, aim to show the periodic differences. In main section we will focus on following the traces such as work and surviving, loneliness and monotony, religious and moral values and crime emphazised in the pieces Berlin Alexander square of Alfred Döblin and Berlin Savingny square of Aras Ören.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede öncelikle büyük kent sorunsalının temelleri araştırılarak, edebi çerçevede nasıl ele alındığına dair genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra bu sorunsala önemli bir örnek teşkil eden ve iki eserimizin ana kaynağını oluşturan Berlin şehri tarihsel, kültürel açıdan incelenerek bu sorunsaldan izler ve kesitler aranmıştır. Bu kesitler, bilhassa eserlerin kaleme alındığı yıllar temel alınarak dönemsel farklılıkları ön plana çıkarma amacı taşır. Ana bölümde ise Alfred Döblin'in ''Berlin Alexander Meydanı'' ve Aras Ören'in ''Savigny Meydanı'' adlı eserlerinde büyük kent sorunsalını anlama konusunda bizlere ışık tutacak öğeler, iş ve yaşam mücadelesi, yalnızlık ve tekdüze yaşam, dini ve ahlaki değerler, suç başlıkları altında incelenecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alexandridis A. (2010), Neopatrimonial State and Lumpenproletariat: The Poetics of In Sierra Leone adlı makaledenç
Aytaç G. (1997), Karşılaştırmalı Edebiyat, Gündoğan Yay., Ankara.
Becker S. (1995), Neue Sachlichkeit im Roman. Neue Interpretationen zum Roman der Weimarer Republik, Stutgart/Weimar
Brauneck M. ve
Mülle
r C. (1987), Natüralismus: Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur(1880-1900) Stutgart
Craig A.G. (1978), Germany, 1866-1945, Oxford History of Modern Europe, Oxford University Press, USA.
Döblin A.(1996), Berlin Alexander Meydanı, çev(2004): Ahmet Arpad, Sel Yay., İstanbul
Göçer, O. (1975), Kentsel Yoğunluk Bölgeleri ve Sınırlandırma Kriterleri, İstanbul.
Harder
M
. ve Hille A. (2006), Weltfabrik Berlin, eine Metropole als Sujet der Literatur. Verlag Könighausen & Neumann GmbH, Würzburg
Hartung K. (1999), Doppelgesicht. Zu den Paradoxien Berlins, Rowohlt Yay. Berlin
Ören A.(1995), Berlin Savigny Meydani Auf der Suche nach der Gegenwart V, Elefanten Yay. Berlin.
Sevim A. (1991) Sanayileşme ve Edebiyat İlişkileri Açısından Alman Natüralizmi, İşaret Yay. Istanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com