You are here

AFGANİSTAN’IN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK YATIRIMCI FİRMALARI İÇİN BAZI TESPİTLER

EVALUATIONS FOR TURKISH INVESTING COMPANIES REGARDING AFGHANISTAN’S SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC STRUCTURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Relations between Turkey and Afghanistan are based on the first years of the Turkish Republic. Afghanistan was the first country to recognize Turkey, and good relations between the two countries took a start. Since then, Afghanistan has taken an important place in foreign policies of Turkey. Therefore, the importance Afghanistan for Turkey stems from historical relations. It could be argued that cooperation with Afghanistan in economy, politics and culture has been increasing, and that this country is special for Turkish companies. From this perspective, evaluating Turkey’s investments in Afghanistan and determining strategies accordingly is vital. Consequently, the present study discusses the importance of socio-cultural and economic structure of Afghanistan for Turkish companies. Some important points that companies should consider in their practices are stated. It is considered that the results of this study will guide the researchers and practitioners as well as the present and prospective Turkish companies conducting business in Afghanistan by providing them with new ideas and approaches.
Abstract (Original Language): 
Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarına dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Afganistan, Türkiye’yi ilk tanıyan ülke olmuş ve iki ülke arasındaki ilişkiler sağlıklı bir biçimde yürümeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren Afganistan, Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle Türkiye’nin Afganistan’a verdiği önem, tarihi ilişkilere dayanmaktadır. Afganistan ile ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel yönden işbirliğinin giderek yaygınlaştığı ve bu ülkenin Türk şirketleri açısından özel bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Afganistan’a yaptığı yatırımların, mevcut durumunun değerlendirilmesi ve buna göre stratejilerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada; Afganistan’ın Türk firmaları açısından sosyo-kültürel ve ekonomik yapısının önemi tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda firmaların faaliyetleri sırasında dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçlarının ülkede faaliyet gösteren ve faaliyet göstermeyi düşünen Türk firmalarına, araştırmacılara ve uygulayıcılara yeni fikir ve yaklaşımlar kazandırarak yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

• AHMETBEYOĞLU, Ali, (2002), Afganistan Üzerinde Araştırmalar, Tarih
ve Tabiat Vakfı (TATAV) Yayınları Tarih Serisi, No:7, İstanbul
• ARMAOĞLU, Fahir,( 1990), 20. Yüzyılın Siyasi Tarihi (1914-1990), Cilt:1,
9. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
• BEG, Rauf, ( 2001), Adı Afganistan’dı Taliban’ın Eline Nasıl Düştü?,
Yakın Zaman Afganistan Tarihi, Turan Kültür Vakfı Yay., İstanbul.
• GHOBAR, Mir Gholam Mohammad, ( 1996) Afghanistan der Mesir-i
Tarikh, İntişarat-ı Jamhury, Tehran.
• MİRZA, Alıqlı, (1998), Tarikh-i vaqaii va Savaneh-i Afghanistan,
Müessese-i İntişarat-ı Amir Kebir, Meydan-ı İstiklal Tehran,
• YOLDAŞ, M.Asıf (2006) “Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerini
Etkileyen Kültürel Faktörler: Afganistan’da Faaliyet Gösteren Türk Şirketleri
Üzerinde Bir Uygulama”, (Yayınlanmamış Doktora tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı , Niğde.
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=8147,
06.07.2007
http://www2.turkstudent.net/papers/viewpaper, Erişim Tarihi 07.06.2007
http://www.irib.ir/worldservice/dariRADIO/pic1/SOUND/mizgard101.htm
12.01.2007
http://afganistan.ihh.org.tr/genel/egitim/egitim.html 07.06.2006.
http://afganistan.ihh.org.tr/genel/egitim/egitim.html 07.06.2006.
http://www.nawaaye-afghanistan.net/imprimer.php3?id_article=1746
12.01.2007
http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/ASYA_AVUST/Afganistan.doc 01.07.2007
http://www.deik.org.tr/ulkebulteni, Ocak 2006
http://www.usak.org.uk 12.01.2007

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com