You are here

TÜKETİCİLERİ PLANSIZ SATINALMA EĞİLİMLERİ İTİBARİYLE PAZAR BÖLÜMLERİ HALİNDE İNCELEME

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
With the increase of competition, business enterprises need more information about customers’ buying behaviors while making market segmentation. The main purpose of this study is to determine the marketing segment in respect of customers’ impulse buying tendencies. A questionnaire which has been developed according to the extent and the purpose of the research has been carried out on an example 400 people by the face to face interview method. As a result of cluster analysis that was carried out to the data acquired, it has been determined that the customers are not a homogeneous group about this subject. Detailed results about the demographic features of the determined marketing segments are presented in the study.
Abstract (Original Language): 
Rekabetin artmasıyla, işletmeler pazar bölümlendirmesi yaparken tüketicilerin satın alma davranışları hakkında her zamankinden daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin plansız satın alma eğilimleri itibariyle pazar bölümlerini tespit etmektir. Araştırmanın kapsam ve amacı doğrultusunda geliştirilen bir anket formu, yüz yüze görüşme yöntemiyle, 400 kişilik bir örnek üzerinde uygulama yapılmıştır. Elde edilen verilere uygulanan kümeleme analizi sonucunda, tüketicilerin bu konuda homojen bir grup olmadıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen pazar bölümlerinin demografik özelliklerine ilişkin ayrıntılı sonuçlar çalışmada sunulmuştur.
1-15

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, R. ve MERT, K. (2003) “Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satınalma
Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor Mu?”,
http://www.ampd.org/sektorel _bilgiler/tuketici_kontrolu.pdf (01-04-20089)
ALTUNIŞIK, R., MERT, K. ve NART, S. (2004), “Türkiye'de Tüketici Koruma Faaliyetleri:
Tüketici Algılarına Yönelik Bir Saha Çalışması”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
Kongresi:25-26 Kasım, Eskişehir
BAYLEY, G.. ve NANCARROW, C. (1998), “Impulse purchasing: a qualitative exploration of
the phenomenon”, Qualitative Market Research: An International Journal, 1(2), 99–114
BLYTHE, J. (2000), Marketing Communications, Harlow, England:Pearson Education Limited.
BUENDICHO, P. (2003), “Impulse Purchasing:Trend Or Trait?”, http://www.bus.ucf.edu/
mdickie/Research%20Methods/Student%20Papers/Other/Buendicho%20Impulse%20Purchas
ing.pdf [16-04-2008]
CHEN, T. (2008), “Impulse Purchase Varied by Products and Marketing Channels”, Journal of
International Management Studies, vol:Feb , 154-161
COLEY, A. ve BURGESSS, B. (2003), “Gender Differences In Cognitive And Affective Impulse
Buying”, Journal Of Fashion Marketing And Management, 7(3), 282-295
DEPELSMACKER, P., GEUENS, M. ve VAN DENBERG, J. (2000), Marketing
Communications, Harlow, England:Pearson Education Limited.
DE RADA, V. D. (1998), “A Single Consumer Or Different Types Of Consumer: An Analysis Of
Social Types According To Their Consumer Habits”, British Food Journal, 100(7), 326–336
GÖKALP, F. (2007), “The Role Of Packagıng In The Purchasıng Decısıon Of Food Products”,
Ege Academic Review,7(1), 79–97
HAIR, Jr. J.., ANDERSON E. R.., TATHAM, L. R. ve BLACK C. W. (1998), Multivariate Data
Analysis, Fifth Edition, Prentice-Hall International Inc.
HAUSMAN, A. (2000), “A Multi-Method Investigation Of Consumer Motivations In Impulse
Buying Behavior”, Journal Of Consumer Marketıng, 17(5), 403-419
KIM, J. (2003), “College Students’ Apparel Impulse Buyıng Behavıors In Relatıon To Vısual
Merchandısıng”, (Master Of Science Thesis), The University Of Georgia-Athens
KOTLER,P. (2003), Marketing Management, Eleventh Edition, Person Education Inc., New
Jersey
LYSONSKI, S., DURVASULA, S. ve ZOTOS, Y. (1996), “Consumer Decision-Making Styles:
A Multi-Country İnvestigation” European Journal Of Marketing, 30(12), 10-21.
NAKİP, Mahir (2003), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar,
1.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık
PARK, E. J., KIM, E.Y. ve FORNEY, J. C. (2006), “A Structural Model Of Fashion-Oriented
Impulse Buying Behavior”, Journal of Fashion Marketing and Management, 10(4), 433-446
SILVERA, D. H., LAVACK, A. M. ve KROPP, F. (2008), “Impulse buying: the role of affect,
social influence, and subjective wellbeing”, Journal of Consumer Marketing, 25(1), 23–33
SMITH, P. R. ve TAYLOR, J. (2002), Marketing Communications- An integrated Approach,
Third Edition, London: Kogan Page Limited,.
TATLIDİL, H. (1996), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, 1.Baskı, Ankara:Akademi
Matbaası
YURDAKUL, N. B. (2006), Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme Süreci, Ankara:Nobel
Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com