You are here

SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A STUDY ON JOB SATISFACTION LEVELS OF EMPLOYEES AT SPORT FEDERATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was made with the aim to put forward whether or not they get diffirence in job satisfaction levels according to the personal characteristics (Personal characteristics: gender, age, marital status, education, Professional seniority, working hours at federations, jobs in federations, whether they are graduating from an institution, whether or not doing sport, levels of those who are doing Sports, what kind of Sports those do Sports, championships which those doing Sports in elite level had taken part in and their degrees taken in these championships) by determining job satisfaction levels of personnels working in the central organization of Sports federations. The sample of this study which there is a descriptive nature consists of a total of 152 people, 57 contract staff, 29 officers, 10 conductors, 32 sporting experts, sports training specialists and 15 general secretaries who are working in 43 autonomous Sports federations, in the central building of the general directorate of youth and Sports in 2009. In order to achieve the objectives set out related with this study, personal information form prepared by the researcher and job satisfaction scale (MIDO) developed by Dawis, Weis, England and Lofquist with the aim of determinig the level of job satisfaction, translated into Turkish by Seven Minesote, was used. Seven determined reliability coefficients of the scale, general satisfaction as α.88, intrinsic satisfaction as α. 85, extrinsic satisfaction as α. 75. Personnels participating in this research have the job satisfaction over mid-level in total scores ( as the total score that will be taken from the scale is the lowest value 20, the highest value 100, job satisfaction score of the staff was found as 77,15) and according to the personal characters, a meaningful relation could be found in job satisfaction levels of staff , but a meaningful relation could not be found in some. SPSS 13.0 ,statistical package programme, was used to analyse data obtained and the significance level was taken as p< 0,005.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma; spor federasyonlarının merkez teşkilatında çalışan personellerin iş doyum düzeylerini tespit ederek kişisel özelliklere (Kişisel özellikler: cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdemi, federasyonlarda çalışma süresi, federasyonlardaki görevleri, spor içerikli bir kurumdan mezun olup olmama, spor yapıp yapmama, spor yapanların spor yapma düzeyleri, spor yapanların ne tür spor yaptıkları, elit düzeyde spor yapanların katıldıkları şampiyonalar ve bu şampiyonalarda almış oldukları dereceler) göre bunların iş doyum düzeyleri ile farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimsel bir niteliği olan bu araştırmanın örneklemi, 2009 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez binasında bulunan 43 özerk spor federasyonunda çalışan 15 genel sekreter, 9 sportif eğitim uzmanı, 32 spor uzmanı, 10 şef, 29 memur ve 57 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 152 kişi oluşturmaktadır. Araştırmayla ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Dawis, Weis, England ve Lofquist tarafından iş doyum düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilen, Seven tarafından Türkçeye çevrilen Minesote İş Doyum Ölçeği (MİDO) kullanılmıştır. Seven, ölçeğin güvenirlilik kat sayılarını, genel doyum α .88, içsel doyum α .85 dışsal doyum α .75 olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılan personelin toplam puanlarda orta seviyenin üzerinde iş doyumuna sahip oldukları (ölçekten alınabilecek puan toplamı en düşük değer 20, en yüksek değer 100 olması dolayısıyla, yapılan çalışmada personelin iş doyum puanı =77,15 olarak tespit edilmiştir.) kişisel özelliklere göre de personelin iş doyum düzeylerinde bazı değişkenlerde anlamlı bir ilişki bulunurken bazılarında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 13,0 istatistik paket programından yararlanılmış ve anlamlılık düzeyi (p< 0,005) olarak alınmıştır.
1-11

REFERENCES

References: 

* Çetin M.Ç. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Çalışan Spor
Uzmanlarının İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans, Konya, Selçuk
Üniversitesi, 2003.
* Demir İ.G. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Çalışan Personelin İş
Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi;2002.
* Ekici S, Belli E, Çalışkan S. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı
Çalışanlarının İş Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Bilimler5i Dergisi. Cilt3, Sayı1, 2009.
* Erdoğan İ. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Yayınları, 1996, İstanbul.
* Ergin C. Bir İş Doyumu Ölçümü Olarak İş Betimlemesi Ölçeği Uyarlama, Geçerlilik ve
Güvenirlilik Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi 1997;12(39) 25-26
* Kaynak T. Organizasyonel Davranışlar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yayınları;1990.
* Kolb S.M, Hanley C.M. Critical Social Skills for Adolescents With High Incidence
Disabilities: Parental Perspectives. Council for Exceptional Children; Vol.69 No.2 pp.163-
179, 2003.
* Soyer F, Can Y, Akbulut K. Futbol Teknik Adamlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle İş
Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt
7, Sayı 2, Yıl 2010.
* Turan M. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Çalışan Personelin İş Doyum Düzeylerinin
Belirlenmesi (Marmara Bölgesi Örneği). Yüksek Lisans. Sakarya: Sakarya Üniversitesi;2007.
* Yağız K. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Spor
Uzmanlarının İş Doyumunun Araştırılması. Yüksek Lisans. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi;
2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com