You are here

ANA- BABALARIN ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AŞIRI KORUYUCU OLMALARI

THE PARENTS AND BEING OVER-PROTECTIVE IN RAISING CHILD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, with the coming of child to the world, over-protective and selfsacrifising attitudes of the parents in raising a child are emphasized. As a means of gathering information, the survey of family life and attitudes in raising children, which is adapted by Lecomple and friends ( 1978) has been used. In the city of Ankara, this has been applied to total 133 parents from different socio-economic levels (Women =87, Men = 46 ) who had children in primary schools and wanted to join this research. The acquired data has been analysed by using statistical methods in accordance with the aim of this research. As a result, people from 57.5 % of upper socio-economic level, 51.5 % middle socio-economic level and 46.6% of lower socio-economic level have found appropriate that children have to be protected from difficult works, the parents can sacrifice themselves for their child and % 60 of mothers 72% of fathers from upper socio-economic level hava found child’s learning all the thoughts appropriate.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte ana-babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu tutum sergileme ve fedakâr olma durumları üzerinde durmuştur. Veri toplama aracı olarak Lecomple ve arkadaşları (1978) tarafından uyarlanan “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları” adlı anket kullanılmıştır. Ankara ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeylerde ilköğretim okulunda çocuğu olan ve araştırmaya katılmak isteyen 133 ( K= 87, E=46) ana-babaya uygulanmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak üst sosyo-ekonomik düzeyin % 57,5, orta sosyo-ekonomik düzeyin % 51.5 ‘i ve alt sosyo ekonomik düzeyin % 46.6 sı çocukların zor işlerden korunması gerektiğini, bir ana-babanın çocuğu için kendisini feda edebileceği ve annelerin % 60’ı, babaların % 72’si üst sosyo-ekonomik düzeyde çocuğun tüm düşüncelerinin öğrenmesini çok uygun bulduğunu sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKSARAY, S. (1992). Adölesanların benlik imajlarını etkileyen etmenlerden anne-baba
tutum algısı.Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış). Çukurova Üniversitesi.132s., Adana.
ARAL, N. (1997). Fiziksel istismar ve çocuk. Tekışık Ofset Baskı, 118s., Ankara.
CANDEMİR, F. (2000). Anne-baba tutumlarının çocuktaki benlik kavramı üzerine etkisi.
Yüksek Lisans Tezi ( Yayınlanmamış). İstanbul Üniversitesi. 111s., İstanbul.
EKŞİ, A. (1990). Çocuk, genç, ana-babalar. Bilgi Yayınevi.322s., İstanbul.
DÖNMEZER, İ. (1999). Ailede iletişim ve etkileşim.Sistem Yayıncılık.189s.,İstanbul.
GANDER M. J and GARDİNER H.W. (1995). Çocuk ve ergen gelişimi. Editör; Bekir
Onur. 2 Baskı. 487s., İmge kitapevi. İstanbul.
HAKTANIR, G. (1994). Çocuğun ruh sağlığında aile ve okulun önemi. Okul Öncesi Eğitim
Dergisi, 26 (47); 9–14
KAĞITÇIBAŞI, Ç.(1981). Çocuğun Değeri: Türkiye’de Değerler ve Doğurganlık. Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
LECOMPTE, G. LECOMPTE, A. and ÖZER, S. (1978). Üç sosyo-ekonomik düzeyde
annelerin çocuk yetiştirme tutumları. Bir ölçek uyarlaması; Psikoloji Dergisi; 1:5-8
10
MUSAAĞAOĞLU, C. (2004).Ergenlik sürecinde özerkliğin gelişimi ile algılanan anne-baba
tutumları arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış). Hacettepe
Üniversitesi. 97s., Ankara.
NAVARO, L. (1987). “Çağdaş Anne/Baba Eğitimi Neleri Kapsayabilir?”, Ya-Pa 5. Okul
Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Antalya.
ÖNER, N. (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. Boğaziçi Üniversitesi Matbaası,
İstanbul. 443–448, 538–542.
ÖZENSEL, E. (2004). Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolü: Konya ili
örneği Değerler Eğitim Dergisi, 2 (6), 77–96.
TUZCUOĞLU, N. (2007). Bir aile olmak. Anne baba olmanın altın kuralları. 4. Baskı.,Morpa
Kitapevi. İstanbul.
TUZCUOĞLU, N. ve Tuzcuoğlu, S.(2007). Çocuğun cinsel eğitimi. Anne ben nasıl
doğdum.4.Baskı.,Morpa Kitapevi.İstanbul.
TUZGÖL, M.(1998).Ana-baba tutumları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi ( Yayınlanmamış).
Hacettepe Üniversitesi.102 s., Ankara.
TOLA, D.(2003).İlkokul 5.sınıf çocuklarında ahlaki yargı ile ana-baba tutumları arasındaki
ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi ( Yayınlanmamış). Hacettepe
Üniversitesi.123 s., Ankara.
VURAL, B.(2004). Öğrencilerin başarısı için, aile okul birlikteliği. 2.Baskı. 381s., İstanbul.
YAVUZER , H. (2000).Ana-baba ve çocuk .13. Baskı., Remzi Kitapevi, 262 s.,İstanbul.
YILDIZ-BIÇAK, M. (2004).Annesi çalışan ve çalışmayan çocukların anne baba tutumlarını
algılamalarının ve benlik imajlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi
( Yayınlanmamış). Ankara Üniversitesi.173 s., Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com