You are here

KLASİK LİBERALİZMDE “ÖZGÜRLÜK” VE J.S.MİLL’İN YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞI

“FREDDOM” IN THE CLASSICAL LIBERALISM AND J.S MIILS’S APPROACH TOWARDS LOCAL GOVERNMNETS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Liberalism is one of the prominent ideologies of the present time. This study aims to explain the local governments’ reason of being within the context of freedom which is among the cardinal arguments of liberalism. The purpose of the study is to analyze the J.S. Mill’s position regarding local administrations by means of his thoughts within this framework and by probing into J.S. Mill’s understanding of freedom. In terms of maintaining the originality of the study, primary and secondary sources are both capitalized in interpreting the notions of J.S Mill. In the first part of the study, the classic liberalism approach will be taken into consideration and the prominent liberal thinkers’ approaches are also scrutinized. In the second part, liberalism’s point of view of concerning local administrations will be examined. Besides, contributions of local governments, which will be taken into account within the boundaries of liberalism, regarding the improvement of political participation, local democracy, and local freedoms will be addressed. Local governments are discussed with attention to harmony between freedom. At the end of the vital importance of working for local authorities in the concept of freedom is considered. The study also aims to reach certain conclusions and evaluations.
Abstract (Original Language): 
Liberalizm günümüzün en popüler ideolojilerinden birisidir. Çalışmada Liberalizmin en önemli argümanları arasında yer alan özgürlük bağlamında, yerel yönetimlerin varlık nedeni açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, J.S.Mill’in özgürlük anlayışının irdelenip, bu çerçevede düşünürün görüşlerinden yararlanarak yerel yönetimlere yönelik bakış açısının analiz edilmesidir. Çalışmanın özgünlüğünün sağlanması açısından, J.S.Mill’in görüşlerinin değerlendirilebilmesi için birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmada ilk bölümde klasik liberalizmin özgürlük anlayışı ele alınmaktadır. Bu süreçte önemli liberal düşünürlerin görüşleri irdelenmeye çalışılmaktadır. İkinci bölümde ise liberalizmin yerel yönetimlere yönelik bakış açısı analiz edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, liberalizmin özgürlük anlayışı çerçevesinde ele alınacak olan yerel yönetimlerin, siyasal katılma, yerel demokrasi ve yerel özgürlüklerin gelişimine ilişkin ne tür katkılar yaptığı irdelenmektedir. Yerel yönetimler ile özgürlük arasındaki uyuma dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda özgürlük kavramının yerel yönetimler için hayati önemine dikkat çekilmiştir. Bu şekilde ele alınan çalışma, konuyla ilgili bir değerlendirme ve sonuçla nihayetlendirilmeye çalışılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aron, Raymond (2004), “Sosyolojik Düşüncenin Evreleri”, (Çeviren: Korkmaz Alemder),
Bilgi Yayınevi, Ankara
Ashford, N.(2009),” Özgür Toplumun İlkeleri”, Liberte yayınları, Ankara
Barry, N.P,( 1986),” On Classical Liberalism and Libertanianism”, London, Macmillan
Bilecen, H.( 2009),” Neo-Liberalizm ve Yerel Yönetimler Ekseninde Subsidairite İlkesine
Bir Bakış: Avrupa Birliği Örneği” ( http://www.usakgundem.com/makale/55/neoliberalizm)
erişim tarihi, 28.02.2012
Bülbül, Kudret (1997), “Locke, Mill, Hayek ve Liberal Özgürlük Düşüncesinin Gelişimi”,
Liberal Düşünce Dergisi, C:2, S:8, 122-133.
Çelik F, Usta S.( 2010), “Klasik Liberalizmde Özgürlük ve Yerel Yönetimlere Bakışı” Selçuk
Üniv. S.B.E. Dergisi, 24/2010
Çelik F, Usta S.(2011), “Liberal Düşünür Hayek ‘in Özgürlük Düşüncesi Ve Bu
Perspektiften Yerel Yönetimlere Bakışı”, Süleyman Demirel Üniv. S.B.E.Dergisi,
2011/2, sayı 14
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
18
Dahl, Robert A. (2001),” Demokrasi Üstüne,” (Çeviren: Betül Kadıoğlu), Phoenix Yayınevi,
Ankara
Erdoğan, M. (1993)/ (1998), “Liberal Toplum, Liberal Siyaset”, Siyasal Kitabevi, Ankara
Erdoğan, M.(1996)”, Anayasal Demokrasi”, Siyasal Kitabevi, Ankara
Eryılmaz, Bilal (2002), “Belediyeler ’de Demokrasi Geleneği ve Değişim İhtiyacı”, Çağdaş
Yerel Yönetimler Dergisi, C:11, S:3, 3-21.
Eryılmaz, Bilal (2008), “Kamu Yönetimi”, Okutman Yayıncılık, Ankara
Görmez, K, (1997), Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, Ankara
Görmez K, “Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi” Gazi
Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi 4/2000 81-88
Göze, Ayferi (1995), “Siyasal Düşünceler ve Yönetimler,” İstanbul: Beta Yayınevi.
Güler B. A., (2006) “Yerel Yönetimler, Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım”, İmge
Yayınevi, Ankara
Hayek, Friedrich( 1952), “Individualism and Economic Order”, London; Routledge and
Kegan Paul,
Hayek, Friedrich (1996), “Hukuk, Yasama ve Özgürlük (Kurallar ve Düzen)”, (2. Baskı) ,
(Çeviren: Atilla Yayla), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara
Heywood, A, (2006), “Siyaset”, (Çevirenler: Bekir Berat Özipek vd.), Liberte Yayınları,
Ankara
Heywood, Andrew, (2007), “Siyasi İdeolojiler”, Liberte Yayınları, Ankara
Hill, Dilys M,(1974), “Demokratic Theory and Local Government”, London
Keleş, R.(1983),” Yerel Yönetimler”, Cem Yayınları, Ankara,
KÖSE Ömer, “Yerel Yönetim Olgusu Ve Küreselleşme Sürecindeki Yükselişi” Sayıştay
Dergisi sayı:52 2004:1
MİLL, J. S. (2000), “Özgürlük Üstüne”, (Çev. Âlime Ertan), Belge Yayınları, İstanbul.
MİLL, J.S.(1972), “On Liberty”, Considerations on Representative Government, New York,
New York
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
19
Ökmen, M. ve Parlak B. (2008),” Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler-İlkeler,
Yaklaşımlar ve Mevzuat,” Alfa Yayınları, Bursa.
Öner, Ş,(2001),” Sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi ve katılım algılamaları”,
çağdaş yerel yönetimler dergisi, cilt 10, sayı 2 Nisan 2001, s.51-67
Özipek, B. B. (2004), “Muhafazakârlık ‘Akıl Toplum Siyaset’,” Liberte Yayınları, Ankara
Sabine, G. (1969b),” Siyasal Düşünceler Tarihi III ‘Yakın Çağ”’, (Çeviren: Özer
Ozankaya), Sevinç Matbaası, Ankara
Şengül, H.( 2008),” Liberalizm ve Siyaset” Yerel Siyaset Dergisi, sayı 93
Yıldırım, S. (1993), “yerel yönetim ve demokrasi kavramlar, yaklaşımlar, “TOKİ ve IULAEMME
Yayını, İstanbul
TÜRKÖNE, M. (2007) ,” Siyaset”, Lotus Yayınları
Yayla, A. (2000),” Özgürlük Yolu; Hayek ’in Sosyal Teorisi”, Liberte Yayınları, 2. Baskı,
Ankara.
Yayla, A,( 2000),” Liberal Bakışlar”, Liberte Yayınları, Siyasal Kitabevi, Ankara
Yayla, A. (2002),” Liberalizm,” Liberte Yayınları, Ankara
Yayla, A.( 2008), “Liberalizm Nedir?”, Liberalizm içinde, Liberte Yayınları, Ankara
http://kosbed.kou.edu.tr/sayi5/aydinli.pdf), erişim tarihi: 01.04.2012
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/global-gercek/sinirli-devlet.html ) , erişim
tarihi: 06.02.2012
http://www.vikipedia.org , erişim tarihi: 05.08.2012

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com