You are here

OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

TURKISH NATIONALISM INTHE OTTOMAN PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Conceptions of nationalism and nation state models are normative fields, constructed according to the needs of the country concerned. Each country may have a chance to develop an appropriate nationalism and nation-state model according to its own ethnic and cultural structure and the specific situation. However, facing separatist movements in the Turkish national state brings forth the discussion of whether Turkish nation-state or Turkish nationalism has appropriate structure and content.This article addressing ideas of Turkish nationalism and the movements in Ottoman period and consider assessing different nationalism approaches. As well as many nationalist intellectuals, Ziya Gökalp and, Yusuf Akçura come forward as two important names,representing two different understanding of nationalism. Gökalp understanding of nationalism relies on faith and culture, Akçura focuses on ethnic and secular approach of it. These divided opinions, caused important problems between two intellectuals, were examined and evaluated in this article. Gökalp and Akçura approaches are important in post-Ottoman period also, as reinforcing their ideas and understandings.
Abstract (Original Language): 
Milliyetçilik anlayışlarıve milli devlet modelleri, ülke ihtiyaçlarına göre kurgulanabilen normatif alanlardır. Her ülke kendi etnik ve kültürel yapısına ve özelliklerine göre, uygun bir milliyetçilik ve milli devlet modeli geliştirme şansına sahip olabilmektedir. Buna rağmen Türk milli devletinin karşıkarşıya kaldığıayrılıkçıhareketler, uygulanan Türk milliyetçiliğinin ve mili devlet yapısının uygun olup olmadığınoktasında tartışılmasına kapı açmaktadır. Bu yazıda, Osmanlıdöneminde gelişen Türk milliyetçiliği fikirleri ve hareketleri ele alınmakta, farklımilliyetçilik yaklaşımlarına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Birçok milliyetçi aydının yanında Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura, iki farklımilliyetçilik anlayışını temsil eden iki önemli isim olarak öne çıkmaktadır. Gökalp’ın milliyetçilik anlayışıinanca ve kültüre dayanırken, Akçura soy birliğine ve dindışıbir yaklaşıma ağırlık vermektedir. İki aydın arasında önemli sorunlara kaynaklık ettiği anlaşılan bu görüşfarklılıklarıincelenmişve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Gökalp ve Akçura yaklaşımları, Osmanlısonrasıdönemdeki fikir hareketlerine kaynaklık etmeleri bakımından da önemlidir.

REFERENCES

References: 

Akçura, Yusuf, (1978), Türkçülük, Türk Kültür Yayını, İstanbul.
Akçura, Yusuf, (1998), Üç Tarz-ıSiyaset, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara.
Çalık, Mustafa, (1995), MHP Hareketi -kaynaklarıve gelişimi- 1965-1980, Cedit Neşriyat,
Ankara.
Danişmend, İsmail Hami, (1966), Türklük Meseleleri, İstanbul Kitabevi YayınlarıNo: 30,
İstanbul.
Darendelioğlu, İlhan, E., (1968), Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, Toker Yayınları,
İstanbul.
Gökalp, Ziya, (1976), Türkleşmek İslâmlaşmak, Çağdaşlaşmak ve Doğru Yol, İnkılap ve Aka
yayınları, İstanbul.
Gökalp, Ziya, (1977), Türkçülüğün Esasları, Kadro Yayınları, İstanbul.
Güngör, Erol, (1987), Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçilik,Ötüken Yayınları,
İstanbul.
Güngör, Erol, (1998), "Elie Kedouri'nin Avrupa'da Milliyetçilik Kitabına Önsöz", Türkiye
Günlüğü; Milliyetçilik, Sayı: 50, Ankara, ss.131-136.
Kafesoğlu, İbrahim, (1999), Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Ötüken Yayınları, İstanbul.
Karaer, İbrahim, (1999), "Türk Ocaklarıve Türk Milliyetçiliği", Türk Yurdu; XXI.Yüzyıla
Doğru Türk Milliyetçiliği,Özel Sayı, Cilt:19, Sayı: 139-141, Ankara, ss.176-179.
Kushner, David, (1979), Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908),(Çev. Ş. Serdar Türet,
Rekin Ertem, Fahri Erdem), Kervan Yayınları, İstanbul.
Nejat, Ethem, (2001), Türklük Nedir ve Terbiye Yolları, (Haz. Faruk Öztürk), Kızılelma
Yayıncılık, İstanbul.
Öğün, Süleyman Seyfi, (1998), "Türk Milliyetçiliğinde Hakim Millet Kodunun Dönüşümü",
Türkiye Günlüğü; Milliyetçilik, Sayı: 50, Ankara, ss.17-37.
Temir, Ahmet, (1987), Yusuf Akçura, Kültür ve Turizm BakanlığıYayınlarıNo: 836, Ankara.
Togan, Zeki Velidi, (1977), Türklüğün MukadderatıÜzerine, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Türkdoğan, Orhan, (1995), Niçin Milletleşme; Milli Kimliğin Yükselişi, Türk Dünyası
AraştırmalarıVakfı, İstanbul.
Yalçın, Mustafa, (1994), Jöntürklerin Serüveni, İlke Yayınları, İstanbul.
Yurdakul, Mehmet Emin, (1979), Türk Sazı, Atlas Kitabevi Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com