You are here

ÖRGÜTLERDE İZLENİM YÖNETİMİ VE TAKTİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

A CONCEPTUAL STUDY ON IMPRESSION MANAGEMENT AND THE TYPES OF IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS IN ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main aim of this study is to study impression management and the types of impression management tactics in organizations in a conceptual integrity. In this context, the impression management behavior in terms of individuals and organizations, its importance and consequences, the process of impression management, the defensive/offensive tactics of impression management, goal oriented/ business-oriented and identity-oriented tactics of the impression management have been examined in detail. Impression management means a goal-directed conscious or unconscious process in which people try to influence the perceptions of other people about a person, object or event; they do so by regulating and controlling information in social interaction. The types of the impression management tactics which are generally encountered in organizations are excuses, justifications, self-handicapping, apologies, ingratiation, intimidation, supplication, entitlement, enhancement, basking,exemplification and blasting. This study highlights the need to consider the effects of different tactics of impression management practiced by employee and employer on organizations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, örgütlerde izlenim yönetimi ve izlenim yönetimi taktiklerini kavramsal bir bütünlük içerisinde incelemektir. Bu bağlamda çalışmada, bireyler ve örgütler açısından izlenim yönetimi davranışı, önemi ve sonuçları, izlenim yönetimi süreci, savunmacı/saldırgan izlenim yönetimi taktikleri, kazanma amaçlı/işodaklıve kimlik yönelimli izlenim yönetimi taktikleri ayrıntılıbir biçimde ele alınmıştır. İzlenim yönetimi, “İnsanların başkalarıüzerinde bıraktıklarıizlenimleri etkilemeye çalıştıklarıbir süreç veya başkalarına aktarılan bilgiler yoluyla, onların algılama ve davranışlarınıetkilemeye yönelik girişimler olarak” ifade edilmektedir. Örgütlerde yaygın olarak karşılaşılan izlenim yönetimi taktikleri ise, bahane bulma, haklıçıkarma, kendini sabote etme, özür dileme, yağcılık, gözdağıverme, yalvarma, olumlu sonuçlarıkendinden bilme, ikna etme, övünç duyma, örnek birey olma ve abartılı konuşma olarak görülmektedir. Bu çalışma çalışanlar ve işverenler tarafından uygulanan farklı izlenim yönetimi taktiklerinin örgütler üzerindeki etkilerini düşünme ihtiyacına ışık tutmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akgün, T. (2009). “İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İşPerformansı
Değerleme PuanlarıArasındaki İlişki: Bir Uygulama”, BasılmamışYüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anderson, M. L. ve Taylor, H.F. (2006).Sociology: Understanding a Diverse Society(4th
Edition), USA: Thomson Wadsworth.
Arkin, R. M. (1981). Self-presentation styles. In J. T. Tedeschi (Ed.), Impression
Management Theory and Social Psychological Research(pp. 31 l-333).New York:
Academic Press.
Barsness, Z.I., Diekmann, K.A. ve Seidel, M.L. (2005). “Motivation and Opportunity: The Role
of Remote Work, Demographic Dissimilarity and Social Network Centrality in Impression
Management”,Academy of Management Journal, 48 (30), pp. 403-419.
Basım, H.N., Tatar ,İ. veŞahin, H., (2006), “İzlenimYönetimindeKendilikAlgısı, KontrolOdağı,
MeslekiHedeflereUlaşmaDüzeyiveStres: BirKamuSektörüÖrneği”, TürkPsikolojiDergisi,
21(58), ss. 1-14.
AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
17
Basım, Nejat H. ve Tatar, İ. (2006). “KamudaİzlenimYönetimi: KarşılaştırmalıBirÇalışma”,
AmmeİdaresiDergisi, Cilt:39, Sayı:4, Aralık ss.225-244.
Bayraktutar, A. (2009). “The Role of Impression Management and Political Skill on Supervisor
Rated Performance’’, Master Of Science, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Benz, J.J., Anderson, M.K.ve Miller, R.L. (2005). “Attributions of Deception in Dating
Situations”, Psychological Record, 55(2), 305-314.
Bolino, C. M., J. A. Varela, B. BandeveTurnley, W. H. (2006). “The Impact of Impression
Management Tactics on Supervisor Ratings of Organizational Citizenship Behavior”,
Journal of Organizational Behaviour, Vol. 27, pp. 281-297.
Bolino, M. C. veTurnley, W. H. (2003).“Counternormative Impression Management, Likeability,
and Performance Ratings: The Use of Intimidation in an Organizational Setting”,Journal of
Organizational Behavior, 24(2), 237 - 250. doi:10.1002/job.185
Bozeman, D.P. veKacmar, K.M. (1997).“A Cybernetic Model of Impression Management
Processes in Organizations”,Organizational Behavior and Human Decision Process, 69(1),
9-30.
Cao, Q., Tonn. (2011). “Celebratory Parade Violence: An Exploratory Study of Impression
Management and Deindividuation’’, Doctor of Philosophy, Northeastern University,
Boston, MA.
Chin, R.W. (2006). “The Role of Impression Management in Goal Setting”, University of
Waterloo, Final Master Thesis.
Chong, D.veDruckman, J. N. (2007).“A Theory of Framing and Opinion Formation in
Competitive Elite Environments”,Journal of Communication, 57(1), 99-118.
Cialdini, R.B. ve Richardson, K.D. (1980).“Two Indirect Tactics of Image Management: Basking
and Blasting”, Journal of Personality and Social Psychology, 39, 406-415.
Cole, T. (2001).“Lying to the One You Love: The Use of Deception in Romantic
Relationships”,Journal of Social and Personal Relationships, 18(1), 107-129.
Crane, E. ve Crane, F.G. (2002). “Usage and Effectiveness of Impression Management Strategies
in Organizational Settings”, Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and
Sociometry, 25-34.
Cüceloğlu, D. (2006). İnsanveDavranışı, İstanbul: RemziKitabevi.
Dae-seok, K., Jeff, G. veDaewon, K. (2012). “Responses To Job Insecurity: The Impact on
Discretionary Extra-Role Impression Management Behaviors and The Moderating Role of
Employability”,Career Development International, 17(4), 314-332.
De Dreu, C. K. W.ve Van Kleef, G. A. (2004). “The Influence of Power on the Information
Search, Impression Formation, and Demands in Negotiation”, Journal of Experimental
Social Psychology, 40(3), 303-319.
Demir, K. (2002). “Türkiye’dekiResmiveÖzelLiseÖğretmenlerininİzlenimYönetimi”,
DoktoraTezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
DePaulo, P. J. (1992). “Applications of Nonverbal Behavior Research in Marketing and
Management”.In R. S. Feldman (Ed.), Applications of Nonverbal Behavioral Theories and
Research(pp. 63–87). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Dinçer, M. K. (1998).İşYaşamındaveÖzelYaşamdaKişiselİmaj.İstanbul, Alfa Yayınları.
AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
18
Doğan, S. veKılıç, S. (2009).
“ÖrgütlerdeİzlenimYönetimiDavranışıÜzerineKavramsalBirİnceleme”, Atatürk
ÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerDergisi, Cilt:23, Sayı:3, 53-83.
Drory, A. veZaidman, N. (2007).I”mpression Management Behavior: Effects of the
Organizational System”,Journal of Managerial Psychology, 22(3), 290-308.
doi:10.1108/02683940710733106
Einhorn, L. J. (1981). “Investigations ofSuccessful Communicative Behaviors”, Communication
Education, 30, 217-28.
Erdem, F. S. (2008). “OrganizasyonlardaLider-ÜyeEtkileşimininÖrgütselVatandaşlıkDavranışıÜzerindekiEtkilerinde,
İzlenimYönetimiDavranışınınRolü: Kayseri’deHizmetSektöründeBirAraştırma”,
YüksekLisansTezi, ErciyesÜniversitesi, Kayseri.
Gardner, W.L. veMartınko, M.J. (1988).“Impression Management in Organizations”,Journal of
Management, 14: 321-338.
Gilbert, D. T. ve Jones, E. E. (1986).“Exemplification: The Selfpresentation of Moral
Character”,Journal of Personality, 54, 593-615
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, N.Y.: Doubleday.
Hardaway, H., E. (2010). “Dispositional Resistance to Change and Impression Management
Behavior”, Doctor Of Philosophy, The University Of The Incarnate Word.
Higgins, C.A., Judge, T.A. ve Ferris, G. (2003) “Influence Tactics and Work Outcomes: A Meta-analysis,” Journal of Organizational Behavior,24, 89-106.
Hollandsworth, J. G., Kazelskis, R., Stevens, J. veDressel, M. (1979).“Relative Contributions of
Verbal, Articulate, and Nonverbal Communication to Employment Decisions in the Job
Interview Setting”,Personnel Psychology, 32, 359-367.
Jones, E. E. (1964). Ingratiation, New York: Appleton-Century-Crofts.
Jones, E.E. ve Pittman, T.S. (1982): “Toward A General Theory of Strategic Self-Presentation”
Suls, J. (Ed.), Psychological Perspectives on the Self, Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum,
231-261.
Jones, E. E. (1990).Interpersonal Perception, New York:W.H. Freeman and Company, 313s.
Kacmar, K. M. ve Carlson, D. S. (1994). “Using Impression Management in Women’s Job
Research Processes”The American Behavioral Scientist, 37, 682–696.
Kacmar, K. M. ve Carlson, D. S. (1999). “Effectiveness of Impression Management Tactics
across Human Resource Situations”,Journal of Applied Social Psychology, 29, 1293–1315.
Kan, N. (2011). “İzlenimYönetimininPerformansDeğerlendirmeÜzerindekiEtkisi:
AkdenizBölgesindeFaaliyetGösteren 4-5 YıldızlıOtelİşletmelerineYönelikBirAraştırma”,
YüksekLisansTezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Kılıç, S. veDoğan, S. (2011), “ÖrgütlerdeİzlenimYönetimiDavranışı”
YönetimdeBireyveÖrgütOdaklıDavranışlar, (Ed. Ö. Yeniçerive Y. Demirel), Bursa:
EkinYayınları, 195-221.
Kim, P. veJi-Hwan, L.(2012).“The Influence of Collectivism and Rater Error an Organizational
Citizenship and Impression Management Behaviors”, Social Behavior and Personality
Journal, 40(4), 545-556.
King, S., David B. ve Rick S. (2008).“The Remand Strategy: Assessing Outcomes”,Current
Issues in Criminal Justice, 19(3), 327-44.
AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
19
Koçel, T. (2010).İşletmeYöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları, ss.445-448.
Leary, M. R. (1995). “Self-Presentation: Impression Management and Interpersonal Behavior”,
Madison, WI: Brown ve Benchmark.
Leary, M. ve Kowalski, R. (1990).“Impression Management: A Literature Review and Two-Component Model”,Psychological bulletin, 107(1), 34-47.
Lewis, M.A. ve Neighbors, C. (2005).“Self-Determination and the Use of Self-Presentation
Strategies”,The Journal of Social Psychology, 45(4), 469-489.
Lim, Yong-Kwan. (2011).“A Longitudinal Study of Impression Management Strategies and
Leadership Emergence: The Moderating Roles Of Gender and Virtualness”, Doctor Of
Philosophy, University Of Oklahoma, Norman, Oklahoma.
Long, E. J. (1992). “The Relationship between Candidate Self-Monitoring, Verbal Impression
Management, and İnterviewers’ Ratings in The Employment Interview’’, Doctor Of
Philosophy Degree, The University Of Tennessee, Knoxville.
Maxwell, G.A., Ogden, S.M. veMcTavish, D. (2007).“Enabling the Career Development of
Female Managers in Finance and Retail”, Women in Management Review, 22(5),353- 370.
Montagliani, A. veGiacalone, R. A. (1998). “Impression Management and Cross Cultural
Adaptation”, Journal of Social Psychology, 138(5), 598-608.
Newman, D. M. (2009). Sociology: Exploringthe Architecture of Everyday Life.Thousand Oaks,
CA: Pine Forge Press.
Özdemir Y. G.
(2006).“OrganizasyonlardaKişilerarasıİlişkilerdeEtkiTaktikleriveKullanımınaİlişkinLiterat
ürÇalışması”, Bilig – TürkDünyasıSosyalBilimlerDergisi, Kış(36), 93-112.
Özdevecioğlu, M. veErdem F. S. (2008) “İzlenimYönetimiDavranışı:
ÖrgütselAçıdanTeorikÇerçeve”, MahmutÖzdevecioğluveHimmetKaradal (Ed.),
ÖrgütselDavranıştaSeçmeKonular:
OrganizasyonlarınKaranlıkYönleriveVerimlilikAzaltıcıDavranışlar, İlkeYayınevi, Yayın
No: 11, Ankara, ss. 33-54.
Park, Jun-Hyoung.(2010). “Impression Management Theory: Biased Tourism Experience
Information”, Master Thesis, Purdue University, West Lafayette, Indiana.
Rosenfeld, P., Giacalone, R.A. ve Riordan, C.A. (1995). Impression Management in
Organizations,New York: Routhledge.
Rozell, E.J. veGundersen, D. E. (2003).“The Effects of Leader Impression Management on
Group Perceptions of Cohesion, Consensus and Commitment”, Small Group Research,
34(2), 197-222.
Ryan, K., M. (2010). “Exploring Younger Workers’ Metastereotypes in Relation to Impression
Management Behavior at Work”, Doctor Of Philosophy, George Mason University,
Fairfax, VA.
Schlenker, B. (1980). Impression Management: The Self-Concept, Social Identity, and
Interpersonal Relations, Brooks/Cole Monterey, CA.
Schlenker, B. R. vePantari, B. A. (2000). “The Strategic Control of Information: Impression
Management and Self-Presentation in Daily Life”. In A. Tesser, R. Felson, and J. Suls
(Eds.), Perspectives on Self and Identity(199-232). Washington, D.C.: American
Psychological Association.
AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 35 Mart – Nisan 2013
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
20
Schlenker, B. R., Pantari, B. A. ve Christopher, A. N. (2001). “Excuses and Character: Personal
and Social Implications of Excuses”,Personality and Social Psychology Review, 5, 15–32.
Schlenker, Barry R. ve Mark R. Leary (1982)."Social Anxiety and Self-Presentation: A
Conceptualization Model”, Psychological Bulletin, 92(3), 641-669.
Schneider, D. (1981). “Tactical Self-Presentations: Toward a Broader Conception”. In J. T.
Tedeschi (Ed.), Impression Management Theory and Social Psychological Research
(23-40). New York: Academic Press.
Schneider, D. (1969). “Tactical Self-Presentation after Success and Failure”,Journal of
Personality and Social Psychology, 13(3), 262-268.
Schütz, Astrid. (1998). “Assertive, Offensive, Protective and Defensive Styles of Self-
Presentation: A Taxonomy”,The Journal of Psychology, 132(6), 611–628.
Singh, V. ve Susan V. (2001). “Impression Management, Commitment and Gender: Managing
Others’ Good Opinions”, European Management Journal, (19)2, 183–194.
Tabak, A., Basım, N., Tatar, İ. veÇetin, F. (2010).
“İzlenimYönetimiTaktiklerindeBeşFaktörKişilikÖzelliklerininRolü:
SavunmaSanayiindeBirAraştırma”,EgeAkademikBakışDergisi, (10)2, 539-557.
Tedeschi, J. T.veMelburg, V. (1984).“Impression Management and Influence in the
Organization”. In S. B. Bacharach and E. J. Lawler (Eds.), Research in the Sociology of
Organizations,3,31-58). Greenwich, CT: JAI.
Tedeschi, J.T. (ed.) (1981).Impression Management Theory and Social Psychological Research.
New York: Academic press.
Topp, Kelly L.K. (2001). “Perceptions of Organizational Cultures and Impression Management
Behaviors: An Investigation of the Relationship”, a Dissertation, Saint Louis University.
Turnley, W.H. veBolino, M.C. (2001).“Achieving Desired Images While Avoiding Undesired
Images: Exploring the Role of Self-Monitoring in Impression Management”,Journal of
Applied Psychology, 86: 351-360.
Wayne, S. J. ve Ferris, G. R. (1990).“Influence Tactics, Affect, and Exchange Quality in
Supervisor-Subordinate Interactions: A Laboratory Experiment and Field Study”,Journal of
Applied Psychology, 75, 487-499.
Wayne, S.J. veLıden R.C. (1995).“Effects of Impression Management on Performance Ratings:
A Longitudinal Study”, Academy of Management Journal, 38, 232-260.
Weinstein, E. A. veDeutschberger, P. (1963).“Some Dimensions of Altercasting”,Sociometry, 26,
454–466.
Wickham, K. ve Walther, J. B. (2007). “Perceived Behaviors of Emergent and Assigned
Leadersin Virtual Groups”, International Journal of E-Collaboration, 3(1), 1-17.
Wilkinson, N.T. (2011).“A Phenomenological Study of the Perception of the Impact of
Impression Management Behavior and PoliticalPractices on the Advancement of Women
ın Finance”, Capella University

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com