You are here

AHMED CÂHİDÎ VE DÎVÂNI

AHMED CAHIDI AND HIS DIVAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This world is a grinder which one day can grind you The wheel of time of the grinder of the world turns quickly. It is an important duty to recognize the sufi poets who are fall behind between this quikness from historical aspect; but as a literary and serve consciousness aspect these poets are so ahead than us. Even if not a peak poet, Ahmed Cahidi who writes poems with pseudonym Cahidi in Divan literature is a person who regularly attend within the peoples and therefore he is one of our important sufi (mutasavvıf) poets. There are different kind of studies as boks, thesis and papers on Ahmed Cahidi and his sufistic Works. But his divan not published yet. Because of limited number of poems in designated references in some researchers maybe occurred the idea that this divan not volumnious and therefore this idea hampered some researchers to make academic studies on his divan. The not printed transcripts of this divan was investigated and prepared for publishing as a criticized text by me. In this paper we think to share the essential part of our work with academic world; we will write shortly here the life of this poet, also we will give some informations about content of his poems and exemples from his poems.
Abstract (Original Language): 
Bir degirmendir bu dünya ögütür birgün seni Dünya degirmeninin zaman çarkı çabuk dönüyor. Bu hız arasında tarihî olarak geride kalan fakat hem edebî hem de kulluk suuru bakımından bizden daha ileride olan mutasavvıf sairleri tanımak önemli bir vazifedir. Zirve bir sair olmasa da halkla devamlı iç içe olan, Divan Edebiyâtında “Câhidî” mahlası ile siirler yazan Ahmed Câhidî önemli mutasavvıf sairlerimizden biridir. Ahmed Câhidî ve tasavvufî eserleriyle ilgili kitap, tez ve makale seklinde çesitli çalısmalar yapılmıstır. Fakat divanı henüz yayımlanmamıstır. Kaynaklarda siir sayısının az gösterilmesi belki de hacimli olmadıgı düsüncesiyle bu divan üzerine akademik çalısmalar yapılmasına engel olmustur. Matbu olmayan divanın nüshaları incelenerek tarafımdan tenkitli metin hâlinde yayına hazırlanmıstır. Kitap olarak yayımlanması zaman alacagı düsüncesiyle eserin önemli kısımları bu makalede ilim âlemiyle paylasılacak; sairin hayatı, siirlerinin içerigi ve siirlerinden örnekler verilecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ahmed Câhidî, Dîvân, Süleymâniye Kütüphanesi Ussâkiye Tekkesi Bölümü, No: 245.
Altuner, Nuran, “Câhidî Ahmed Efendi”, Tasavvuf: lmî ve Akademik Arastırma Dergisi, Yıl:
2, S. 6, Ankara, 2001, S. 159-176.
Aydemir, Yasar ve Çeltik, Halil, "Redife Farklı Bir Bakıs: Çift/Çapraz Redifle Yazılmıs Tek
Kafiyeli Siirler", Bilig, S. 33, Bahar, 2005, s. 167-188.
Azamat, Nihat, “Câhidî” T.D.V. slam Ansiklopedisi, C. 7, stanbul, 1993, s.16.
Bayrı, M. Halit, “Câhidî”, Türk Folklor Arastırmaları Dergisi, C. 3, Subat, 1954, s.375-376.
Canım, Rıdvan, Edirne Sairleri, Ankara, 1995.
Cengiz, Halil Erdogan, “Divan Siirinde Musammatlar”, Türk Dili Türk Siiri Özel Sayısı II
(Divan Siiri), Sayı: 415-416-417 / Temmuz-Agustos-Eylül, 1986, s. 295-312.
Coskun, Serife Saygın, Ahmed Câhidî ve Kitâbu’n-Nasiha Adlı Eseri, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi., Çanakkale, 2005.
Çamlıca, Orhan, Ahmed Câhidî’nin Nasihatnâme Ve Tevhid- Zât Adlı Risalelerinin Tahlili,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 2006.
Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Siir Bilgisi, 6. Baskı, Ankara, 2000.
Er, Hamit, Ahmed Câhidî Efendi Nasihatnamesi, Çanakkale, 2010.
Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarîkatlar, stanbul, 1997.
Erdogan, Kenan, “Bosnalı Hasan Kâimî ve Divanı’nın Manisa Nüshası, Hacı Bektas Veli
Arastırma Dergisi, S.31, Ankara, Güz, 2004, s. 257-269.
Eren, Ramazan, Çanakkale ve Kilitü’l-Bahir Köyümüzün Sultanı: Ahmed Câhidî Efendi,
stanbul, 1985.
Ergun, Sadettin Nüzhet, Türk Sairleri, C. 2, stanbul, 1936.
pekten, Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Sekilleri ve Aruz, stanbul, 1994, s. 276- 340.
sen, Mustafa ve Macit, Muhsin, Türk Edebiyatında Tevhidler, Ankara, 1992.
Kızıler, Hamdi, Ahmed Câhidî Efendi ve Tasavvuf Anlayısı, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2004.
Kızıler, Hamdi, Ahmed Câhidî Efendi ve Tasavvuf Felsefesi, stanbul, 2006.
Kızıler, Hamdi, “Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz Ve Hac” badetlerine Dair Bazı
Bâtınî Yorumları”, Tasavvuf: lmî ve Akademik Arastırma Dergisi, Yıl: 7, S. 17,
Ankara, 2006, s. 151-159.
Kurnaz, Cemâl, Münâcât Antolojisi, Ankara, 1992.
Kurtoglu, Orhan, “Divan Siirinde Mahlas Degistiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan
Sairler”, Bilig, Yaz / 2006, S. 38, s. 71-91.
Mehmed Nâil Tuman, (Haz. Cemâl Kurnaz ve Mustafa Tatcı), Tuhfe-i Nailî, C. 1, Ankara,
2001, s.146.
Sadık Vicdani, (Haz.: rfan Gündüz), Tarîkatler ve Silsileleri (Tomâr-ı Turûk-u Aliyye:
Melâmiyye, Kâdiriyye, Halvetiyye, Sûfî ve Tasavvuf), stanbul, 1995.
Simsek, Selami, “Avrupa le Asya Arasında Önemli Bir Geçis Noktası Gelibolu’da Tarîkatlar
Ve Tekkeler”, Türkiyat Arastırmaları Dergisi, S. 22, Konya, Güz, 2007, s. 251-310.
Uludag, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlügü, stanbul, 1996.
Yeniterzi, Emine, Divan Siirinde Na’t, Ankara, 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com