You are here

TİMURLENK’İN LİDERLiK TARZLARI VE YÖNETiM ANLAYIŞININ DEĞERLENDİRİLMESi

THE EVALUATION OF TAMERLANE’S LEADERSHIP STYLES AND MANAGEMENT PERSPECTIVE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this current study, firstly, the concept of leadership is discussed. Secondly, Tamerlane’s early life is detailed. Thirdly, Tamerlane’s leadership styles and management perspective are evaluated. Thanks to this, Tamerlane’s place in history and his significance can be better understood. In addition, a broad review of the literature has been conducted, and the necessary comprehensive evaluations have been carried out by using related texts. Thus, it has been revealed that Tamerlane had the following styles: ethical leadership style, authoritarian leadership style, democratic leadership style, visionary leadership style and strategic leadership style as a result. Furthermore, strategic and tactical view of Tamerlane and the use of reward power are outlined accordingly. Ultimately, it is emerged that Tamerlane was a person who could use leadership styles in a proper way, a competent user of management science, superior strategist and tactician as well. This study sets out to reflect the basic concept of Tamerlane’s leadership and management perspective and therefore can be consulted as a guide.
Abstract (Original Language): 
Çalısmada ilk olarak liderlik kavramı ele alınmıstır. kinci olarak ise, Timurlenk’in yasamından bahsedilmistir. Üçüncü olarak ise, Timurlenk’in liderlik tarzları ve yönetim anlayısı degerlendirilmistir. Bu sayede, Timurlenk’in tarihteki yeri ve önemi daha iyi anlasılmıs olacaktır. Çalısma için öncelikle genis bir literatür incelemesi yapılmıs ve ilgili metinlerden yararlanılarak degerlendirmeler yapılmıstır. Netice itibarıyla, Timurlenk’in etik liderlik tarzı, otoriter liderlik tarzı, demokratik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve stratejik liderlik tarzına sahip oldugu ortaya konulmustur. Buna ilave olarak Timurlenk’in stratejist ve taktisyen yönü ile ödüllendirme gücünü nasıl kullandıgına iliskin degerlendirmeler de ifade edilmistir. Nihayetinde Timurlenk, liderlik tarzlarını uygun biçimde kullanabilen bir kisi, üstün bir stratejist ve taktisyen, yönetim bilimini de iyi kullanabilen bir kisidir. Bu çalısmanın Timurlenk’in liderlik ve yönetim anlayısını yansıtan temel bir rehber görevi görmesi umut edilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Agoston, G. and Masters, B. (2009). Encyclopedia of The Ottoman Empire. USA:
Infobase Publishing.
Aka, . (2010). Timurlular Devleti Tarihi. Ankara: Berikan Yayınevi.
Barthold, W. (Çeviren: Prof. Dr. smail Aka) (1997). Ulug Beg ve Zamanı, Ankara:
Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Barutçugil, ., (2004). Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi. 2. Baskı. stanbul:
Kariyer Yayıncılık.
Bloch, S. and Whiteley, P. (Çeviren: Ümit Sensoy) (2007). Kusursuz Liderlik: Liderlik
Yeteneklerinizi Gelistirme Kılavuzu. stanbul: Optimist Yayınları.
Boal, K.B. and Hooijberg, R. (2001). “Strategic Leadership Research: Moving On”.
Leadership Quarterly. 11(4): 515-549.
Cosan, L. (2009). 16. Yüzyılda Almanların Türklerden Korunmak çin Yazdıgı Dualar.
1. Baskı. stanbul: Yeditepe Yayınevi.
Çelik, C. and Sünbül, Ö. (2008). Liderlik Algılamalarında Egitim ve Cinsiyet Faktörü:
Mersin linde Bir Alan Arastırması. Süleyman Demirel ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
Dergisi. 13(3): 49-66.
Daft, R. (2008). Management. Eighth Edition. USA: Thomson South-Western.
Demir, N. (2007). Örgüt Kültürü ve Strateji Uyumu. Öneri Dergisi. 7(27): 187-192.
Dogan, B. (2007). “Stratejik Yönetim Alanında Vizyon Kavramının çerigi Üzerine Bir
Çalısma”. Öneri Dergisi. 7(27): 37-47.
Efil, . (1998). sletmelerde Yönetim ve Organizasyon. 5. Baskı. Bursa: Vipas Yayınları.
Eraslan, K. (2010). Hâce Ahmed Yesevi ve Emir Timur Hakkında Bir Belge. Hacettepe
Üniversitesi Türkiyat Arastırmaları Dergisi. Bahar. 12: 353-438.
Eren, E. (2008). Örgütsel Davranıs ve Yönetim Psikolojisi. 11. Baskı. stanbul: Beta
Yayınevi.
Erkut, H. (2009). Yönetim’in Kanatları: Stratejik Yönetimin Temelleri. 1. Baskı.
stanbul: Yalın Yayıncılık.
Goethals, G.R., Sorenson, G.J. and Burns, J.M. (2004). Encyclopedia of Leadership.
Volume I. USA: Sage Publications.
Göktas Kaya, L. (2009). Timurluların slam Maden Sanatına Katkıları. Bilig. Kıs. 48:
53-74.
Güney, S. (2011). Örgütsel Davranıs. 1.Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
Gürüz, D. and Gürel, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon: Bireyden Örgüte, Fikirden
Eyleme, 2.Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
Helms, M.M. (2006), Encyclopedia of Management, Fifth Edition, Thomson Gale,
USA.
Huff, A.S., Floyd, S.W., Sherman, H.D. and Terjesen,S. (2009). Strategic Management:
Logic and Action. USA: John Wiley & Sons.
Kocaoglu, A.B. (2011). Timur’un Prensipleri: Timurlenk. 1. Baskı. stanbul: lgi Kültür
Sanat Yayıncılık.
Nicolle, D. and McBride, A. (2000). The Age of Tamerlane. Men-At-Arms Series. UK:
Osprey Publishing.
Özdemir, E. (2003). Liderlik ve Etik. Uludag Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesi Dergisi. 22(2): 151-168.
Özkalp, E. and Kırel, Ç. (2010). Örgütsel Davranıs. 4. Baskı. Bursa: Ekin Basım Yayın.
Pride, W.M., Hughes, R.J. and Kapoor, J.R. (2012). Business. Eleventh Edition. USA:
South-Western Cengage Learning.
Roux, J.P. (2002). (Çeviren: Aykut Kazancıgil). Türklerin ve Mogolların Eski Dini. 1.
Baskı. stanbul: Kabalcı Yayınevi.
Roux, J.P. (2006). (Çeviren: Lale Arslan). Orta Asya: Tarih ve Uygarlık. 2.Baskı.
stanbul: Kabalcı Yayınevi.
Roux, J.P. (2008). (Çeviren: Aykut Kazancıgil ve Lale Arslan-Özcan). Türklerin Tarihi:
Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl. 5. Baskı. stanbul: Kabalcı Yayınevi.
Rowe, W.G. and Guerrero, L. (2011). Cases In Leadership. Second Edition. USA: Sage
Publications.
Serinkan, C. (2005). “sletmelerde Liderlik Tarzları ve Toplam Kalite Yönetimi
liskisi”. Yönetim/stanbul Üniversitesi sletme Fakültesi sletme ktisadı Enstitüsü Dergisi.
16(50): 86-103.
Serinkan, C., (Ed.), (2008). Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklasımlar.
1.Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
Sinha, J.B.P. (2008). Culture and Organizational Behaviour. First Edition. India: Sage
Publications.
Sümer, F. (1999). Türk Devletleri Tarihinde Sahıs Adları I. stanbul: Türk Dünyası
Arastırmaları Vakfı.
Thepot, J. (2008). Leadership Styles and Organization: a Formal Analysis. Sciences de
Gestion. 65: 287-306.
Togan, Z.V. (1972). Emir Timur’un Soyuna Dâir Bir Arastırma. (Çeviren: smail Aka).
stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi. 26: 75-84.
Ülgen, H. and Mirze, S.K. (2007). sletmelerde Stratejik Yönetim. 4. Baskı. stanbul:
Arıkan Basım Yayın.
Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations. Seventh Edition. New Jersey: Pearson
Education.
Yüksel, M.S. (2004). Arap Kaynaklarında Timur. Bilig. 31: 85-126.
Yüksel, M.S. (2008). Arap Kaynaklarına Göre Timur ve Din. Tarih ncelemeleri
Dergisi. Temmuz, 23(1): 239-258.
Zel, U. (2006). Kisilik ve Liderlik. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
Wulf, K. (2012). Ethics and Compliance Programs in Multinational Organizations.
Germany: Springer Gabler.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com