You are here

OSMANLI- HACI BEKTAŞ VELİ İLİŞKİSİ VEYA “AK BÖRK” MESELESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the main issues debated today is whether a well-kown Sufi leader, Haji Bektash Veli, met with the Ottoman sultans Osman or Orhan Gazi, whether these sultans attended his order, the Janissaries as palace troops had any ties with his Sufi order. In this context, an important question is whether or not the Janissaries wear the “akbörk”, a Bektashi symbol with a permission from the Hajı Bektash Veli. The Ottoman cronicles advance two different claims. In the first group including Oruç Bey, Kemal, Anonimous History and Neşrî argue for the existence of a ties between the Ottoman Sultan (Osman or Orhan Gazi) and the Haji Bektash Veli. The other group of historians including Aşıkpaşazede, Kemalpaşazade, Hadidi and Lutfi Paşa reject the presence of such a connection between the two.
Abstract (Original Language): 
Osmanlılar’ın tartışılan meselelerinden biri de Osmanlı Sultanları Osman veya Orhan Gazi’nin meşhur mutasavvıf Hacı Bektaş Velî ile bir araya gelip gelmediği ve Kapıkulu askerleri Yeniçeriler’in bu sûfî tarikat ile bağı olup olmadığıdır. Bu bağlamda, önemli bir mesele de Yeniçeriler’in Bektaşî sembolü olan “ak-börk”ü Hacı Bektaş Velî’nin izni ile giyip giymediğidir. Bu hususta iki farklı görüş vardır: Birinci grup, Oruç Bey, Kemal, Anonim Tarih ve Neşrî, Osmanlı sultanları Osman veya Orhan Gazi’nin Hacı Bektaş Velî arasında bir bağın olduğunu ileri sürerler. Diğer grup tarihçiler Âşıkpaşazâde, Kemalpaşazâde, Hadîdî ve Lütfi Paşa böyle bir bağın varlığını kabul etmezler.

REFERENCES

References: 

ANONİM, Tevârih-i Âl-i Osman, Gıese neşr. Haz. Nihat Azamat, İstanbul 1992
AŞIKPAŞAZÂDE,Tevârih-i Âli Osman, N.Atsız, Osmanlı Tarihleri-I, İstanbul 1949
GELİBOLULU ALİ, Kitâbü’t- Târih-i Künhü’l-Ahbar, C.I, Kısım I, Haz.İ.Hakkı Çuhadar
vd, Kayseri 1997
HADİDÎ, Tevârih-i Âl-i Osman (1299-1523), Haz. Necdet Öztürk, İstanbul 1991
HOCA SADETTİN, Tacü’ t-Tevârih, C.IV, Haz.İsmet Parmaksızoğlu, Ankara 1992
İBN-İ KEMAL, Tevârih-i Âl-i Osman, II.Defter, Yay.Şerafettin Turan, Ankara 1991
KARADENİZ, H.Basri “ Osmanlı Devleti’nin Beylikleri İlhak Siyaseti ve Dulkadirli
Beyliği’nin İlhakı”, Türkler, C.IX
KEMAL, Selâtinname (1299-1490), Haz. Necdet Öztürk, Ankara 2001
LÜTFİ PAŞA, Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Haz. K.Atik, Ankara 2001
PEÇEVÎ İBRAHİM, Peçevi Tarihi, C.I,Haz. B.Sıtkı Baykal, Ankara 1992
MELIKOFF, Iréne “ İlk Osmanlı Sultanları ve Bektaşîler ”, Osmanlı, C.IV
NEŞRÎ,Kitâb-ı Cihan-nüma, C.I,, Yay.M.A.Köymen- F.R.Unat, Ankara 1987
OCAK, A.Yaşar ,Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler ( 15-17. Yüzyıllar),
İstanbul 1999
OCAK, A.Yaşar, “Bektaşîlik”, DİY.İA, C.V
ORUÇ BEY, Oruç Bey Tarihi, Haz. N.Atsız, İstanbul 1972
SÜMER, Faruk, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü,
Ankara 1992
ŞAHİN, İ.-EMECEN F., II.Bayezid Dönemine Ait 906 / 1501 Tarihli AhkâmDefteri,
İstanbul 1994,
ŞAHİN, İlhan, “Hacım (Hacı Bektaş) Köyü’nün Sosyal ve Demografik Tarihi (1485-1584),
Osmanlı Araştırmaları, C.IV, İstanbul 1986
UZUNÇARŞILI, İ.Hakkı, “ Bayezid II”, İA, C.II

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com