You are here

Lojistik Regresyon Analizi ile Kanser Hastalığına Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Determining the Risk Factors Causing Cancer with Logistic Regression Analysis

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.17093/alphanumeric.277744
Abstract (2. Language): 
The number of cancer patients is gradually increasing, and the main cause of this disease is believed widely to be genetic. However, the mere cause of this disease is not genetic. The purpose of this study was to determine the influence of such factors as individuals’ demographic backgrounds, their dietary habits and their environments and living conditions on the risk of getting cancer. For this purpose, a questionnaire made up of Likert-type questions was developed to determine individuals’ dietary habits and their environments and living conditions. The questionnaire was applied to a research sample of 1000 individuals selected among healthy individuals and those diagnosed as cancer. For the analysis of the data collected, binary logistic regression analysis was conducted to examine the effects of the variables in question on cancer.
Abstract (Original Language): 
Kanser hastalarının sayısı gün geçtikçe artmakta ve bu hastalığın çıkış noktasının yaygın bir biçimde genetik olduğuna inanılmaktadır. Ancak hastalığın ortaya çıkışının tek nedeni genetik değildir. Bu çalışmanın amacı kişilerin demografik niteliklerinin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının ve içinde bulundukları çevre ve yaşam koşullarının birlikte kansere yakalanma riski üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bunun için kişilerin demografik özellikleriyle birlikte beslenme alışkanlıklarını ve çevre ve yaşam koşullarını belirleyen, likert tipi sorulardan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Bu anket kanser hastası olan bireyler ve sağlıklı bireyler arasından seçilen 1000 kişilik bir örneklem üzerine uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde binary lojistik regresyon analizi kullanılmış ve söz konusu değişkenlerin kansere yakalanma üzerindeki etkileri belirlenmiştir.
205
222

REFERENCES

References: 

Alpar, C.R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara.
Aslan F.E. ve Gürkan A. (2007). Kadınlarda Meme Kanseri Risk Düzeyi. Meme Sağlığı Dergisi, 3(2): 63-68.
Atıcı, E. (2007). Tıp Tarihinde Kanser ve Lösemi. Türk Onkoloji Dergisi, 22(4): 197-204.
Bewick, V., Cheek, L. ve Ball, J. (2005). Statistics review 14: Logistic regression. Crit Care, 9(1): 112-118.
Can, G. (2014). Onkoloji hemşireliği. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Çetin, A. (2013). Kanser Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar. Bitirme Ödevi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.(http://pharmacy.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/bitirmeler/Abdul...) (erişim tarihi: 2 Eylül 2016)
Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3): 1397-1407.
Ekmekçi, A., Konaç, E. ve Önen, H.İ. (2008). Gen Polimorfizmi ve Kansere Yatkınlık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(3): 282-295.
Güran, Ş. (2005). Kanserden Korunma. Gülhane Tıp Dergisi, 47: 324-326.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B., Anderson, R.E. ve Tatham, R.L. (2006). Multi¬variate Data Analysis. Prentice-Hall. New Jersey.
Hosmer, D.W. ve Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression, John Wiley&Sons Inc. USA.
IARC, (2008). Dünya Kanser Raporu 2008. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu. (Editörler: Boyle, P. ve Levin, B.) Lyon. (http://kanser.gov.tr/Dosya/Kitaplar/dunyaraporu2008.pdf) (erişim tarihi: 24 Ekim 2016)
Karabağ, T. (2010). Türkiye’nin Kanser Haritası. NTV Sağlık Haberleri. (http://www.ntv.com.tr/saglik/turkiyenin-kanser-haritasi,ctv1d5Oay0Gw5bf4...) (erişim tarihi: 24 Ekim 2016)
Karakayalı, F.Y., Ekici, Y., Sevmiş Ş., Pehlivan, S., Arat Z ve Moray G. (2007). Meme Kanseri için Risk Belirlenmesinde Gail Modeli. Ulusal Cerrahi Dergisi, 23(4): 129-135.
Kızılbey, K. ve Akdeste, Z.M. (2013). Melanoma Cancer. Sigma, 31: 555-569.
Kutluk, T. ve Kars A. (2001). Kanser Konusunda Genel Bilgiler. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser ve Savaş Daire Başkanlığı (http://sbv.saglik.gov.tr/Ekutuphaane/kitaplar/kanser.pdf) (erişim tarihi: 17 Haziran 2016)
Montgomery, D.C., Peck, E.A. ve Vining, G.G. (2001). Introduction to Linear Regression Analysis. John Wiley & Sons, Inc., New York.
Orhunbilge, N. (2010). Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler. İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
Orun, A. (2016). Türkiye Kanser Atlası. Sağlık Profesyoneli Olmayanlar için Kanserin Tanımı, Özellikleri ve Demografik Bilgileri. (https://b48f01af91846c73e3d3-eb25e08b55e1a3c06f0688706b1224ff.ssl.cf2.ra... 11e6-83e9-487d3628508d/e_book/6f74246c-3f82-11e6-8d45-1eb37ca6d6b2/preview_pdf/Turkiye_Kanser_Atlasi-Saglik_profesyoneli_olmayanlar_icin_kanserin_tanimi-ozellikleri_ve_demografik_bilgileri93be9178e2ee0c58d341141b623e838c80cc97dc.pdf) (erişim tarihi: 31 Ağustos 2016)
Özkan, Ç. ve Çelik, İ. (2009). Beslenme ve Kanser. Akad Geriatri, 1: 132-138.
Özkan, S. (2015). Stres Kanser Sürecini Hızlandırıyor. (http://www.trthaber.com/haber/saglık/stres-kanser-surecini-hızlandırıyor-165982.html) (erişim tarihi: 17 Haziran 2016)
Özlü, T. ve Bülbül, Y. (2005). Smoking and Lung Cancer. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 53(2): 200-209.
Şamkar, Yıldırım & Delibaş Lojistik Regresyon Analizi ile Kanser Hastalığına Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 221
Alphanumeric Journal
Volume 4, Issue 2, 2016
Öztürk, B., Çoşkun, U., Yaman, E., Kaya, A.O., Yıldız, R., Benekli, M. ve Büyükberber, S. (2009). Oral Kavite Kanserlerinde Risk Faktörleri, Premaling Lezyonlar ve Kemoprevensiyon. Uluslar arası Hematoloji Onkoloji Dergisi, 9(2): 117-126.
Pampel,F.C. (2000). Logistic Regression: A Primer. Sage Publishing. USA.
Peng, C.Y.J. ve So, T.S.H. (2002). Logistic Regression Analysis and Reporting: A primer. Teaching articles. Understanding Statistics 1(1): 31-70.
Sağlık Bakanlığı, (2012). Dünya ve Türkiye’de Kanser. Basın Duyuruları. (http://saglik.gov.tr/TR/belge/1-15486/dunya-ve-turkiyede-kanser-02042012...) (erişim tarihi: 24 Ekim 2016)
Sağlık Bakanlığı, (2014). Türkiye Kanser İstatistikleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (Editörler: Gültekin, M. ve Boztaş, G) Ankara (http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/2009kanseraporu-1.pdf) (erişim tarihi: 24 Ekim 2016)
Sağlık Bakanlığı, (2015). Türkiye Kanser İstatistikleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (Editörler: Şencan, İ. ve Keskinkılıç, B.) Ankara. (http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/ANA_rapor_2012sooonn.pdf) (erişim tarihi: 24 Ekim 2016)
Sağlık Bakanlığı, (2016). Türkiye Kanser İstatistikleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (Editörler: Şencan, İ. ve İnce, G.N.) Ankara. (http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/ANA_rapor_2013v01_2.pdf) (erişim tarihi: 24 Ekim 2016)
Sharma, S., (1996). Applied Multivariate Techniques. John Wiley&Sons, Inc. Canada.
Şentürk, E., (2011). Mutluluk Düzeyinin Sosyo-Demografik Özelliklerle Lojistik Regresyon Analizi Aracılığıyla İncelenmesi ve Türkiye için Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Topu, Z., Ülger, F. ve Numanoğlu N. (2004). Ailesel Kanser Hikâyesi ve Akciğer Kanseri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 52(2): 130-136.
TÜİK, (2013). Ölüm Nedeni İstatistikleri. (http:///www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri,do?id=16162) (erişim tarihi: 17 Haziran 2016)
Yokuş, B. ve Çakır, D.Ü. (2012). Kanser Biyokimyası. Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 1(2): 7-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com