You are here

Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği

Determining Factors Affecting Students Success in Econometrics Department in A Turkish University: A Manisa Celal Bayar University Example

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.17093/alphanumeric.328302

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Increasing the success levels of university students and ensuring that they are trained as qualified individuals are a driving factor for the countried economic and social developments. In the latest literature review, it is reported that many academic studies for this purpose are performed by factor analysis but no studies have been done to determine the factors affecting the success of the students studying in the Department of Econometrics. In this study, Manisa Celal Bayar University Faculty of Economics and Administrative Sciences in the period of 2015-2016 academic year, a questionnaire consisting of 54 questions was given to 210 university students from Department of Econometrics. As a result of the factor analysis, 8 factors were found to affect students achievements in this study. These factors explain 65% of the variance.
Abstract (Original Language): 
Üniversite öğrencilerinin başarı düzeylerini yükseltmek ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ülke ekonomisi ve toplumsal gelişmenin itici gücüdür. Yapılan literatür taramasında bu amaca yönelik bir çok akademik çalışmanın faktör analizi yöntemiyle yapıldığı fakat Ekonometri Bölümü’nde okuyan öğrencilerin başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmada Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Ekonometri Bölümü’nde okuyan öğrencilerden 210’una 54 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda öğrencilerin başarılarına etki eden 8 faktör bulunmuştur. Bulunan bu faktörler varyansın % 65’ini açıklamaktadır.

REFERENCES

References: 

Atan, M., Göksel, A., & Karpat, G. (2002). Üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen faktörlerin
çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile tespiti. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26.
Demir, İ., Kilic, S., & Depren, O. (2009). Factors Affecting Turkish Students' Achievement in
Mathematics. Online Submission, 6(6).
Gavcar, E., Ülkü, M., & Ekmekçi, S. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etki Eden Bazı
Faktörlerin Araştırılması (Muğla Üniversitesi İİBF Örneği). Sosyal Ve Beşeri Bilimler
Araştırmaları Dergisi, 1(5).
Gökalp, M. (2006). Üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen faktörler. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 72-81.
Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Hair J.F., Black W.C, Babin B.J., & Anderson R.E. (1998). Multivariate Data Analysis, Prentice Hall,
365.
Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (1998). Principal components. Applied multivariate statistical
analysis, 6, 430-481.
Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın
Dağıtım.
Keser, İ., & Sarıbay, E. (2011). İzmir’deki Özel ve Devlet Üniversitelerindeki Öğrencilerin Başarılarını
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları
Dergisi, 1(18).
Muilenburg, L. Y., & Berge, Z. L. (2005). Student barriers to online learning: A factor analytic study.
Distance education, 26(1), 29-48.
Muse, H. E. (2003). The web-based community college student: An examination of factors that lead
to success and risk. The Internet and Higher Education, 6(3), 241-261.
Norhidayah A, Kamaruzaman J., Syukriah A., Najah M., Azni S. and Andin S. (2009). The Factors
Influencing Students’ Performance at Universiti Teknologi MARA Kedah, Malaysia.
Management Science and Engineering 3(4), 81-90
Özer, H., & Sarı, A. (2013). Kovaryans Analizi Modelleriyle Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İibf Öğrencileri İçin Bir Uygulama.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 105-126.
Şeker, R., Çınar, D., & Özkaya, A. (2004). Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı düzeyine
etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.
Keskin, İncekırık Determining Factors Affecting Students Success in Econometrics Department in A Turkish University: A
Manisa Celal Bayar University Example
228
Alphanumeric Journal
Volume 5, Issue 2, 2017
Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz, Hacettepe Taş. Yayınları, Ankara,
107-211.
Tatlıdil, H. (2002). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Ziraat Matbaacılık, Ankara, 329-
332.
Turanli, M., Cengiz, D. T., & Bozkir, Ö. (2012). Faktör Analizi İle Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Başarı
Durumuna Göre İllerin Sıralanması. Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, (17), 45-68.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com