You are here

Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Kişi Başına GSYİH Arasındaki İlişkiye Yönelik Türkiye’den Kanıt

The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP per Capita: A Revisit of the Evidence from Turkey

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.17093/alphanumeric.353957
Abstract (2. Language): 
In this study, the relationship between total energy consumption and carbon dioxide (CO2) emissions is measured in the Environmental Kuznets Curve (EKC) framework. Based on the data in Turkey between the years of 1960-2015, the relationship is analyzed for long term through ARDL-bounds test. In this context, CO2 emissions, gross domestic product per capita, total energy consumption and some other related variables such as capital, labor, openness and population are considered. In the long-run equilibrium CO2 emissions and energy use appear to be both output elastic where the results indicate that output is a significant determinant of emissions and energy use. In accordance with these results of the inverted U-shaped relationships of both emissions–income and energy consumption–income imply that both environmental damage and energy consumption firstly increase with income, then stabilize, and eventually decline. Various policy recommendations about the estimated income elasticity of carbon emissions and energy consumption are presented with additional analyses of adverse effects. The overall results indicates that EKC is valid, besides, energy conservation policies and controlling CO2 emissions, are likely to have adverse effect on the real output growth of Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada enerji tüketimi ve karbon dioksit (CO2) emisyonları arasındaki ilişki Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) çerçevesinde ölçülmüştür. İlişki ARDL-sınır testi aracılığıyla Türkiye 1960-2015 verileri için uzun dönemli olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda CO2 emisyonları, kişi başı gayri safi yurt içi hasıla ve toplam enerji tüketiminin yanında sermaye, işgücü, ticari açıklık ve popülasyon gibi başka değişkenlere de yer verilmiştir. Uzun dönem dengesinde CO2 emisyonlarının ve enerji kullanımının çıktıya göre elastik olduğu görülmektedir. Sonuçlar çıktının enerji kullanımı ve emisyon için anlamlı bir belirleyici olduğunu göstermektedir. Emisyon-çıktı ve enerji tüketimi-çıktı arasındaki ters-U biçimindeki ilişkiye ait bulgular çevresel bozulmanın ve enerji tüketiminin çıktı ile birlikte arttıktan sonra azalmaya başladığına işaret etmektedir. Karbon emisyonlarının ve enerji tüketiminin gelire göre tahmin edilen esneklikleri ve ilave olarak bu değişkenler arasındaki ters yönlü etkileşim için çeşitli politika önerileri sunulmuştur. Tüm sonuçlar Türkiye için ÇKE’nin geçerli olduğuna ve enerjiyi koruma politikalarının yanında CO2 emisyonlarını kontrol altında tutmanın da büyüme üzerinde ters yönlü etkisinin olduğuna işaret etmektedir.
353
368

REFERENCES

References: 

Akın, C. S. (2014). Kurumsal Kalitenin Çevre Üzerine Olan Etkileri: Brics Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama,
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-8.
Akyıldız, B. (2008). Çevresel Etkinlik Analizi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı, (Doktora Tezi, DEÜ Sosyal
Bilimleri Enstitüsü).
Altinay, G., & Karagöl, E., (2004). Structural Break, Unit Root, and the Causality between Energy
Consumption and GDP in Turkey, Energy Economics, 26(6), 985-994.
Andreoni, J., &Levinson, A., (2001). The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve,
Journal of Public Economics, 80(2), 269-286.
Ang, J.B., (2007). CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France, Energy Policy, 35(10),
4772-4778.
Ang, J.B., (2008). Economic Development, Pollutant Emissions and Energy Consumption in Malaysia,
Journal of Policy Modelling, 30(2), 271-278.
Arı, A., & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi, Yönetim ve
Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 37-47.
Artan, S., Hayaloğlu, P., & Seyhan, B. (2015). Türkiye’de Çevre Kirliliği, Dışa Açıklık Ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 308-325.
Aslan, F. (2010). İktisadi Büyümenin Ekolojik Sınırları ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Y.L. Tezi, Ankara.
Aytun, C. (2014a). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Panel Veri Analizi, Akademik Bakış Dergisi, 44(1).
Aytun, C. (2014b). Gelişen Ekonomilerde Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme Ve Eğitim
Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi, International Journal of Social Science, 27, 339-352.
Başar, S. & Temurlenk, M. S. (2007). Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir
Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1).
Bo, S., (2011), A literatüre Survey on Environmental Kuznets Curve, Energy Procedia, 5, 1322-1325.
Borghesi, S., (1999). The Environmental Kuznets Curve: A Survey of the Literature, FEEM Working
Paper, 85-99
Bozkurt, C. & Okumuş, İ. (2015). Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Serbestleşme
ve Nüfus Yoğunluğunun CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme
Analizi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32).
Çınar, S., Yılmazer M. & Fazlılar T.A. (2012). Kirlilik Yaratan Sektörlerin Ticareti Ve Çevre: Gelişmiş Ve
Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13, 212-216.
Dam, M.M., Karakaya, E. & Bulut, Ş. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Ve Türkiye: Ampirik Bir Analiz,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 85-95.
Beşer, Hızarcı Beşer The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP per Capita: A Revisit of the
Evidence from Turkey
366
Alphanumeric Journal
Volume 5, Issue 3, 2017
Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H., & Wheeler, D.(2002). Confronting the Environmental Kuznets
Curve. Journal of Economic Perspectives, 16(1), 147-168.
Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: a Survey, Ecological Economics, 49(4),
431-455.
Dinda, S., Coondoo, D., & Pal, M. (2000). Air Quality and Economic Growth: An Empirical Study.
Ecological Economics, 34, 409-423.
Erataş, F. & Uysal, D. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımının Brict Ülkeleri Kapsamında
Değerlendirilmesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1).
Ergün, S. & Polat, M. A. (2015). OECD Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi,
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 45, 115-141.
Erol, E., Erataş, F. & Hayriye B. N. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Yükselen Piyasa
Ekonomilerindeki Geçerliliği: Panel Veri Analizi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, The
Journal of Academic Social Science,1(1), 400-415.
Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental Impacts of the North American Free Trade
Agreement, NBER. Working paper, 3914.
Gündüz, H. İ. (2014). Çevre Kirliliği İle Gelir Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Eşbütünleşme
Analizi Ve Hata Düzeltme Modeli, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 409-423.
Güllü,M., Acaroglu, H. & Beşer, M., (2017), Analysis of Environmental Kuznets Curve Hypothesis from
Human Development Index Perspective, European Congress on Economic Issues, Kocaeli,
Turkey.
Güriş, S. & Tuna, E. (2011). Çevresel Kuznets Eğrisi'nin Geçerliliğinin Panel Veri Modelleriyle Analizi,
Trakya University Journal of Social Science, 13(2).
Halicioglu, F. 2009. An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and
Foreign Trade in Turkey. Energy Policy, 37: 699-702.
Jobert, T, & Karanfil, F., (2007). Sectoral Energy Consumption by Source and Economic Growth in
Turkey, Energy Policy, 35(11), 5447-5456.
Karaca, C. (2012). Ekonomik Kalkınma Ve Çevre Kirliliği ilişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine
Ampirik Bir Analiz, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3).
Kaufmann, R. K., Davidsdottir, B., Garnham, S., & Pauly, P. (1998). The Determinants of Atmospheric
SO2 Concentrations: Reconsidering the Environmental Kuznets Curve, Ecological Economics,
25(2), 209-220.
Koçak, E. (2014). Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: ARDL Sınır Testi
Yaklaşımı, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 62-73.
Kremers, J.J., N.R. Ericson, & J.J. Dolado (1992). The Power of Cointegration Tests, Oxford Bulletin
of Economics and Statistics, 54, 325-347.
Lau, L.S., Choong, C.K. & Eng, Y.K., (2014). Investigation of the Environmental Kuznets Curve for
Carbon Emissions in Malaysia: Do Foreign Direct Investment and Trade Matter? Energy
Policy, 68, 490–497.
Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 Emissions, Electricity Consumption and Output in ASEAN,
Applied Energy, 87(6), 1858–1864.
Lebe, F. (2016). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi,
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 177-194.
Lise, W., & Montfort, K.V., (2007). Energy Consumption And GDP In Turkey: Is There A Co‐Integration
Relationship?, Energy Economics, 29(6), 1166-1178.
Magnani, E., (2000). The Environmental Kuznets Curve, Environmental Protection Policy and Income
Distribution. Ecological Economics, 32, 431-443.
Martinez-Z., I., & Bengochea-M.,A. (2004). Pooled Mean Group Estimation of an Environmental
Kuznets Curve for CO2, Economics Letters, 82(1), 121-126.
Nahman, A., & Antrobus, G., (2005). The Environmental Kuznets Curve: A Literature Survey, South
African Journal of Economics, 73(1), 105-120.
Öztürk, I., & A. Acaravcı (2010). Energy Consumption and CO2 Emissions Economic Growth in Turkey,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225.
Öztürk, I, 2010, A literature survey on energy–growth nexus, Energy Policy, 38(1), 340-349.
Panayotou, T. (1993). Empirical Tests and Policy Analysis of Development, ILO Technology and
Employment Programme Working Paper, WP238.
Beşer, Hızarcı Beşer Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Kişi Başına GSYİH Arasındaki İlişkiye Yönelik Türkiye’den Kanıt 367
Alphanumeric Journal
Volume 5, Issue 3, 2017
Pao, H.T. & Tsai, C.M. (2011). Modeling and forecasting the CO2 emissions, energy consumption,
and economic growth in Brazil, Energy, 36, 2450–2458.
Payne, J.E., (2010). A Survey of the Electricity Consumption-Growth Literature, Applied Energy, 87,
723-731.
Payne, J.E. (2010). Survey of the International Evidence on the Causal Relationship between Energy
Consumption and Growth, Journal of Economic Studies, 37(1), 53-95
Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J., (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level
Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16 (3), 289-326.
Saatçi, M., v& e Dumrul, Y. (2011). Çevre Kirliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets
Eğrisinin Türk Ekonomisi İçin Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Yöntemiyle Tahmini, Erciyes
Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 65-86.
Şahinöz, A., & Fotourehchi, Z. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş Ve Ayrıştırılmış Modellerle
Ampirik Bir Analiz, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1).
Sahli, I., & Rejeb, J. B. (2015). The Environmental Kuznets Curve and Corruption in the Mena Region,
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1648-1657.
Say, N.P., & Yücel, M. (2006). Energy consumption and CO2 emissions in Turkey: Empirical analysis
and future projection based on an economic growth, Energy Policy, 34(18), 3870-3876.
Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve
for Air Pollution Emissions?, Journal of Environmental Economics and management, 27(2),
147-162.
Shen, J., (2006). A Simultaneous Estimation of Environmental Kuznets Curve: Evidence from China.
China Economic Review, 17, 383-394.
Soytas, U. & Sari, R. (2003). Energy Consumption and GDP: Causality Relationship in G-7 Countries
and Emerging Markets, Energy Economics, 25(1), 33-37.
Soytas, U. & Sari, R. (2009). Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions:
Challenges Faced by a EU Candidate Member. Ecological Economics, 68: 1667-1675.
Soytas, U., Sari, R. & Ewing, B.T. (2007). Energy Consumption, Income and Carbon Emissions in the
United States. Ecological Economics, 62: 482-489.
Stagl, S., (1999), Delinking Economic Growth from Environmental Degradation? A Literature Survey
on the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, Working Paper Series of the Research Focus
Growth and Employment in Europe: Sustainability and Competitiveness, 6.
Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve, World development, 32(8),
1419-1439.
Stern, D.I., Common, M.S., & Barbier, E.B., (1996). Economic Growth and Environmental Degradation:
The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development, World Development, 24(7),
1151-1160.
Tokatlıoğlu, I. & Atan, M. (2007). Türkiye'de Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeyi Ve Gelir Dağılımı
Eşitsizliği: Kuznets Eğrisi Geçerli mi? Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 25-58.
Torras, M. & Boyce, J.K. (1998). Income, Inequality and Pollution: A Reassessment of the
Environmental Kuznets Curve, Ecological Economics, 25, 147-60.
Wang, S. S., Zhou, D. Q., Zhou, P., & Wang, Q. W. (2011). CO2 Emissions, Energy Consumption and
Economic Growth in China: A Panel Data Analysis, Energy Policy, 39(9), 4870–4875.
Zhang, X.P. & Cheng, X.M. (2009). Energy Consumption, Carbon Emissions and Economic Growth in
China. Ecological Economics, 68: 2706-2712.
World Development Indicators, World Bank, 2016.
World Development Indicators, World Bank, 2017.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com