You are here

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of Problem Solving Skills of Prospective Information Technologies Teachers in Terms of Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problem Statement: When we consider the impact of problem solving skills on the structure of the mind and the basic education program of information technology teachers, we can conclude that it is important to investigate the impact of problem solving skills on prospective teachers’ academic achievement in the process of making information technology education more efficient. Purpose ofthe Study: This study aimed to seek answers to the following questions. 1. Does the level of problem solving skills of prospective teachers who study in the department of computer and instruction technologies differentiate meaningfully inrespect to an age variable? 2. Does the level of problem solving skills of prospective teachers who study in the department of computer and teaching technologies differentiate meaningfully inrespect to a class variable? 3. Does the level of problem solving skills of prospective teachers who study in the department of computer and teaching technologies differentiate meaningfully inrespect to a gender variable? 4. Does the level of problem solving skills of prospective teachers who study in the department of computer and teaching technologies differentiate meaningfully inrespect to an academic achievement variable? Method(s): This research is a descriptive study for the problem solving skills evaluation of the students who study at Cukurova University Education Faculty, in the Department of Computer and Teaching Technologies, in respect to differences in the variables of “age, class, gender and academic achievement”. The sample consists of 171 prospective teachers of information technology who still study at Cukurova University Education Faculty, in the Department of Computer and Teaching Technologies. In the analysis of the data obtained from the research, reliability analysis testing and one-way variance analysis testing were performed and the frequency, the arithmetic average and the standard deviation of the data were examined. Findings and Discussions: According to the results of the analysis, there is no meaningful difference between the age ranges 17-20, 21-22, 23 and more. It was concluded that there is no meaningful differentiation between the groups which consist of the students of 1st, 2nd, 3rd, and 4th classes. It was also concluded that there is no meaningful differentiation between the groups in respect to gender. And it was concluded that there is no meaningful differentiation between the groups divided according to academic achievements. Conclusions and Recommendations: If the research had been held with the participants whose features are not so similar to each other, probably, we would have observed differentiations in the variables “age, class, gender and academic achievement”. As we mentioned before, problem solving has a crucial role in education and it has many effects on students’ academic achievements, maybe not directly but indirectly. To suggest; the studies in the field of education and problem solving skills should be given more importance. New scales should be developed to show the relationship between problem solving and academic achievement. The increasing number of studies about problem solving skills will result in more attention from education community and this will led to a shorter time toreach educational goals.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı; bilişim teknolojisiöğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi vesınıf, yaş, cinsiyet ve akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma Çukurova ÜniversitesiEğitim Fakültesi Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olan 171öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, güvenirlilik analizi, tek yönlü varyans analizi testi kullanılmış ve veriler frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmalara dayalı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bilişim teknolojileriöğretmen adaylarının problem çözme beceri düzeyleri ile akademik başarı, yaş,sınıf ve cinsiyet değişkenleri arasında bir ilişkinin olmadıı sonucu ortayaçıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Bingham, A. (1998). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Çev:
A.Ferhan Oğuzkan. MillîEğitim Basımevi. İstanbul.
Cüceloğlu, D. (1999). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çevik, D. (2011). MüzikÖğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Problem Çözme
Becerileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 1003-1012.
Dündar, S. (2009). ÜniversiteÖğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Problem Çözme Becerileri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 24(2), 139-150.
Heppner, P.P. & Krauskoph, C.J. (1987). The integration of personal problem solving
processes within counseling. The Counseling Psychologist. 15, 371-447.
Karabulut, E. ve Pulur, A. (2011) Gençlik Merkezlerine Üye Gençlerin Temsilcilerinin
Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması,
SpormetreBeden Eğitimi veSpor Bilimleri Dergisi, IX (2), 71-80.
Schreglmann & Doğruluk
148
Kılıç, A. ve Koç, M. (2003). Üniversiteöğrencilerinin problem çözme düzeylerinin mesleki
eğitimprogramları açısından karşılaştırılması. N.Ü. EğitimFakültesi Dergisi, 17, 1–17.
Kılıç, D. ve Samancı, O. (2005). İlköğretim okullarında okutulan sosyal bilgiler dersinde
problem çözme yönteminin kullanılışı. Kazım KarabekirEğitim Fakültesi Dergisi, 11,
100–112.
Olgun N., Öntürk Z., Karabacak Ü., Aslan F. ve Serbest Ş. (2010) HemşirelikÖğrencilerinin
Problem Çözme Becerileri: BirYıllık İzlem Sonuçları, Acıbadem Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Dergisi, 1(4), 188-194.
Şahin, N., Şahin, N.H. & Heppner, P.P. (1993). Psychometric properties of the problem
solving inventory in a group of Turkish university students, Cognitive Therapy and
Research, 17(4), 379-396.
Savaşır, I.ve Şahin, N.H (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme:Sık kullanılan
ölçekler, Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
Serin, O. (2004).Öğretmen adaylarının problem çözme becerisi ve ene yönelik tutum ile
başarıları arasındaki ilişki. XIII. UlusalEğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Türkiye.
http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/415.pdf,
Tümkaya, S. ve Aybek B. (2008). Üniversiteöğrencilerinin eleştirel düşünmeeğilimlerinin
sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 387-402.
Yalçın, B., Tetik, S. ve Açıkgöz A. (2010). Yüksekokulöğrencilerinin problem çözme
becerisi algıları ile kontrol odaı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma.
Organizasyon ve YönetimBilimleri Dergisi, 2(2), 19-27.
Yıldız, L.,Zırhlıoğlu, G., Yalçınkaya M. ve Güven Ş. (2011) BedenEğitimiÖğretmen
Adaylarının Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri, 7. Ulusal BedenEğitimi ve Spor
Öğrt. KongresiVAN/YYÜEğitimFakültesi Dergisi ÖzelSayısı, 18-36.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com