You are here

Bağlam Temelli Yaklaşım Hakkında Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulayabilme Düzeyleri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problem Statement: As known, from the academic year 2005-2006, education programs and courses have been developed on the basis of contextbased approach. Hence, it is targeted to facilitate students' understanding by the way of the new program and the issues become more contemporary and fun. By a context-based science instruction, students training as scientific literate individuals who can use their information are intended. In this context, the studies, which done at the primary education institutions that intended for the importance of the context-based approach and the acquiring the targeted skills by applications and to put forth science and technology teachers’ ideas about this approach, is thought to be a requirement. Purpose of the Study: The purpose of this study is to determine science and technology teachers’ views about context-based approach working in primary schools and applying levels in their classes. Method(s): In this study, the triangulation model, which can be used a combination of both quantitative and qualitative research technique, were used to obtain reliable and in-depth detailed data. Findings and Discussions: From the research data, teachers' views about Context-Based Approach have been identified as to provide awareness towards science, to gain the science process skills, to become literate in science and increase science literacy, to ensure the dominance of class, to provide learning, and to increase student willingness. With the examination of the data on the advantages of the context-based approach, the teachers expressed that context-based approach facilitated the courses, increased the quality of education, made lessons more interesting, provided permanent learning and increased the motivation. Reviewing in the related literature encountered similar findings. Studies in the literature, the contents based on the life also found interesting and fun by the students (Baran et al., 2002, Dong 2005; McGarvey, 2006). In addition, more than half of the teachers feel themselves inadequate in the application of the context-based approach in their classes. For the reason, they showed that they did not take the special teaching methods and techniques course at desirable level at the undergraduate training. Similar findings are reached in a study in the literature (Erdoğan, 2005). Conclusions and Recommendations: When the whole of the study are examined, it is concluded that teachers do not have sufficient knowledge about the Context-Based Approach and they do not know exactly how it is applied. In this context, in this study some recommendations are presented like organizing some in-service courses to the science and technology teachers which include too many samples of how the context-based teaching implement at the issues of science and technology effectively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, İlköğretim okullarında görev yapan fen ve teknoloji öğretmenlerinin Bağlam Temelli Yaklaşım hakkındaki görüşlerini ve derslerinde uygulayabilme düzeylerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemi kapsamında Amasya ili merkez ve ilçelerindeki okullarda görev yapan 8 Fen ve Teknoloji öğretmeni amaçlı örneklem yoluyla seçilmiştir. Veriler, örneklemindeki öğretmenlerle yürütülen yarı-yapılandırılmış mülakatlardan, açık-uçlu anketten ve ders-içi uygulama gözlemlerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, Nvivo 9.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma verileri modeller ve matrisler şeklinde sunulmuştur. Verilerden öğretmenlerin bağlam temelli yaklaşımı istenilir seviyede önemsemedikleri sadece günlük yaşamdan örnekler sunmak şeklinde yorumladıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca, fen ve teknoloji öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşımı uygulamaya kısmen çalıştıkları ve bu yaklaşımın öğrencilere olumsuz olduğu kadar olumlu katkı sağladığına inandıkları ortaya konulmuştur. Varılan sonuçlara dayalı olarak gerekli ve uygulanabilir öneriler sunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Acar, B. ve Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin
öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10.
Ayvacı, H. ve Er Nas, S. (2009). Fen ve teknoloji dersi
konularının okulda ve dershanede işlenişiyle ilgili
durumlarının belirlenmesi. D.Ü. Ziya Gölkalp Eğitim
Fakültesi Dergisi, 13, 113–124.
Ayvacı, H.Ş. (2010), Fizik Öğretmenlerinin Bağlam Temelli
Yaklaşım Hakkındaki Görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 42-51.
Baran, S., Doğan, S., ve Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji
öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri
günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri, Erzincan
Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 89-96.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş.
ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri.
Ankara: Pegem A Yayınları
Choi, H.J. & Johnson, S.D. (2005). The effect of context-based
video instruction on learning and motivation in on-line
courses. The American Journal of Distance Education,
19(4), 215-227.
Demircioğlu, H. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik
Maddenin Halleri Konusu ile İlgili Bağlam Temelli
Materyal Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Trabzon.
Dong, Z.Y. (2005). Improving learning in undergraduate control
engineering courses using context-based learning models,
International Journal of Engineering Education, 21(6),
1076-1082.
Erdoğan, M. (2005). Yeni geliştirilen beşinci sınıf fen ve
teknoloji dersi müfredatı: Pilot uygulama yansımaları,
eğitimde yansımalar: VIII, Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu Kitabı, 299–310.
Glynn, S. & Koballa, T.R. (2005). The contextual teaching and
learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.),
Exemplary Science: Best Practices In Professional
Development (p. 75–84). Arlington, Va: National Science
Teachers Association Press.
Gömleksiz, M.N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi
öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin
değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 32, 76-88.
Hoffmann, L., Hausler, P. & Lehrke, M. (1998). Die IPNInteressenstudie
Physik. Kiel: IPN. İçinden: Tekbıyık, A.
ve Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel
fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme,
NEFMED, 4(1), 123-140.
Jick, T.D. (1989). Mixing qualitative and quantitative methods:
Triangulation in action, Administrative Science Quarterly,
24(4), 602-611.
McGarvey, D.J. (2006). Industry-linked context-based chemistry
practicals. New Directions, 2, 57-65.
MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programı. Ankara.
Miles, B.M. & Huberman A.M. (1994). Qualitative data
analysis: An expanded source book. 2nd Ed. California,
USA: Sage Publications.
Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research
methods (2nd Ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Ramsden, J.M. (1992). If it’s enjoyable, is it science?, School
Science Review, 73, 65-71.
Rioseco, M. (1995). Context Related Curriculum Planning for
Science Teaching: A Proposal to Teach Science around
Ozone Problem, Science Education International. 6(4),
10-16.
Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A., (2007). Kimya
eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based)
Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I. Ulusal
Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, s. 108.
Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama
örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık
Whitelegg, E. & Parry, M. (1999). Real-life contexts for
learning physics: meanings, issues, and practice. Physics
Education, 34, 68–72.
Yam, H. (2005). What is contextual learning and teaching in
physics? Erişim tarihi 03.Nisan.2013
http://www.phy.cuhk.edu.hk/contextual/approach/tem/brie
f_e.html
Yaman, M., Dervişoğlu, S. ve Soran, H. (2004). Ortaöğretim
öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com