You are here

İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

The Analysis of Mathematical Problem Posing Skill of Elementary Second Grade Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problem Statement: This study was undertaken during the second semester of the 2011-12 school year in Basaksehir districts of Istanbul. This study has the characteristics of case study with a qualitative research approach. Content analysis technique was used in order to obtain qualitative data for problems which students failed to generate. The study was carried out in two stages. In the first stage, students were informed about problem posing activity and then made the problem posing activity in the textbook with their teacher. At this stage, direct observation was made. In the second stage, a similar activity was conducted by researchers. Data were collected by worksheets. When the results were analyzed, some students failed to create a problem according to operations, some students had misconceptions, and some students could not use native language very well. These issues may have occured due to inappropriate for students’ cognitive level for problem situation which is “create a problem according to given operations. Did second grade students generate a problem according to given operations? What was the reason students failed to create a problem? Purpose of the Study: The aim of this study was to investigate the problem posing skills of students who were in second grade of primary education and how they could make the problem posing activity in their lesson. Method(s): This study had the characteristics of case study with a qualitative research approach. Content analysis technique was used in order to obtain qualitative data for problems which students failed to generate.Findings and Discussions: Some students failed to create a problem according to operations, some students had misconceptions and some students could not use native language very well. Conclusions and Recommendations: Traditional approach in mathematical education struggles to synchronize with the millennial age where science and technology develop. The assumption that mathematics is independent from real life contradicts the fact that mathematics is a scientific work. Therefore, new approaches have been developed for students in order to help them understand mathematics more clearly, providing with them the usage of mathematics and develop interpreting and criticizing talent for the mathematics itself. One of these approaches is mathematical education based on problem posing. Issues may occur due to inappropriate for students’ cognitive level for problem situation which is “create a problem according to given operations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 2. sınıf öğrencilerinin problem kurma etkinliğini ve öğrencilerin problem kurma becerilerini incelemektir. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı ile durum çalışması özelliği taşımaktadır. Çalışmaya 26 öğrenci katılmış olup, çalışma iki adımda gerçekleştirilmiştir. I. adımda öğrenciler, öğretmenleri ile problem kurmanın ne olduğunu öğrenmiş ve peşinden ders kitaplarında yer alan problem kurma etkinliğinden bir soruyu yapmışlardır. Bu aşama, doğrudan gözlemlenmiştir. Daha sonra II. adımda, araştırmacı tarafından verilen benzer bir problem öğrencilere sunulmuştur. Veriler çalışma kâğıdı olarak toplanmıştır. Bazı öğrencilerin istenen duruma uygun problem kuramadıkları, kavram yanılgısı ortaya çıktığı, Türkçe dilini iyi kullanamadıkları belirlenmiştir. Bu durum, kitapta yer alan problem kurma etkinliğinin, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun . olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

REFERENCES

References: 

Abu-Elwan, R. (1999). The development of mathematical
problem posing skills for prospective middle school
teachers. Paper presented at the proceedings of the
International Conference on Mathematical Education into
the 21st Century: Social Challenges, Issues anda, Cairo,
Egypt.
Akay, H. (2006). Problem Kurma Yaklaşımı İle Yapılan
Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik BaşarısıProblem Çözme Becerisi ve Yaratıcılığı Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Altun, M. (2006). Teacher trainees’ skills and opinions on
solving non-routine mathematical problems, paper
presented at the International Conference on Teaching of
Mathematics 3 (ICTM3), İstanbul, 30 June-5 July.
Arslan, M., M.& Dörttepe, C., (2011). İlköğretim 2.Sınıf
Matematik Ders ve Çalışma Kitabı. Anıttepe Yayınları,
Kızılay, Ankara.
Babadoğan, C., Olkun, S., (2006). Program Development
Models and Reform in Turkish Primary School
Mathematics Curriculum. International Journal for
Mathematics Teaching and Learning,
http://www.imt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm.
adresinden 12 Haziran 2013 tarihinde indirilmiştir.
Brown, S., I. & Walter, M., I., (2005). The Art of Problem
Posing Third Edition, LEA, London.
Brown, S.,I., & Walter, M.,.I., (1993). Problem Posing:
Reflection and Application. Hilsdele, NJ: Erlbaum.
Cai, J. (2003). Singaporean Students’ Mathematical Thinking In
Problem Solving And Problem Posing: An Exploratory
Study. International Journal Mathematic Education
Science Technology, 34(5), 719-737.
Demirel, Ö. (2006). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara:
Pegema
Ellerton, N. F. (1986). Childeren’s made-up mathematics
problems - A new perspective on talented mathematicians.
Educational Studies in Mathematics, 17, 261-271.
Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1:
Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. İlköğretim-Online,
2(1), 18-27.
Fisher, A., (1987). Interpersonal Communication Pragmatics of
Human Relationships, Randım Hause, Inc., New York.
Halat, E. (2007). Yeni İlköğretim Matematik Programı (1-5) ile
İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63-88.
Kalender, A. (2006), Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı
Yaklaşım Temelli “Yeni Matematik Programı”nın
Uygulanması Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Önerileri. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Kılıç, Ç., (2011). İlköğretim Matematik Dersi (1-5sınıflar)
Öğretim Programında Yer Alan Problem Kurma
Çalışmalarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi. 7(2), 54-65.
Leung, S., S., (1996). Problem Posing As Assessment:
Reflection and Re-Constructions. The Mathematics
Educator, 1(2), 159-171.
Lowrie T., (1999). Free Problem-Posing: Year 3/4 Students
Constructing Problems For Friends To Solve, MERGA 22,
328-335.
MEB. (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve
Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Mestre, J. P. (1991). Physics Today, September s.56.
Olkun, S., Aydoğdu, T., (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik
ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek
Geometri Soruları ve Etkinlikler. http://ilköğretimonline.
org.tr 2(1), 28-35.
Reys, R. E., Suydam, M. N., Lindquist, M. M.& Smith, N. L.,
(1998). Helping Childeren Learn Mathematics. Fifth
Edition. Needham Heights:Allyn&Bacon.
Sak, U., (2012). Üstün Zekâlılar, Vize Basın Yayın, Ankara.
Stoyanova, E., (2003). Extending Students’ Understanding of
Mathematics via Problem Posing. The Australian
Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.
Turhan, B. (2011). Problem Kurma Yaklaşımı ile
Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin İlköğretim 6. Sınıf
Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları, Problem
Kurma Becerileri ve Matematiğe Yönelik Görüşlerine
Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Yin, R., K., (1984). Case study research: Design and methods.
Beverly Hills, Calif: Sage Publications.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com