You are here

Fizik Öğretmen Adaylarının, Fizik Dersine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesine İlişkin Boylamsal Bir Çalışma

A Longitudinal Study on Investigation of Physics Teacher Candidates’ Attitudes towards Physics Lesson and Teaching Profession

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Problem Statement: In recent years, cognitive and emotional readiness towards content knowledge and teaching profession of students who enrolled in teacher training programs on fundamental sciences decreases because of many reasons. Hammond and Bennett (2002) indicated in their study that the person's interest in his work will bring success to him and indifference will result in the failure (as cited in Erdemir, 2010). Therefore, attitudes towards content knowledge, pedagogical content knowledge and teaching profession are important for becoming a good teacher (Akpınar, Yıldız and Ergin, 2006). Because, if teacher candidates develop their attitudes positively towards profession, they will carry out their work with pleasure and will be aware of their professional liability (Çeliköz and Çetin, 2004). In this case, studies on the attitudes are important for teacher training programs. When the related literature is examined, mostly cross-sectional studies are encountered. However, development of attitudes generally requires a long time in training process (Güven and Sülün, 2012). Because of this reason, it is thought that performing a longitudinal study with a group of students may reflect more accurately results on the development of attitudes. Nevertheless, a relatively small number of studies was conducted in this way in our country and these studies were not intended directly physics teacher education programs. Therefore, it is thought that carrying out this kind of study is needed. Purpose of the Study: In this study, it is aimed to investigate the change on the attitudes of the students towards physics lesson and teaching profession at the end of the five-year learning experiences in the physics teacher education department. Also, change in attitudes are investigated for two variables (gender and continue their education in the department). Method(s): This study is a longitudinal research which is considered as one branch of quantitative research. Participants of the study consist of 47 students who enrolled to the physics teacher education department of Dokuz Eylül University in the academic year of 2008-09. The second measurement data was obtained from 25 students who continue their education in the department. Two Likert-Type Scales data collection tools were used for obtaining the data of the research. The Cronbach-Alpha reliability coefficient of the scale (ÖMBATÖ) used for determining the attitudes towards the teaching profession is 0,87. The Cronbach-Alpha reliability coefficient of the scale (FDYTÖ) used for determining the attitudes towards the physics lesson is 0,96. These two scales were administered for the first measurement in the academic year 2008-09 to the 47 students. For the second measurement, these scales were applied to 25 students in the academic year 2012-13. The data obtained were analyzed by the Kolmogorov-Smirnov normality test. The data were analyzed by using Dependent and Independent Sample T-tests, Mann- Whitney U and Wilcoxon Signed Ranked Test in SPSS by considering the distribution of the data. Findings and Discussions: According to the results of the first measurement, students' attitudes towards the teaching profession and the physics lesson did not differ according to gender. Also, it was found that attitudes of the students who continued their education in the department were more positive than the students who did not continue, for both physics lesson and teaching profession at the beginning of their education. Considering this result, it can be said that the students who have positive attitudes are willingly enrolled in the physics teacher education program. There is a significant improvement in the attitudes towards physics lesson of students who continue their education. But there is not a significant improvement on the attitudes towards teaching profession. It is thought that the problem of designation to the profession may cause this result. Also, female students of this group have more positive attitudes towards teacher profession than males. Conclusions and Recommendations: It is thought that different assessment methods should be used for the receipt of eager students. Competent authorities should develop solutions to the designation problems. Educators should arrange their lessons by using different teaching-learning methods and applications for development of students’ attitudes.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada öncelikle, fizik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının beş yıllık öğrenim yaşantıları sonunda nasıl değiştiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğretmen adaylarının fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, cinsiyet ve bölümdeki öğrenimlerine devam edip etmeme değişkenlerine göre de incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nin Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’na 2008- 2009 öğretim yılında kayıt yaptıran 47 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamak için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları daha önce yapılmış olan “fizik dersine yönelik tutum ölçeği” ile “öğretmenlik mesleğine bakış açısı tutum ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, ölçeklerin öğretmen adaylarının tümüne 2008-09 öğretim yılında birinci sınıfta ve 2012-13 öğretim yılında beşinci sınıfta öğrenimine devam eden 25 öğrenciye uygulanmasıyla elde edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin beş yıllık öğrenim yaşantıları sonunda fizik dersine yönelik tutumlarının değiştiği ama öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değişmediği görülmüştür. Fizik öğretmen adaylarının birinci sınıfta okurken fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve benzer şekilde beşinci sınıfı bitirmek üzereyken fizik dersine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı, fakat son sınıfta öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrenim hayatına devam eden öğretmen adayları ile birinci sınıftan sonra kaydını sildiren veya hak donduran öğrencilerin fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında fark bulunmuştur.
451
468

REFERENCES

References: 

Açışlı, S. ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi,
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 266-271.
Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Buca
Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56–62.
Aktamış, H., Tanel (Kalem) R. ve Ergin (2004). Lise
öğrencilerinin fizik dersine yönelik görüşleri ve tutumları.
Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Muğla,
Bildiriler Kitabı, 161-164.
Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N.T. (2009). Ortaöğretim alan
öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir
çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15, 59,
345-366.
Bümen, N.T. ve Özaydın Ercan, T. (2013). Adaylıktan göreve
öğretmen özyeterliği ve öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlardaki değişimler. Eğitim ve Bilim, 38(169), 109-
125.
Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını
etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 136-145.
Eagly, A.H. & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes.
Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.
Erdem, A.R. ve Anılan, H. (2000). PAÜ eğitim fakültesi sınıf
öğretmenliği örgencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 1(7), 146-152.
Erdem, A.R., Gezer, K. ve Çokadar, H (2005). Ortaöğretim fen
–matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek
lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumları (Pamukkale Üniversitesi örneği). XIV. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi,
Denizli, Kongre Kitabı I. Cilt, 471–477.
Erdemir, N. (2010). Fizik öğretmeni adaylarının bölümü tercih
nedenleri ve mekanik konularında akademik başarı
düzeylerine etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,
12(1), 1-14.
Genceli, M. (2007). Tek değişkenli dağılımlar için Kolmogrov-
Smirnov, Lilliefors ve Shapiro-Wilk Normallik Testleri.
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 25(4), 306-
328.
Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans
programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
(Atatürk Üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi
Dergisi, 9(2), 71-83.
Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.
sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve
öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen
Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
İpek, C. ve Bayraktar, Ş. (2004). Aday öğretmenlerin fen
bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 35-50.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 10. Baskı.
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği
programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine
yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. Kastamonu
Eğitim Dergisi , 13(2), 367-380.
Onyinye, O.M. & Okereke, N.A. (2012). The attitude of final
year students towards learning of physics in Ihıala Local
Government Area of Anambra State, Journal of Science
and Arts, 1(18), 85-92.
Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM
Yayınları.
Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki Perkan, C. (2010). Öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2),253-275.
Petty, R. (1995). Attitude change. In A. Tesser (Ed.), Advanced
social psychology, New York: NY, McGraw-Hill.
Robbins, S. (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri (Çev: Sevgi
Ayşe Öztürk), Eskişehir: ETAM Basım Yayın.
Sağlam, Ç.A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Dergisi, 5(1), 59-69.
Sarı, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek
lisans programının öğretmenlik mesleğine ve programa
ilişkin görüşlere etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 3-15.
Şen, B. (2006). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik
tutumları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri
arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Tanel, R., Şengören Kaya, S. ve Tanel, Z. (2007). Fizik
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi,
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22),
1-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com