You are here

FAKTÖR ANALİZ SKORLARI KULLANILARAK KARAYAKA KUZULARINDA CANLI AĞIRLIK TAHMİNİ

BODY WEIGHT ESTIMATION IN KARAYAKA LAMBS BY USING FACTOR ANALYSIS SCORES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to estimate body weight by using factor analysis scores, which wrere calculated from some body measurements in Karayaka lamb, in a multiple regression model and to eliminate the multicollinearity among the investigated body measurements. For this purpose, obtained data, like the measures of body weight and some body measurements (height at withers, height at rump, body length, chest girth and depth, middle and hind rump width, and chest width), at the weaning period from totally 101 Karayaka lambs raised at Research Farm of Ondokuz Mayis University, were used. To find out the prediction equation of relationship between the body weight and the body measurements, factor analysis scores were used. The existing multicollinearity between independent variables in the multiple regression model (heights at withers and rump) was eliminated by using factor analysis scores. The results showed that factor analysis scores derived from the body measurements should be used to estimate the live weight of Karayaka lambs at weaning period.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Karayaka kuzularında bazı vücut ölçülerinden hesaplanan faktör analiz skorlarını, çoklu regresyon modelinde kullanarak canlı ağırlığı tahmin etmek ve incelenen vücut ölçüleri arasındaki çoklu bağlantıyı elimine etmek için yapıldı. Bu amaçla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen 101 adet Karayaka kuzusundan sütten kesim döneminde alınan vücut ölçüleri (cidago ve sağrı yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs çevresi ve derinliği, orta ve arka sağrı genişliği, kürekler arası genişlik) ile canlı ağırlık ölçülerinden yararlanıldı. Ele alınan özellikler arasındaki tahmin ilişkinin denklemini ortaya koymak için faktör analiz skorları kullanıldı. Tahmin eşitliğinde kullanılan cidago ve sağrı yükseklikleri arasında çoklu bağlantı olduğu bilinmektedir. Faktör analizi ile hesaplanan faktör skorlarının, çoklu regresyon modelinde kullanılması ile bağımsız değişkenler arasındaki çoklu bağlantının ortadan kalktığını ve buna göre Karayaka kuzularının sütten kesim dönemindeki canlı ağırlık tahmininde faktör analizi skorlarının kullanılması ile daha iyi tahminlerin elde edileceği gösterildi.

REFERENCES

References: 

Anonim, 2008. Multicollinearity. URL Adresi: http://en.wikipedia.org/wiki/Multicollinear, Erişim Tarihi: 06/09/2008.
Çankaya, S., Kayaalp, G.T., Sangun, L., Tahtali, Y. and Akar, M., 2006. A Comparative Study of Estimation Methods for Parameters in Multiple Linear Regression Model. J. Appl. Anim. Res.,
29: 43-47.
Draper, N. R. and Smith, H., 1981. Applied Regression Analysis. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc, 709p.
Gujarati, D. N., 1995. Basic Econometrics, 3rd Ed.,
New York: McGraw-Hill, 838p.
Gunst, R.F. and Mason, R.L., 1980. Regression Analysis and Its Application, A Data-Oriented Approach. New York: Marcel Dekker, Inc,
402p.
Karagöz, Y. ve Kösterelioğlu, İ., 2008. İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 21:81-98.
Keskin, S., Daskiran, I. and Kor, A., 2007. Factor Analysis Scores in a Multiple Linear Regression Model for the Prediction of Carcass Weight in Akkeci Kids. J. Appl. Anim. Res., 31: 201-204.
Kleinbaum, D.G., Kupper, L.L., Muller, K.E. and Nizam, A., 1998. Applied Regression Analysis and Multivariable Methods. 3rd Edition. Duxbury Press, 798p.
Neter, J., Wasserman, W. and Kutner, M.H., 1989. Applied Linear Statistical Models (2nd Edition). Boston, MA: Irwin Inc, 667p.
Pimentel, E.C.G., Queiroz, S.A., Carvalheiro, R. and Fries, L.A., 2007. Use of Ridge Regression for the Prediction of Early Growth Performance in
Crossbred Calves. Genet. Mol. Biol. 30(3): 536-544.
Sangun L., Cankaya S., Kayaalp G.T. and Akar, M., 2009. Use of Factor Analysis Scores in Multiple Regression Model for Estimation of Body Weight from Some Body Measurements in Lizardfish. J. Anim. Vet. Adv., 8: 47-50.
Sharma, S.,
1996
. Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley & Sons, Inc, 493p.
Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S., 2001. Using Multivariate Statistics. 4th Edition. New York: Allyn & Bacon, Inc, 996p.
Tinsley, H.E.A. and Brown, S.D., 2000. Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling. New York: Academic Press, 721p.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com