You are here

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ FINDIK ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIMA UYGUNLUK SINIFLARININ BELİRLENMESİ, PİLOT ÇALIŞMA; ÜNYE-TEKKİRAZ BELDESİ

CLASSIFICATION OF HAZELNUT CULTUVATION AREAS FOR AGRICULTURAL SUITABILITY IN THE EASTERN BLACK SEA REGION, CASE STUDY; UNYE-TEKKIRAZ DISTRICT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research was to determine physical land evaluation of hazelnut areas of Ordu-Unye and its vicinity. The study area, is located between west of Ordu and south of Samsun provinces, at coordinates 4542500-4537500 km N and 342500-347500 km E (UTM), covers approximately 31.5 km2. The study area consists of various topographic features such as, hilly and rolling physiographic units commonly. Elevation varies from 200 m to 600 m above sea level. Average annual precipitation and temperature are 1162.4 mm and 14.2 oC, respectively. The land mapping units were primarily described and land characteristics and qualities were determined using 1:25.000 scaled soil maps of the study area. Land use types to be considered were described and their land requirements were determined. The land requirement of the land use types were compared with the land characteristics and land qualities of land mapping units. The results of the matching process combined with those of assessment and produced a classification showed the suitability of each land mapping unit for each relevant land use type. The agricultural suitability maps prepared revealed that only 28.4 % of the study area soils was not suitable for agricultural uses, 34.6 % of the soils was highly suitable for agricultural uses. In addition, 2006.7 ha of the total study area was suitable for hazelnut cultivation whereas, 1141.8 ha was not suitable for hazelnut cultivation due to the unfavourable land and soil conditions
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Ordu İli Ünye İlçesi Tekkiraz yöresinde yayılım gösteren fındık arazilerinin fiziksel arazi değerlendirmesinin yapılmasıdır. Araştırma alanı Ordu İli'nin batısında ve Samsun İli'nin doğusunda, 4542500-4537500 km K ve 342500-347500 km D (UTM) koordinatları arasında yaklaşık 31.5 km2'dir. Farklı topoğrafik özelliklere sahip olan alan içerisinde özellikle tepelik ve dalgalı fizyoğrafya hakim durumdadır. Deniz seviyesinden yükseklik ortalama 200 m ile 600 m arasında değişmektedir. Yıllık ortalama yağış ve sıcaklık durumu ise sırasıyla 1162.4 mm ve 14.2 oC'dir. Çalışmada 1:25.000 ölçekli temel toprak haritasından yararlanılarak arazi karakteristikleri ve kaliteleri ile haritalama üniteleri tanımlanmıştır. Daha sonra değerlendirmeye alınacak arazi kullanım türleri ve onların arazi istekleri belirlenmiştir. Arazi kullanım türlerinin arazi istekleri ile arazi haritalama birimlerinin arazi karakteristik ve nitelikleri karşılaştırılmıştır. Arazi haritalama birimlerinin arazi kullanım türleri ile karşılaştırılması neticesinde elde edilen sonuçlar her bir arazi haritalama birimi için uygun olan arazi kullanım türleri ve uygunluk sınıfları belirlenmiştir. Son olarak da arazi uygunluk haritası hazırlanmıştır. Tarımsal kullanıma uygunluk haritası göstermiştir ki, çalışma alanının % 28.4'ünü tarım dışı araziler oluştururken, % 34.6'sını tarımsal kullanım için uygun ve oldukça iyi tarım arazileri oluşturmaktadır. Diğer taraftan, sadece fındık yetiştiriciliğine ait uygun alanların dağılımına bakıldığında 2006.7 ha (% 63.7) iken geri kalan 1141.8 ha arazi ve toprak şartlarının elverişli olmaması nedeniyle fındık yetiştiriciliğine uygun değildir.

REFERENCES

References: 

Anonim, 1994. Maden Tetkik Arama Enstitüsü Ordu İli Ünye İlçesi Tekkiraz Jeolojik Etüd Raporu.
Anonim, 2005. Samsun Bölge Meteoroloji Müdürlüğü 1988¬2005 yıllarına ait meteorolojik aylık ortalama değerleri.
Başayiğit, L., Şenol, S., 2001. Türkgeldi Tarım İşletmesi topraklarının arazi değerlendirmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 241-249. 24-27 Mayıs, Kırklareli,
Bathgate, J.D., Duram, L.A., 2003. A Geographic Information Systems Based Landscape Classification Models to Enhance Soil Survey: A Southern Illionis Case Study. Jour. of Soil and Water Cons. 58:119-127.
Dengiz, O., 2002. Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı ve Yakın Çevresinin Arazi Değerlendirmesi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Toprak Ana Bilim Dalı. Ankara, 245 s.
Dengiz, O., Bayramin, I., Yüksel, M., 2003. Geographic Information System and Remote Sensing Based Land Evaluation of Beypazari Area Soils by ILSEN Model. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Volume: 27(3): 145 - 153.
FAO, 1977. A framework for land evaluation, Rome.
Haktanır, K., Cangir, C., Boyraz, D., 2005. Toprak Kaynaklarının Kullanımı. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. Cilt 1, 113-135, Ankara.
Kılıç, Ş., Şenol, S., Evrendilek, F. 2002. Evaluation of Land Use Potential and Suitability of Ecosystem in Antakya for Reforestation, Recreation, Arable Farming and Residence. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27(3): 15-22.
Patil, A., Prathumchai, K., Samarakoon, L., Honda., K., 2001. Evaluation of Land Utilization for Regional Development a GIS Approach. 22nd Asian Conference on remote Sensing, Singapore.
TNT, 1999. TNT (The New Thing) MIPS (Microimage Processing System), Getting Started Geospatial Analysis, MicroImages, USA.
Şenol, S., Tekeş, Y., 1995. Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara.
Usul, M., Bayramin, İ., 2004. Physical Land Evaluation of Salihli Right Coast Irrigation Area International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum -Turkey.
Yüksel, M., Dengiz, O., 2001. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma Çiftliği Topraklarının Arazi Değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 7
(4):129-135.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com