You are here

REEL DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞKENLİĞİN TÜRKİYE’NİN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AN INVESTIGATION OF REAL EXCHANGE RATE VOLATILITY ON TURKISH TEXTILE AND APPAREL EXPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Due to significant contributions of textile and apparel industry in terms of employment, export opportunities and industrial value added, it has a crucial role in the Turkish economy. Even there are many factors influencing the export performance of this sector, real exchange rate is one of the significant factors. In this study, we investigated the causal relationship between the real exchange rate and export of textile and apparel industry by using monthly data, covering from 1998-2008. Exchange rate volatility was also considered in the model using GARCH approach. In order to determine appropriate Granger causality relations, unit root, cointegtration and error correction models were used. With time-series techniques, this study provided evidence that there is a long-run relationship exist between the real exchange rate and export of textile and apparel industry. Based on the results of the model it was concluded that increasing exchange rate volatility negatively impacts on textile and apparel export. Moreover, results indicated that there is a one way casual relationship from real exchange rate to export of textile and apparel industry, and bidirectional Granger causality from exchange rate volatility to textile and apparel industry.
Abstract (Original Language): 
Tekstil ve konfeksiyon sektörü gerek istihdam gerekse ihracat ve yaratılan katma değer katkıları bakımından Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Tekstil ve konfeksiyon ihracatını etkileyen çeşitli faktörler olmasına karşın bunlar içinde en önemlilerinden bir tanesi reel döviz kurundaki değişmelerdir. Bu çalışmada, tekstil ve konfeksiyon ihracatı ile reel döviz kuru arasındaki ilişki 1998-2008 dönemi aylık verileri kullanılarak araştırılmıştır. Döviz kurundaki dalgalanmalar modele GARCH yaklaşımı ile dahil edilmiştir. Granger nedensellik ilişkisini belirlemeden önce, birim kök, eş bütünleşme ve hata düzeltme analizi yapılmıştır. Bulgulara göre, reel döviz kurları ile tekstil ve konfeksiyon ihracatı arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Reel döviz kurundaki belirsizlik artışının tekstil ve konfeksiyon ihracatına negatif etkisi olduğu ve reel döviz kurundan tekstil ve konfeksiyon ihracatına tek yönlü, döviz kurundaki belirsizlikten tekstil ve konfeksiyon ihracatına doğru çift yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.