You are here

Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Determination and Evaluation of the Cultural Heritage Areas of Phrygian Valley

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Immovable cultural properties, the traces of the cultural layers created by civilizations housed in Anatolia throughout history that survived to our time, are our cultural heritage. It is necessary to determine and evaluate the distribution of cultural heritage also as quality not only as quantity. Phrygian Valley is also an example for lesser known areas which have important cultural heritage within our country. In this study, conducted to determine and evaluate cultural heritage areas of Phrygian Valley, the identified and recorded cultural properties of the area are marked on digital maps. Following digital data creation, cultural properties have been graded according to their levels of importance via the Simos Procedure. The result map which shows the quality of the distribution of cultural heritages has been obtained by transferring the grading to digital maps and overlaying the resulting raster data. The determination of the important cultural heritage areas in the study region allows the correct understanding of the cultural landscape alongside allowing consideration of the current preservation status and development appropriete planning approaches.
Abstract (Original Language): 
Tarih boyunca Anadolu’da iskân eden uygarlıkların yarattığı kültür katmanlarının günümüze kadar ulasmıs izleri olan tasınmaz kültür varlıkları, sahip olduğumuz kültür mirasıdır. Kültür mirası dağılımının yalnızca nicelik olarak değil aynı zamanda nitelik olarak da belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Frig Vadisi de ülkemizde önemli kültür mirasına sahip alanların az bilinen bir örneğidir. Frig Vadisi kültür mirası alanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerçeklestirilen bu çalısmada; alan üzerinde bulunan, tespit ve tescili yapılmıs tasınmaz kültür varlıkları sayısal haritalar üzerine islenmistir. Sayısal veri olusumunu takiben Simos Prosedürü ile kültür varlıkları önem derecelerine göre puanlandırılmıstır. Bu puanlamanın sayısal haritalara aktarılması ve elde edilen raster verilerin üst üste çakıstırılması ile alanın kültür mirası dağılımını nitelik bakımından ortaya koyan sonuç paftası elde edilmistir. Paftada önem derecesi yüksek varlıkların bulundukları alanlar önemli kültür mirası alanları olarak öne çıkmıstır. Çalısma alanındaki önemli kültür mirası alanlarının belirlenmesi, kültürel peyzajın doğru algılanmasının yanı sıra bölgedeki mevcut koruma statüsünün irdelenmesine ve uygun planlama yaklasımlarının gelistirilmesine de olanak vermektedir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, N. 2003. Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlamasında Alan Kullanım Tiplerine Ait
Önceliklerin Simos Prosedürü ve ELECTRE I Yöntemi ile Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:9, Sayı:2, 234-242 s. Ankara.
Akurgal, E. 1989. Anadolu Uygarlıkları. Net Turistik Yayınlar A.S., 600 s., Đstanbul.
Akurgal, E. 2000. Anadolu Kültür Tarihi. TÜBĐTAK Popüler Bilim Kitapları, 417 s., Ankara.
Anonim 2010a. http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr, Eskisehir Đl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Resmi Đnternet Sitesi.
Anonim 2010b. http://www.kutahyakulturturizm.gov.tr, Kütahya Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Resmi Đnternet Sitesi.
Anonim 2010c. http://www.afyonkulturturizm.gov.tr, Afyonkarahisar Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Resmi Đnternet Sitesi.
Anonim 2010d. http://www.teftis.kulturturizm.gov.tr, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftis Kurulu
Baskanlığı Resmi Đnternet Sitesi.
Anonim 2010e. http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-59229/orenyerleri.html, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Resmi Đnternet Sitesi.
Anonim, 2010f. Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği. www.frigvadisi.org, Đnternet
sitesi.
Anonim 2009. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tasınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri.
Anonim 2008. Afyonkarahisar Đli 2008 Çevre Durum Raporu. Afyonkarahisar Valiliği Đl Çevre ve
Orman Müdürlüğü. Afyonkarahisar.
Aydeniz, N. E. 2009. Kent Arkeolojisi Kavramının Dünyadaki Gelisimi ve Türkiye’deki Yansımaları.
http://joy.yasar.edu.tr, Đnternet sitesi.
Figueira, J. and Roy, B. 2002. Determining the Weights of Criteria in the Electre Type Methods with a
Revised Simos Procedure. European Journal of Operational Research, 139, p.317-326.
Madran, E. ve Özgönül, N. 1999. International Documents Regarding the Preservation of Cultural
and Natural Heritage.: METU Faculty Architecture Press, Ankara.
Mosler, S. U. 2006. Kültürel Mirasın Peyzaj Đçinde Algılanması ve Kültürel Mirasın Peyzaj
Planlaması ve Korunması. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 22-25 Kasım 2007, Antalya, 65-71 s.
UNESCO, 1972. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
http://www.whc.unesco.org, UNESCO Resmi Đnternet Sitesi.
UNESCO, 2010. World Heritage List. http://www.whc.unesco.org, UNESCO Resmi Đnternet Sitesi.
Yüksel, Đ. 2002. Sifalı Frigya - Peri Bacaları Kaya Yerlesimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim
Sağlık ve Bilimsel Arastırma Vakfı Yayını, 111s., Afyonkarahisar.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com