You are here

Fiziksel Etkiye Kimyasal Tepki: Bafa Gölü Sulak Alan Ekosistemi (Türkiye) Örneği

A Chemical Reaction to A Physical Impact: Lake Bafa Wetland Ecosystem (Turkey) Case

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Lake Bafa is one of the biggest coastal wetlands, which is located at the south-western part of Turkey. Its lagoon-like character makes it sensitive to hydrochemical changes. Here, in October 2006, mass fish mortality occurred and this disaster attracted public attention. Thousands of dead fish were observed at the north-eastern shores of the lake. Every institution undertook some researches and made evaluations regarding their responsibilities. However an overall systemic assessment was necessary to diagnose. Then the Ministry of Environment and Forestry initiated a comprehensive work taking geomorphology, biology, hydrochemistry into consideration together with the actual human use. At the beginning, the general opinion was that the main reason of this disaster was the heavy metal load of the lake. Conversely, our findings proved that this disaster happened because of a human induced chain reaction being completed with a local oxygen deficiency.
Abstract (Original Language): 
Bafa Gölü Türkiye’nin güneybatı kesiminde yer alan en büyük kıyı sulak alanlarından birisidir. Lagüne benzer özelliği gölü hidrokimyasal değişimlere karşı duyarlı kılmaktadır. Burada Ekim 2006’da bir toplu balık ölümü gerçekleşmiş ve bu olay kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Gölün kuzeydoğu sahilinde binlerce ölü balık gözlenmiştir. Her kurum kendi sorumlulukları çerçevesinde araştırmalar gerçekleştirmiş, değerlendirmeler yapmıştır. Buna karşın doğru teşhis için genel sistemik bir değerlendirme gereklidir. Bu nedenle Çevre ve Orman Bakanlığı güncel insane kullanımını jeomorfoloji, biyoloji, hidrokimya ile birlikte ele alan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Başlangıçta genel kanı facianın temel nedeninin gölün ağır metal yükü olduğu şeklinde olmuştur. Ancak bu çalışmanın bulguları facianın insan kökenli bir zincir reaksiyonunun yerel oksijen yetersizliği ile sonuçlanmasından kaynaklandığını ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

Anonymous 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association
(APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Environment Federation (WEF), 21st Edition,
1368 pp.
Anonymous 2004. The Regulation of Water Pollution Control. Ministry of Environment and Forestry. Official Gazete,
December 31, 2004, No. 25687.
Balık, S. and Ustaoğlu, M.R. 1989. Bioecological and economical investigation of Ulubat fish (Acanthobrama mirabilis
Ladiges, 1960) in Lake Bafa, Doğa TU Zooloji D, 13 (3):141-174 (in Turkish).
Bay, B. and Schröder, B. 1998. Human induced soil erosion and delta progradation in the Grand Menderes Valley (SWTurkey),
Department of Geosciences, Ruhr-University Bochum, Germany. Poster presentation. (http://www.ruhruni-
bochum.de/milet/in/geo-meandr/meander.pdf - accessed February 4th, 2010)
Brückner, H. Müllenhoff, M. Gehrels, R. Herda, A. Knipping, M. and Vött, A. 2006. From Archipelago to Floodplain-
Geographical and Ecological Changes in Miletus and Its Environs During the Past Six Millenia (Western Anatolia,
Turkey), Z. Geomorph. N.E, Suppl.Vol. 142: 63-83.
Cirik, S. Cirik, Ş. and Metin, C. 1989. Bafa Gölü Planktonik Algleri ve Mevsimsel Değişimleri, Çevre Sempozyumu, 8-9
Haziran 1989, Adana, Turkey: 604-613 (in Turkish).
Doğdu, M.Ş. 2007. II.4. Hidrojeolojik Yapı ve Limnolojik Özellikler, in: Bafa Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı,
Analitik Etüd ve Sentez Raporu, AKS Planlama Ltd. Şti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü: 66-97
(in Turkish).
Dügel, M. and Kazancı, N. 2004. Assessment of Water Quality of the Büyük Menderes River (Turkey) by Using Ordination
and Classification of Macrovertabrates and Environmental Variables. Journal of Freshwater Ecology, 19(4): 605-
612.
Kazancı, N. and Dügel, M. 2008. Prediction of global climate change impact on structure of aquatic insect assemblages by
using species optimum and tolerance values of temperature. Review of Hydrobiology, 2: 73-80.
Koç, C. 2008. The Effects of the Environment and Ecology Projects on Lake Management and Water Quality. Environ Monit
Assess, (146): 397-409.
Magnin, G. and Yarar, M. 1997. Important Bird Areas in Turkey. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, Turkey, pp 78-80.
Müllenhoff, M. Handl, M. Knipping, M. Brückner, H. 2004. The evolution of Lake Bafa (Western Turkey) –
Sedimentological, microfaunal and palynological results, Coastline Reports 2004/1: 55-66.
Sarı, H.M. Balık, S. Özbek, M. Aygen, C. 2001. The Macro and Meiobenthic Invertabrate Fauna of Lake Bafa. Anadolu
University Journal of Science and Technology. 2(2):285-291.
Won-Jin, Y. and Moores, N. 1998. Woopoo Wetland: A Preliminary Investigation With Relevance to Existing and Future
Development Proposals. Environmental Research Institute, Kynugnam Univ, 21: 57-72.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com