You are here

ERZURUM VE DUZCEDE 6-12 YAŞ GRUBU BİREYLERDE, CPITN,. DF VE DMF İNDEKSLERİNİ KULLANARAK PERIODONTAL HASTALIKLAR İLE DIŞ ÇURUGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İKİ BÖLGENİN KARŞILAŞTIRILMASI

ASSESSMENT OF PERIODONTAL DISEASE AND DENTAL CARIES IN A POPULATION BETWEEN 6 AND 12 YEARS USING THE CPITN, DF AND DMF INDICES IN ERZURUM AND DÜZCE, AND A COMPARASION OF TWO REGIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present investigation was carried out on the primary school students of Erzurum and Düzce in order to obtain knowledges of their health, socio-economic and geographic conditions of the investigated population subject were different and their ages were between 6 and 12 years. While periodontal status was assessed using the Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), dental status was evaluated using the DMF-t. The findings showed that 21.5 % of these children had healthy gingivae (Score 0). In addition, 55-8 % were found to have a score of I, denoting bleeding of the gingiva while 2.6 % had calculus formation on their tooth surface {Score 2). Bleeding from a false pocket was a relatively rare finding. As for periodontal treatment needs in this sample, 78.5 % of children appeared to require oral hygiene education (OHE), while 22.6 % required scaling. DMF average was 1,86 among the primary school student in Erzurum and 1.91 among those in Düzce. It was also clearly understood from the questions asked to the children that almost none of them brush their teeth rcqularly and properly. The results of this baseline study indicate that effective dental care is needed for the improvement of oral health status of the young population.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, Erzurum ve Düzce ilkokul öğrencilerinde ağız-diş saglığ] ile ilgili bilgilerin elde edilmesi amacıyla, eğitim seviyeleri aynı, sosyoekonomik seviyeleri ve iklim şartlan farklı bölgelerde yaşayan, 6-12 yaşları arasında toplam 2122 öğrenci üzerinde yürütüldü. Pcriodonlal durum, CPITN indeksi kullanılarak tesbit edildi. Muayene edilen grubun sağlıklı dişeti oranı %.2|,5 olarak bulundu. Buna ilaveten, 1 skoru % 55,8, 2 skoru % 2.6 olarak tesbit edildi. Yalanc] ceple birlikte kanamanın görülme hali nadirdi. Periodontal tedavi gereksinime göre ora! hijyen eğitimi (OHH) oram % 78.5 iken, skaüng gereksinimi % 22.6 olarak tesbit edildi. DMF oranı Erzurum ilkokullarında 1.86, Düzce ilkokullarında 1.91 idi. Araştırma s:rasında çocuklara yöneltilen sorulardan hemen hemen hiçbirisinin düzenli ve bilinçli diş fırçalamadıkları anlaşıldj. Sonuç oiarak, eLkili dental bakımın, genç popülasyonda iyi bir oral sağbk durumunun geliştirilmesi için, gerekli olduğu kanısına varıldı.

REFERENCES

References: 

1 .Ainamo J. Assessment of periodontal treatment needs: Adaptation of the WHO community periodontal index of treatment needs {CPITN) to European countries. Puplic Health Aspects nf Periodontal disease. Quintessence Publishing Co.Inc, 1984; 33^5.
2. Akkaya M. 15
ya
ş grubuna 6 aylık dönemlerde uygulanan periodontal bakrntm diş çürükleri ve periodontal sağlık açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara, 1985.
3. Christcnsen J, Skouquard MR, Slollze K. Prevalence of periodontal disease and need for periodontal treatment in representative sample of 35-44 years old_In copenhgenPublic Health Aspects of Periodontal Disease. Quintessence Publishing Co.Inc, 1974; 47-57.
4. Croxson LJ. A simplified periodontal screening examination the community periodontal index of treatment needs (CPITN). In General Practivc, Int Dent Journal 1984; 34: 28-34,
5. Ekanayaka ANI, Shehiam A, Estimating the time and personnel required to treat periodontal disease. J Clin Periodontal 1978;5:85-94.
6. Ekanayaka ANI, Shehiam A. Assessing Lhe periodontal treatment needs of a population. J Clin Periodontal Î979;6: 150-157.
7. WHO. Oral health surveys basic methods, 3erd ed. Genava, 1987.
8. Ainamo J, Barmes D.Begrie G,Cutress T+ Martin J, Infrm JS. Development of the World Health Organisation (WHO) Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). Int Dent J 1982; 32: 281-291.
9.
Balo
ş K, Bostancı HS, An*dt MN, Qzcan G. 15 yaş grubunda periodontal yıkımlar. A t) Diş Hek Fak Derg 1983;!0: 163-171.
10.
Balo
ş K, Eren K, Taplamacıoğlu B, Yavuz D, Aykaç Y. Değişik branşlarda eğitim gören üniversite öğrencilerinin periodontal durumların CPlTN'e göre karşılaştırılması. G Ü Diş Hek Fak Derg 1990; 2: 165-177.
11.
Arpa
k MN, Akkaya MM. Ankara Üniversitesi öğrencilerinde CPITN'in bir uygulaması. A Ü Diş Hek Fak Derg, 1989; 16(3): 457-460.
12.
Sayda
m G, Oktay İ, Möller 1. Türkiye'de ağı?, diş sağlığı durum analizi. İstanbul, 1990.
13.
Arpa
k N, Çağlar G, Bilgin Z. 7-9 yaş grubu çocuklarda oral hijyen eğitimi veren ve oral hijyen performansı. A Ü Diş Hek Fak Derg, 1989; 16(2): 227-229.
14.
Balo
ş K, Sungur T, Abacıer C. Farklı sosyoekonomik düzeydeki 10 yaş grubu okul öğrencilerinin periodontal ve diş çürüğü yönünden 1.5 yıl süreile izlenmeleri. A Ü Diş Hek Fak Derg 1979; 6(3): 1-6.
15.
Seve
n N, Kırzıoğlu Z. Erzurum ilinde farklı sosyal sınıflardaki ilkokul çocuklarında diş fırçalama alışkanlıklarının araşürılması. Türk Diş Tab Cem Bült, 1986: 48-55.
16-
Usme
n E. Ankara ve köylerindeki ilkokul çocuklarında diş çürüğü sıklığı ve bunu etkileyen bazı faktörler. İ Ü Diş Hek Fak Derg, 1972; 6(4}: 384-401,
|7_ Yazıcıoğlu B, Köysel bölgelerde erişkinlerin diş sağlığı düzeyi. A Ü Diş Hek Fak Derg, 1987; 14(2): 131-135.
18- Ainamo J, Norblad A, Kalho P. Use of the CPITN in populations under 20 years of age. Int Dent J, 1984; 34: 285-291.
19. Ainamo J, Ainamo A. Partial incides as depictors of periodontal status and the treatment needs. J Dent Res 1982; 61: 221.
20. Emslie RD. The 621 periodontal probe, hit Dent J.I980; 30: 287-288.
21. WHO, Oral Health Surveys. Geneva, 1977.
22. Saydam G, Oktay I. Periodontal health status and treatment needs for index age groups in Turkey based on CPITN values, j Nihon Univ Sch Dent 1991; 33: 147-151.
23. Christensen J, Skouguard MR. Stoltze K, Prcvalance of periodontal disease and need for periodontal treatment in representative sample of 35-44 years old in copenhgen. Public Health Aspects of Periodontal disease. Quintenssence Publishing Co Inc. 1974; 47-57,
10
Atatürk Üniv.Dîş Hek.Fak.Dcrg. Cilt:7 Sayı:l Sayfa: 5-11, 1997
YILMAZ, ORBAK, ÇANAKÇI, NİŞLÎ, EMINOĞLU
24. Baelum V, Fcjerskow D, Manji F. Periodontal disease in adult Kenyans. J Clin Periodontal 1988; 15: 445-452.
25. Sheiham A. The epidemiology of dental caries and periodontal disease. J Clin Periodontal 1979; 6: 7-15.
26. Sheiham A, Public Health aspects of periodontal disease in Europe. J Clin Periodontal 1991; 18: 362-369.
27. Lindfie J. Textbook of clinical periodontology. 2 nd Ed, 1989.
28. Ainamo J, Parviainen K, Mwlomaa H. Reliability öf the CPITN in the epidemiological assessment of periodontal treatment needs at 13-15 years of age. Int DentJ 1984;34:214-218.
29. Garcia-Goday F, Cardcro DA, Sanchez CM, Batista J. Periodontal treatment needs in 12-16 years old children from. Santo Domingo Com Dent Oral Epidemiol, 1986; 14: 250-252.
30. Rahimah, Abdul-Kadir TY, Periodontal status CPITN of six to fifteen years old West Malaysian Abonigines (Porto-Malays). J Nihon Üniv Sch Dent 1989; 31:612 618,
31.
Lomçal
ı Gr Pişkin B, Bîr Y. Ege Üniversitesi Dig Hekimliği Fakültesi ve Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran bireylerin diş sağlığı. Ege Üniv Diş Hek Fak Derg 1988; 9(1): 1 -11.
32.0rbak R. Erzurum Ve İstanbul İlleri Yüksek Okul Öğrencilerinde Ağız Diş Sağlığı İle İlgili Epidenn ynlojik Araştırmalar Ve İki Bölgenin Karşılaştırılması. Doktora Tezi,İstanbul, 1993.
33,
Balkay
a V. Erzurum Ve istanbul illeri Ortaöğretim Öğrencilerinde Ağız Diş Sağlığı İle İlgili Epidemiyolojik Araştırmalar Ve jki Bölgenin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, İstanbul, 1990.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com