You are here

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME STİLLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Teaching Styles of Religion and Morals Teachers (The Sample of Diyarbakır)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study it is aimed to identify whether religion and morals teachers have teaching styles and evaluation of the state according to different variables (gender, tenure, undergraduate program). The survey is conducted via the use of scanning method among the other scientific researching methodology. The sample of the study consists of religion and morals teachers of Diyarbakır city center, Sur, Bağlar, Kayapınar and Yenişehir districts in 2012-13 educational year. Data collection is performed by the utilization of teaching styles form. The results of the study indicate that religion and morals teachers dominantly prefer expert and representative teaching styles and they have intermediate teaching styles.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin öğretme stillerine sahip olma durumlarının tespit edilmesi, çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mes¬lekteki kıdem ve mezun olunan lisans programı) göre değerlendirilmesi amaçlan¬mıştır. Araştırma, betimsel araştırma desenlerinden tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2012-2013 eğitim- öğretim Diyarbakır ili Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri bilgi formu ve öğretme stilleri öl¬çeği formu ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulardan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin öğretme sürecinde daha çok uzman ve temsilci öğretme stil¬lerine sahip olduğu, bununla yanısıra diğer öğretme stillerine orta düzeyde sahip oldukları belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akyürek, Süleyman, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretme-Öğ-renme Sürecine İlişkin Yeterlikleri", Türkiye'de Okullarda Din Öğretimi içinde, DEM Yayınları; İstanbul 2011, s. 491-522.
Arpacı, Mücahit, ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri (izmir ili Örneğinde Bir Alan Araştırması), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2004.
Asri, Safinaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlikleri (Göller Bölgesi Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2005.
Aşıkoğlu, N. Yaşar, "Din Öğretiminde Öğretmenin Rolü ve Din Dersi Öğretmeni Yeterlilikleri (Türkiye Örneği)". C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt: XV, Sayı: 1, 5-13.
Bilgin, İbrahim, Uzuntiryaki, Esen, Geban, Ömer "Kimya Öğretmenlerinin Öğretim Yaklaşımlarının Lise 1 ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara
Eylül, 2002.
Bilgin, İbrahim, Bahar, Mehmet., "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme ve Öğrenme Stil¬leri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008 28(1), 19-38.
Bilgin, İbrahim, vd. Kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin kimya dersi başarılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara 2002.
Büyüköztürk, Şener ve Diğerleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Yayınları (11. Baskı) 2012, s. 177
Conti, G.J.,
"Th
e Relationship Between Teaching Style and Adult Student Learning", Adult Education Quarterly. 1985 35(4), s.220-228.
Doğan, Recai ve Altaş, Nurullah , "İlköğretim DKAB Öğretmenlerinin Yeterlik Dü¬zeylerini Etkileyen Faktörler (Ankara Örneği)", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLIV, S.2, 173-186.
Doğan, Recai ve Altaş, Nurullah, "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret¬menleri Yeterlik Ölçeği Üzerine bir Ön Araştırma". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002 C. XLIII, S.1, 109-122.
Dunn, Rita, Dunn, Kenneth, "Learning Styles / Teaching Styles: Should They... Can They... Be Matched?" Educational Leadership, 1979 36 (4), s. 238.
Fischer, Barbara Bree, Fischer, Louis, "Styles in Teaching and Learning", Educational
Leadership, 1979, 36(4), s. 245-254.
Grasha, A. Franklin, Teaching With Style, Alliance Publishers . San Bernadino 2002.
,"A Matter Of Style: The Teacher As Expert, Formal Authority,
Personal Model, Facilitator and Delegator, College Teaching, 1994 42(4), 12-20.,
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME STİLLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)
269
, Teaching with Style: a Practical Guide to Enhancing Learning
by Understanding Teaching and Learning Styles, Alliance Publishers: San Bernardino
1996.
/'Teaching With Style: The Integration Of Teaching and Learning Styles In The Classroom", Social Studies, 94(4), 179-187.
Heimlich, Joe E.; Norland, Emmalou, "Teaching Style: Where Are We Now?". New Directions for Adult ve Continuing Education, Spring 2002 (93), s.17. Ebscohost veri tabanından 11/07/2013 tarihinde ulaşılmıştır.
Hyman, R., Rosoff, B.,"Matching Learning and Teaching Styles: The Jug and What's in It", Theory Into Practice, Matching Teaching and Learning Styles, 1984 23(1), 35-43. s.
36.
Işıkdoğan, Davut, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Öğretmenlerin Yeterlikleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayın¬lanmamış Doktora Tezi, 2006.
Karataş, Erinç, Bilgisayara Giriş Dersini Veren Öğretmenlerin Öğretme Stilleri ile Dersi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Eşleştirilmesinin Öğrenci Başarısı Üzerin¬deki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: 2004, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
,
Bilgisayara Giriş Dersini Veren Öğretmenlerin Öğretme Stilleri İle
Dersi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Eşleştirilmesinin Öğrenci Başarısı Üzeri¬ndeki Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2004.
Koç, Ahmet, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Sü¬recine İlişkin Yeterlikleri. Türkiye'de Okullarda Din Öğretimi içinde, DEM Yayınları;
İstanbul 2011 523-552.
Maden, Sedat, "Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri" Uluslararası Türkçe Ede¬biyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/1 2012 s. 178-200.
MEB, Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri, Devlet kitapları Ankara 2008.
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları (19 Baskı) 2009,
s. 77
Sünbül, A. Murat, "Öğretmen Niteliği ve Geliştirilmesi", Eğitim Yönetimi Dergisi, 1996,S. 4, s.597-608.
Şimşek, Eyüp, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Yeter¬likleri: Erzurum Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayınlanmamış Doktora Tezi 2006.
Üredi, Lütfi, Üredi, Işıl, Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3( 2), 2007 Aralık, s.133-144.
270
Mücahit
ARPACI
Yazıcı, Işıl, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Yeterlikleri: İstanbul İli Örneği Üzerinde Bir Alan Araştırması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.
Zengin, Mahmut "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Öğre¬tim Yeterlik Algıları" Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XV, Sayı: 27 (2013/1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com