You are here

ARABESK KADER ALGISI -Orhan Gencebay Örneği

Arabesque Perception of Destiny —Orhan Gencebay Case-

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Arabesque music as one of the important aspects of popular culture has been effective for many years in terms of Turkey's society in a wide cuts. Arabesque is an important sociological element with regard to express the life perception of the people in rural areas who have had to endure the rigors of city life or had to struggle with it. Matter of fate which is one of the important concepts that reflect the religious understanding and life perception of human and the relationship between him and God is considered intensively in arabesque music. In this context, in our study, the way of processing the issue of fate and perspective of destiny in arabesque music and what is the music listener receives from it was critically examined.
Abstract (Original Language): 
Popüler kültürün önemli unsurlarından biri olan arabesk müzik, Türkiye toplumunda oldukça geniş kesimler üzerinde uzun yıllar etkili olmuştur. Arabesk, özellikle göçle birlikte şehir yaşamının zorluklarına katlanma ya eda onlarla mü¬cadele etme durumunda kalan kırsal kesimin yaşam algısını ifade etmesi bakı¬mından önemli bir sosyolojik unsurdur. insanın dini anlayışını, yaşam algısını ve Allah'la ilişkisini yansıtan önemli kavramlardan biri olan kader konusu, arabesk müzikte oldukça yoğun olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızda, arabesk müzikte kader konusunun işleniş biçimi, kadere bakış açısı dolayısıyla arabesk kitlesinin bu müzikten ne aldığı eleştirel bir şekilde incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Bolay, Süleyman Hayri, Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996.
Ebu Hanife, Numan b. Sabit, el-Fıkhul-Ekber (Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber ile birlikte), Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut,1984.
Güler, İlhami, Allah'ın Ahlâkîliği Sorunu, Ankara okulu Yayınları, Ankara, 1998.
Güngör, Nazife, Arabesk Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Bilgi Yayınevi, Ankara,
1993.
Küçükkaplan, Uğur, Arabesk Toplumsal ve Müzikal Bir Analiz, Ayrıntı Yayınları, İs¬tanbul, 2013.
Macit, Mustafa, Sosyolojik Açıdan Kadercilik, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara,
2010.
Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Te'vîlâtu'l-Kur'ân, Tah. Mecdî Bâsellûm, Beyrut, 2005.
Özbek, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul,
2012.
Sinema Söyleşileri 2009 (Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2009), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2010.
Stokes,
Martin
, Türkiye'de Arabesk Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com